Aktuality SHMU

Rekordný výskyt teplých období na Slovensku v roku 2018

8.2.2019 | KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVEL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Rekordný výskyt teplých období na Slovensku v roku 2018

Uplynulý rok bol z pohľadu teploty vzduchu nielen historicky najteplejším na viacerých miestach Slovenska, významným špecifikom teplotného režimu roka 2018 boli aj dlhé série relatívne veľmi teplých dní, ktoré sa v jeho priebehu vyskytli. 

Pri hodnotení súvislých období, charakteristických z pohľadu teploty vzduchu, využívame v klimatológii aj koncept tzv. teplých období (TO) a chladných období (CHO). Pri detekcii TO/CHO vnímame a posudzujeme teplotné pomery v relatívnom zmysle slova, čiže vzhľadom k "obvyklým teplotám" vzduchu v príslušnej ročnej dobe (t.j. s využitím teplotných odchýlok od dlhodobého priemeru, alebo od definovaného intervalu normálu; de facto fundamentálne sa pri tomto prístupe vyhodnocujú sledy silne nadnormálnych/podnormálnych teplôt vzduchu). TO a CHO sa teda vyskytujú v priebehu celého roka.

Charakteristickým znakom TO a CHO je aj ich trvanie, pri ktorom sa berie do úvahy neprerušené obdobie neobvykle teplého/chladného počasia. Na geograficky menej rozhľahlom území, čiže pri regionálnych a lokálnych analýzach, je v tomto smere žiaduce, aby minimálne trvanie zohľadňovalo priemernú dĺžku prirodzeného synoptického cyklu (5 až 7 dní).

TO a CHO môžu predstavovať formu obzvlášť zaťažujúceho teplotného stresu ako pre prírodnú, tak aj spoločenskú sféru. Najpríznačnejšie to býva predovšetkým v najteplejšej, resp. najchladnejšej časti roka, kedy TO, resp. CHO znamenajú v exponovaných regiónoch výskyt vĺn horúčav, resp. studených vĺn so silnými mrazmi. V súvislosti s klimatickou zmenou je pri jednotlivých ukazovateľoch (početnosť, intenzita, závažnosť) očakávaný významný nárast hodnôt pri TO a pokles v prípade CHO.

Metodika identifikácie a hodnotenia TO a CHO

 • Použité boli identifikačné definície podľa Expertného tímu pre detekciu a ukazovatele klimatickej zmeny (ETCCDI) Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). Uvedené definície sú súčasťou ukazovateľov, odporúčaných globálne pre štandardné klimatologické hodnotenia v kontexte detekcie a monitorovania prejavov klimatickej zmeny, využívajúc klimatický normál 1961–1990.
 • TO predstavujú série aspoň 5 za sebou idúcich dní so silne nadnormálnou hodnotou teploty vzduchu pre daný kalendárny deň. Obdobne CHO predstavujú série aspoň 5 za sebou idúcich dní so silne podnormálnou hodnotou teploty vzduchu pre daný kalendárny deň.
 • TO/CHO boli analyzované priestorovo komplexnejšie pre územie Slovenska ako celok na základe údajov z väčšieho počtu (10-11) reprezentatívnych meteorologických staníc s dlhými časovými radmi pozorovaní. Na základe tohto postupu, výsledné "zachytenie" (identifikácia) obdobia s celoúzemnou platnosťou typicky znamená jeho výskyt prinajmenšom na väčšine referenčných staníc.
 • TO/CHO boli identifikované podľa maximálnej (ozn.: TOx/CHOx), minimálnej (TOn/CHOn), aj priemernej (TOm/CHOm) dennej teploty vzduchu.

Princípy spracovania sú úplne popísané v rámci referenčnej štúdie „Teplé a chladné obdobia na Slovensku (1951-2017) v kontexte klimatickej zmeny“, publikovanej v Meteorologickom časopise 2/2018 (Výberči a kol., s. 101–108).

Rekordy výskytu TO/CHO na Slovensku v roku 2018

Početnosť TO/CHO:

 • v roku 2018 sa na Slovensku vyskytlo 10 TOx. Doterajší rekord najvyššieho celoročného počtu TOx minimálne od r. 1951 bol 9 z r. 2000.
 • v roku sa na Slovensku vyskytlo 8 TOn. Doterajší rekord najvyššieho celoročného počtu TOn minimálne od r. 1951 z r. 2014 bol vyrovnaný.

Trvanie TO/CHO:

 • v roku 2018 dosiahlo sumárne ročné trvanie TOx na Slovensku 80 dní. Doterajší rekord celoročného trvania TOx minimálne od r. 1951 bol 57 dní z r. 2000 (Obr. 2).
 • v roku 2018 dosiahlo sumárne ročné trvanie TOn na Slovensku 59 dní. Doterajší rekord celoročného trvania TOn minimálne od r. 1951 bol 50 dní z r. 2000 (Obr. 2).
 • v roku 2018 dosiahlo sumárne ročné trvanie TOm na Slovensku 76 dní. Doterajší rekord celoročného trvania TOm minimálne od r. 1951 bol 69 dní z r. 2014 (Obr. 2).
 • TOm zaznamenané 8.–25.4.2018 (18 dní) sa stalo absolútne najdlhším individuálnym TOm na Slovensku v rámci celého roku minimálne od r. 1951; bolo teda aj absolútne najdlhším zaznamenaným jarným TOm.
 • TOx zaznamenané 28.10.–9.11.2018 (13 dní) sa stalo absolútne najdlhším jesenným TOx na Slovensku minimálne od r. 1951.
 • TOn zaznamenané 4.–13.1.2018 (10 dní) svojím trvaním vyrovnalo rekord absolútne najdlhšieho zimného TOn na Slovensku minimálne od r. 1951.

Závažnosť TO/CHO:

 • v roku 2018 dosiahla sumárna ročná závažnosť TOx na Slovensku 187,8 °C. Doterajší rekord celoročnej závažnosti TOx minimálne od r. 1951 bol 169,7 °C z r. 2015 (Obr. 3).
 • v roku 2018 dosiahla sumárna ročná závažnosť TOm na Slovensku 168,0 °C. Doterajší rekord celoročnej závažnosti TOm minimálne od r. 1951 bol 152,2 °C z r. 2015 (Obr. 3).
 • TOm zaznamenané 8.–25.4.2018 sa stalo absolútne najzávažnejším jarným TOm na Slovensku minimálne od r. 1951.
 • TOx zaznamenané 28.10.–9.11.2018 sa stalo absolútne najzávažnejším jesenným TOm na Slovensku minimálne od r. 1951.

Zhodnotenie

Rok 2018 bol na Slovensku mimoriadnym z pohľadu TO. Predovšetkým boli dosiahnuté ročné rekordy pri takmer všetkých rozhodujúcich ukazovateľoch trvania a závažnosti v rámci všetkých typov TO. Mnohé z rekordov pritom boli prekonané výrazným rozdielom, v niektorých prípadoch možno dokonca hovoriť až o bezprecedentnej situácii. Určite najmarkantnejšie to bolo v prípade sumárneho ročného trvania TOx, kde bol predchádzajúci rekord prekonaný o až 23 dní.

V priebehu roka 2018 sa rovnako vyskytlo niekoľko rekordných individuálnych TO, najpozoruhodnejšími spomedzi nich boli obdobia v apríli a na prelome októbra a novembra.

V prípade CHO neboli v roku 2018 z hľadiska príslušných ukazovateľov ich dlhodobého výskytu minimálne od r. 1951 zaznamenané žiadne pozoruhodné obdobia.

Obr. 1: Individuálne teplé a chladné obdobia zaznamenané na Slovensku v roku 2018

Obr. 2: Trvanie teplých a chladných období za rok na Slovensku v rokoch 1951–2018

Obr. 3: Závažnosť teplých a chladných období za rok na Slovensku v rokoch 1951–2018

Literatúra

Výberči, D, Pecho, J, Faško, P, Bochníček, O, 2018. Teplé a chladné obdobia na Slovensku (1951-2017) v kontexte meniacej sa klímy. Meteorol. J., 21, č. 2, 2018, pp. 101-108. Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava 2018, ISSN 1335-339X.

Výberči D, Pecho, J, 2018. Letné periódy teplého počasia v období 1951-2017 na Slovensku, identifikované s využitím priestorových hodnôt teplotných charakteristík. Meteorol. J., 21, č. 1 2018, pp. 31-38. Slovak Hydrometeorological Institute, Bratislava 2018, ISSN 1335-339X.