We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Vybrané údaje o prietokoch vo vodomerných staniciach v roku 2003

Povodie:

Morava
Dunaj
Váh (vrátane Malého Dunaja)
Nitra
Hron
Ipeľ
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog
Poprad (vrátane Dunajca)

Uvádzané údaje o prietokoch sú v jednotkách m3/s