SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Ground frost Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Zborníky

Zborníky prác SHMÚ zv. č. (číselné poradie zväzkov, zborníkov) 

Zborníky SHMÚ sú vo vedeckých, univerzitných a SHMÚ knižniciach a najnovšie zväzky k predaji na SHMÚ Bratislava, Koliba.

Zoznam je k dispozícii aj v pdf. formáte (Zborníky prác SHMÚ)

 

Číslo zborníku

Autori - názvy príspevkov - rok vydania

1

Voprosy razrabotki novych metodov predskazanija gorizontaľnoj i naklonnoj vidimosti, nizkoj oblačnosti i struktury veetra do vysoty 12 km. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1972. 202 s. Cena Kčs 30.-

2

RAK, J.:Horizontálna a vertikálna dohľadnosť na letisku Bratislava - Ivanka. IĽKO, J.: Dohľadnosť na letisku Sliač. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1972. 137 s. Cena Kčs 18.-

3

DULOVIČ. L.: Stúdia charakteristík teplotného režimu československých tokov pre potreby energetiky. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1972. 141 s. Cena Kčs 24.-

4

Meteorologische Probleme der Bodennahmen Luftschicht. Seminár, Košice 25. - 27. 8.1971. Bratislava, HMÚ 1972. 289 s. Cena Kčs 57.-

5

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š.: Intenzity krátkodobých dažďov na Slovensku. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1973. 93 s. Cena Kčs 14.50

6

Prikladnaja radiolokacionnaja meteorologija PRM 72 - Meždunarodnoje simpozium. Bratislava, HMÚ 1974. 205 s. Zdarma

7

Meteorológia a životné prostredie. Bratislava, HMÚ 1974. 191 s. Cena Kčs 50.-

8

NEDELKA, M.: Dohľadnosť na letisku Tatry. PRIBIŠ, J.: Teplotné charakteristiky voľnej atmosféry nad územím Československa podľa meraní v Poprade a v Prahe. PODHORSKÝ, D. - ANDROVIČ, J. - KOVÁR, S.: Automatizácia meteorologických rádiolokačných meraní. LAPIN, M.: Vietor v oblasti juhozápadného Slovenska za vybraných situácií so slabým prúdením vo výškw 1 500 m n. m. Bratislava, Príroda 1977. 192 s. Cena Kčs 17.-

9

KURPELOVÁ, M.: Fenologicko-geografická regionalizácia územia Slovenska. PETROVIČ, Š.: Makroklimatické členenie Slovenska podľa aspektov humánnej bioklimatolˇogie. Bratislava, ALFA 1976. 82 s. Cena Kčs 15.-

10

HLUBOCKÝ, B.: Výpočet storočného maximálneho prietoku pomocou empirického vzorca. POLIŠENSKÝ, A.: Určování malých průtoků. ROSENBACH, J. a kol.: Príspevok k použitiu analógií na odvodzovanie charakteristických stavov podzemných vôd a výdatností prameňov. Bratislava, ALFA 1971. 119 s. Cena Kčs 39.-

11

KURPELOVÁ, M.: Agroklikaticko-geografické členenie  územia ČSSR. Agroklimatické podmienky pestovania a tviorby úrody kukurice, cukrovej repy a zemiakov na Slovensku. Sezónny vývoj rastlín vo vzťahu k vlahovej potrebe. Mapová príloha. Bratislava, ALFA 1977. 146 s. Cena Kčs 46.-

12

NEDELKA, M.: Výskyt podlimitnej oblačnosti na letisku Tatry. PRIBIŠ, J.: Porovnanie vertikálnej štruktúry podľa vetra nad Popradom a Prahou. PETROVIČ, Š.: Teplotno-zrážkové vzťahy na piatich vybraných miestach Slovenska. NEDELKA, M.: Synoptické situácie vo vzťahu k odtokovým pomerom vo vybraných miestach Slovenska. Bratislava, ALFA 1979. 175 s. Cena Kčs 22.-

13

KULLMAN, E. -PETRÁŠ, I.: Výtokové pomery prameňov a ich vzťah k horninovému prostrediu. Bratislava, ALFA 1979. 308 s. Cena Kčs 13.-

14 / I

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š.: Dlhodobé priemery úhrnu zrážok na Slovensku za obdobie 1901 - 1970. Bratislava, Alfa 1978. 413 s. Cena Kčs 54.-

14 / II

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š.: Zrážkové pomery na Slovensku. Mapová časť. Bratislava, ALFA 1981. 42 máp. Cena Kčs 23.-

14/ III

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š.: Snehové pomery na Slovensku. Bratislava, ALFA 1988. 128 s. Cena Kčs 52.-

15

MAKEĽ, M.: Rozdelenie odtoku v roku. Bratislava, ALFA 1980. 116 s. Cena Kčs 15.-

16

KAŠA, J.: Vplyv základných vodohospodárskych úprav Východoslovenskeh nížiny  na režim podzemných vôd. Hydrologický profil Bodrog - Strážne. LAPIN, M. a kol.: Klimatické pomery Somotoru. KURPELOVÁ, M.: Analýzy vzťahov fenologických javov ako základ fenologických prognóz. OLEXA, A.: Voda a možnosti jej vyhľadávania geofyzikálnymi metódami. KVETÁK, Š.: Vlhkosť vzduchu na Lomnickom štíte. Bratislava, ALFA 1980. 155 s. Cena Kčs 19.50

17

KURPELOVÁ, M. a kol.: Klimatická charakteristika vybraných prvkov v povodí Mošteníka. Bratislava, ALFA 1979. 128 s. Cena Kčs 16.-

18

RAK, J.: Úlohy HMÚ Bratislava v oblasti ochrany ovzdušia. MAREČKOVÁ, K. - SCHLOSSER, L.: Meranie prízemných koncentrácií SO2 a tuhých častíc v Bratislave za roky 1972 až 1977. SZABÓ, G. - DUNAJSKÝ, E.: Vývoj ovzdušia v oblasti Košíc.

SEDLÁK, M.: Znečistenie ovzdušia v oblasti Hornej Nitry. DUNAJSKY, E.: Znečistenie prízemnej vrstvy ovzdušia vo Východoslovenskom kraji. BABUŠÍK, I. - JOZEFÁKOVÁ, A. - MITOŠINKOVÁ, M.: Znečistenie ovzdušia z automobilovej dopravy v Bratislave. SZABÓ, G.: Znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi v Košiciach. ZÁVODSKÝ, D. - CEROVSKÝ, M.: Chemiské zloženie atmosférických zrážok na Chopku a v Bratislave. ŠKULEC, Š.: Poznámky k problematike meteorologického zabezpečovania československej jadrovej energetiky. ZÁVODSKÝ, D. - BABUŠÍK, I.: Vývoj umelej rádioaktivity na Slovensku v rokoch 1962 - 1977. HESEK, F..:Nestacionárny model znečistenia ovzdušia. BOBÁK, P. - POKOJNÝ, J.: Prieskum rozptylu CO2 z plynoodvodňovacích vrtov pri Dolných Trhároch. Bratislava, ALFA 1979. 122 s. Cena Kčs 12.-

19

ŠOLTÍS, J.: Prúdenie vzduchu na Slovensku. Bratislava, ALFA 1982. 224 s. Cena Kčs 20.-

20

IĽKO, J.: Vyhodnocovanie predpovedé počasia na samočinnom počítači EC 1010. MOLNÁR, P. - KRŠKA, K.: Klimatologický rozbor vzduchových hmôt v Bratislave. IĽKO, J.: Vývoj počasia v Bratislave v priebehu rôznych synoptických procesov. FORGÁČ, P. a kol.: Hodinové zmeny teploty vzduchu na meteorologických staniciach Ivanka - letisko a Poprad a ich využitie v predpovednej službe. IĽKO, J.: Analýzy periodičnosti dlhodobých časových radov. Bratislava, ALFA 1982. 220 s. Cena Kčs 25.-

21

KUNSCH, I.: Predpoveď dažďovej prietokovej vlny na základe lineárneho modelovania. ŠIPIKALOVÁ, H.: Porovnanie metód výpočtu N-ročných prietokov. KURPELOVÁ, M. - KRNÁČ, P.: Prúdenie vzduchu v krajine s mierne členitým reliéfom. KVETÁK, Š.: Príspevok k dynamicko-klimatickej charakteristike relatívnej vlhkosti na juhozápadnom Slovensku. KVETÁK, Š.: Niektoré vzťahy medzi klimatickými prvkami vo vybraných lokalitách na Slovensku. Bratislava, ALFA 1983. 264 s. Cena Kčs 28.-

22

KURPELOVÁ, M.: Agroklimatické podmienky pestovania a úrody obilnín na Slovensku. Agroklimatický potenciál územia Slovenska. Úroda obilnín a meteorologické faktory v matematicko-štatistickom zhodnotení. Predpoveď fenologických fáz. KVETÁK, Š.: Príspevok ku kontinentalite podnebia na Slovensku. Bratislava, ALFA 1983. 220 s. Cena Kčs 36.-

23 / I

PETROVIČ, Š. - ŠOLTÍS, J.: Teplotné pomery na Slovensku, 1. Časť. Bratislava, ALFA 1984. 220 s. Cena Kčs 61.-

23 / II

PETROVIČ, Š. - ŠOLTÍS, J.: Teplotné pomery na Slovensku. 2 časť. Extrémne teploty vzduchu a počet charakteristických dní určených extrémnymi teplomermi. Bratislava, ALFA 1986. 184 s. Cena Kčs 19.50

24

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š. - BRÁZDIL, R.: Denné úhrny zrážok s mimoriadnou výdatnosťou v ČSSR v období 1901 - 1980. TURBEK, J.: Extrapolácia priemerných mesačných a ročných prietokov. KAMENSKÝ, L. - MIHINA, V. - PODOLINSKÝ, Š.: Výskum lineárneho hydrometrického odtoku pre predpoveď prietokov. MURÍN, Ľ.: Použitie matematického modelu pre predpovede prítoku do Oravskej priehrady. Bratislava, ALFA 1985. 226 s.Cena Kčs 30.-

25

KUPČO, M.: Stanovenie čiar prekročenia maximálnych prietokov z krátkodobých pozorovaní. SZABÓ, G.: Numerické modelovanie znečistenia ovzdušia z pohyblivých zdrojov. ŠKULEC, Š. - ĎÚRAN, J.: Klimatické efekty emisií tepla a vody z chladiacich veží jadrových elektrární. ZÁVODSKÝ, D. - PUKANČÍKOVÁ, K.: Diaľkový prenos znečistenia ovzdušia v strednej Európe.

Bratislava, ALFA 1985. 232 s. Cena Kčs 25.-

26

KVETÁK, Š.: Časový a priestorový priebeh vlhkosti vzduchu na Slovensku. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Premenlivosť teploty vzduchu v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Premenlivosť relatívnej vlhkosti vzduchu v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Teplotno-vlhkostné vzťahy v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Premenlivosť tlaku vodnej pary v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Premenlivosť sýtostného doplnku v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Ekvivalentná teplota v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985.

27

KURPELOVÁ, M.: Mrazíky na Slovensku. Bratislava, ALFA 1986. 196 s. Cena Kčs 22.-

28

KUNSCH, I. - HAJTÁŠOVÁ, K. - PANENKA, I.: Metódy operatívnych hydrologických predpovedí. DRAKO, J.: Verifikácia modelov odtoku zo snehu a dažďa. FRIGA, J.: Metódy hydrologickej analógie a ich použitie v operatívnej hydrológii. Bratislava, ALFA 1987. 296 s. Cena Kčs 41.-

29 / I

Hydrologické charakteristiky obdobia 1931 - 1980. LIŠČINSKÝ, J.: Hydrologická reprezentatívnosť obdobia 1931 - 1980.

HLUBOCKÝ, B.: Homogenita hydrologických radov obdobia 1931 - 1980. MAKEĽ, M.: Stanovenie charakteristík objemov povodňových a prietokových vĺn a ich územná premenlivosť. HLUBOCKÝ, B.: Priemerné zrážkové úhrny na povodie.

KUPČO, M.: Dlhodobé M-denné prietoky vo vodomerných staniciach a ich územná premenlivosť. DRAKO, J. - MAJERČÁKOVÁ, O.: N-ročné minimálne prietoky. DULOVIČ, L.: Dlhodobé charakteristiky teploty vody. Bratislava, ALFA 1989. 416 s. Cena Kčs 49.-

29 / II

Hydrologické charakteristiky obdobia 1931 - 1980. ADÁMYOVÁ, S.: Dlhodobé ročné prietoky, ich územná a časová premenlivosť.

TURBEK, J. - ŠKODA, P.: Priemerné mesačné prietoky, ich časoví a priestorová premenlivosť. Bratislava, ALFA 1989. 304 s.

Cena Kčs 41.

30

SOBÍŠEK, B. - ŠAMAJ, F.: Kvalita větroměrných údajů meteorologických stanic SR. DUNAJSKÝ, E. - GURSKÁ, T. - NEJEDLÍK, P.: Vplyv počasia na produkciu obilnín. DUNAJSKÝ, E.: Vplyv atmosférických činiteľov na produkciu hlavných poľnohospodárskych plodín na Východoslovenskej nížine. KVETÁK, Š.: Niekoľko poznámok k výskytu dusného počasia na Slovensku. Početnosť hodinových hodnôt teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu v Hurbanove. MAČALA, J.: Znečisťovanie ovzdušia v oblasti východného Slovenska. MOLNÁR, F.: Vpády arktických vzduchových hmôt na územie Slovenska. ŠŤASTNÝ, P.: Energetická bilancia zemského povrchu vybranej časti Východoslovenského kraja. PINDJÁK, P.: Klimatické a agroklimatické pomery Juhoslovenskej kotliny. Bratislava, ALFA 1990. 515 s. Cena Kčs 41.-

31

MIKLÁŠOVÁ, T. - MICHLÍKOVÁ, I. - STRHÁRSKA, D.: Znečistenie atmosféry. Slovensko-anglicko-nemecko-ruský slovník. Bratislava, SHMÚ 1991. 294 s. Cena Kčs 108.-

32

Metódy operatívnych predpovedí v hydrológii. KUNSCH, I. - HAJTÁŠOVÁ, K. - MARTINKA, K. - MINÁRIK, P. - PANENKA, I.: Hydrologické predpovede na česko-slovenskom úseku Dunaja. ČÍŽOVÁ, M.: Spôsoby určenia odtoku zo zrážok na vybraných povodiach. Modelovanie odtoku z dažďa. MINÁRIK, B.: Počítačová realizácia hydrologických predpovedných systémov. MURÍN, Ľ. - NOVÁK, J.: Skúsenosti z využívania predpovedného modelu ERMD. NOVÁK, J.: Predpoveď prietokov na Hornáde. PANENKA, I.: Možnosti synoptických predpovedí zrážok pre hospodársky významné povodia a regionálne celky. KAŠA, J.: Vplyv vodnej nádrže Zemplínska šírava na režim podzemných vôd v hydrologickom profile Michalovce - Malé Zalužice. Bratislava, SHMÚ 1991. 482 s. Cena Kčs 228.70

33 / I

Klimatické pomery Slovenska. Vybrané charakteristiky. TOMLAIN, J. - HRVOĽ, J.: Globálne žiarenie a jeho zložky.

PETROVIČ, Š. - ŠOLTÍS, J.: Teplota vzduchu. KVETÁK, Š.: Vlhkosť vzduchu. TOMLAIN, J. - REICHRT, J.: Oblačnosť a slnečný svit. HORECKÁ, V. - VALOVIČ, Š.: Atmosférické zrážky. ŠOLTÍS, J.: Vietor. TOMLAIN, J.: Výpar z povrchu pôdy. Charakteristika suchých a vlhkých oblastí Slovenska. ČABAJOVÁ, Z. - HORECKÁ, V.: Ekvivalentná a efektívna teploty.

ZÁVODSKÝ, D.: Znečistenie ovzdušia. Bratislava, ALFA 1991. 240 s. Cena Kčs 23.-

33 / II

Klimatické pomery Slovenska. Vybrané charakteristiky. Mapová časť. TOMLAIN, J. - HRVOĽ, J.: Globálne žiarenie. Mapa 1.1 - 1.8 PETROVIČ, Š. - ŠOLTÍS, J.: Teplota vzduchu. Mapa 2.1 - 2.9 KVETÁK, Š.: Vlhkosť vzduchu. Mapa 3.1 - 3.7

TOMLAIN, J. - RECHRT, J.: Oblačnosť a slnečný svit. Mapa 4.1 - 4.5 HORECKÁ, V. - VALOVIČ, Š.: Atmosférické zrážky. Mapa 5.1 - 5.19 ŠOLTÍS, J. Vietor. Mapa 6.1 - 6.7 TOMLAIN, J.: Výpar z povrchu pôdy. Mapa 7.1 - 7.4 TOMLAIN, J.: Charakteristika suchých a vlhkých oblastí Slovenska. Mapa 8.1 - 8.5 ČABAJOVÁ, Z. - HORECKÁ, V.: Ekvivalentná a efektívna teplota. Mapa 9.1 - 9.7 ZÁVODSKÝ, D.: Znečistenie ovzdušia Slovenska. Mapa 10.1 Bratislava, ALFA 1990. 72 máp Cena Kčs 59.-

34

ŠAMAJ, F. - BRÁZDIL, R. - DOBROVOLNÝ, P. - FAŠKO, P. - KOŠŤÁLOVÁ, J. - VALOVIČ, S.: Variabilita charakteristík poměrů v karpatské části ČSFR v období 1920/21 - 1984/85. Bratislava, SHMÚ 1991. 178 s. Cena Kčs 117.50

35

Výber z výskumnej činnosti v oblasti hydrológie a meteorológie. CHALUPKA, J.: Hydrologické charakteristiky podzemných vôd Slovenska. ŠKODA, P.: Extrapolácia chronologických radov priemerných mesačných a ročných radov. CHMELÍK, M.: Priemerné mesačné hodnoty niektorých meteorologických charakteristík v štandardných izobarických hladinách za obdobie 1961 - 1990.

KVETÁK, Š.: Najteplejší normál v Hurbanove. KVETÁK, Š. Najsuchší normál vlhkosti vzduchu v Hurbanove. Bratislava, SHMÚ 1992. 248 s. Cena Sk 80.-

36

TURBEK, J. - VALUŠ, J. - BJEL, D. Zhodnotenie odtokového režimu povrchových vôd v oblasti vodn=ho diela Gabčíkovo pred jeho uvedením do prevádzky. CHALUPKA, J. - POPELKOVÁ, Z. - GAVURNÍK, J.: Zhodnotenie hydrologického režimu podzemných vôd v oblasti vodného diela Gabčíkovo pred jeho uvedením do prevádzky. PODOLINSKÝ, Š. - ŠIPIKALOVÁ, H.: Tvorba a vývoj odtoku v závislosti od prírodných podmienok v povodí Čierneho Hrona. NOVÁk, J.: Predpovede prietokov empiricko-regresným modelom so skráteným krokom pre profily Humenné - Laborec a Hanušovce nad Topoľou - Topľa. NOVÁK, J.: Predpovede proetokov na Poprade, Bratislava, SHMÚ 1994.  190 s. Cena Sk 150.-

37

TURBEK, J. - VALUŠ, J. - BJEL,D.: Odtokový režim povrchových vôd v oblasti vodného diela Gabčíkovo po jeho uvedení do prevádzky. Zhodnotenie za hydrologický rok 1993. CHALUPKA, J. - POPELKOVÁ, Z.: Hydrologický režim podzemných vôd v oblasti vodného diela Gabčíkovo po jeho uvedení do prevádzky. Zhodnotenie za hydrologický rok 1993. RONČÁK, P. - BOROVIČKOVÁ, A.: Zhodnotenie vplyvu vodného diela Gabčíkovo na vývoj kvality povrchových vôd. Obdobie október 1992 až jún 1994. RONĆÁK, P. - MATYŠKOVÁ, M.: Zhodnotenie vplyvu vodného diela Gabčíkovo na vývoj kvality podzemných vôd. Obdobie október 1992 až jún 1994. FULAJTÁR, E. - MATEČNÝ, I. - MIKULÁŠ, M. - NIŽŇANSKÝ, G. - ŠÚTOR, J.: Monitoring prírodného prostredia územia ovplyvneného prevádzkou vodného diela Gabčíkovo. Rok 1993. Bratislava, SHMÚ  1995. 216 s. Cena Sk 200.-

38

DUNAJSKÝ, E.: Zhodnotenie nástupu fenologických fáz vybraných poľnohospodárskych plodín na Slovensku. Obdobie 1961 - 1990. BRASLAVSKÁ, O.: Zhopdnotenie nástupu vybraných fáz niektorých ovocných a lesných drevín na Slovensku. Obdobie 1951 - 1985, rep. 1990. Bratislavaa, SHMÚ 1996. 232 s. Cena Sk 200.-

39

KVETÁK, Š. - BÍRO, B.: Premenlivosť relatívnej vlhkosti vzduchu v kotlinovej a vo vysokohorskej klíme, ŠŤASTNÝ, P.: Výsledky mobilných meraní teploty a vlhkosti vzduchu v Košiciach. KÁČER. M.: Program GRID04 - grafický systé, pre správy GRID a SYNOP. Bratislava, SHMÚ 1996. 152 s. Cena Sk 200.-

40

SZABÓ, G.: Vývoj a perspektíva znečistenia ovzdušia mesta Košice. SZABÓ, G.: Metodika výpočtu znečistenia ovzdušia zo stacionárnych zdrojov. SZABÓ, G. - BABUŠÍK, I.: Návrh kritérií budovania siete automatického imisného monitoringu. Bratislava, SHMÚ  1997.158 s. Cena Sk 200.-

41

POÓROVÁ, J. - ŠKODA, P.: Vplyv užívania vody na zmeny odtokového režimu. MARTINOVIČ, Ľ.: Vplyv prúdenia vody na priebeh mernej krivky prietokov. Bratislava, SHMÚ  1997. 132 s. Cena Sk 200.-

42

GOMBOŠ, M. - STAŇOVÁ, J.: Vplyv nádrže Vihorlat na hydrologický režim Laborca. HORÁKOVÁ, A. - IVANČO, J. - ŠŤASTNÝ, P.: Hladinový režim podzemných vôd na Východoslovenskej nížine. NEJEDLÍK, P.: Agroklimatické podmienky pestovania hustosiatych obilnín v oblasti Východoslovenskej nížiny, Bratislava, SHMÚ  1998. 250 s. Cena Sk 200.-

43

NOVÁK, J. - ŠKODA, P.: Povodeň na severovýchodnom Slovensku v júli 1998. KVETÁK, Š. - PUKANČÍKOVÁ, K.: Teplotno-vlhkostné vzťahy v Bratislave v najteplejšom štandardnom normálovom období 1961 - 1990. KVETÁK, Š.: Vlhkosť vzduchu na Slovensku v štandardnom normálovom období 1961 - 1990. DEMETEROVÁ, B.: Analýzy hydrologického sucha. Bratislava, SHMÚ 2002. 201 s. Cena Sk 120.-