SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horách Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Verejne prístupné informácie 2014

Tabuľkové prílohy za rok 2014

 • Príloha 1: Výsledky hodnotenia kvality povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č.269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z. v monitorovaných miestach v roku 2014
  (s uvedením počtu meraní, minima, maxima, priemeru, P90/P10, limitnej hodnoty a výsledku posúdenia ako súlad alebo nesúlad)
Čiastkové povodie Dunaja: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Moravy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Váhu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Hrona: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Ipľa: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Slanej: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodrogu: časť A, časť Bčasť C
Čiastkové povodie Hornádu: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Bodvy: časť Ačasť Bčasť C
Čiastkové povodie Dunajca a Popradu: časť Ačasť Bčasť C
 • Príloha 2
  Počet monitorovaných miest kvality povrchovej vody a ukazovatele kvality vody nespĺňajúce všeobecné požiadavky na kvalitu podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z.
 • Príloha 3:
  Vyhodnotenie súladu / nesúladu kvality vody podľa výsledku monitoringu povrchovej vody v roku 2014 vyjadreného jednotlivými ukazovateľmi s požiadavkami na kvalitu podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z.
  časť A, D. E
  časť B, C (NPK)
  časť B, C (RP)
 • Príloha 4:
  Zoznam ukazovateľov nespĺňajúcich všeobecné požiadavky na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z..

Mapové prílohy za rok 2014

 • Mapa 1
  Monitorované miesta kvality povrchovej vody na Slovensku v roku 2014
 • Mapa 2:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z., časť A (všeobecné ukazovatele)
 • Mapa 3:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z., časť B (nesyntetické látky)
 • Mapa 4:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z., časť C (syntetické látky)
 • Mapa 5:
  Vyhodnotenie splnenia požiadaviek na kvalitu povrchovej vody podľa Prílohy č.1 k NV č. 269/2010 Z.z. v znení NV 398/2012 Z.z., časť E (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Last update: 2019-08-08 10:04:24