Zborníky

Zborníky prác SHMÚ zv. č. (číselné poradie zväzkov, zborníkov) 

Zborníky SHMÚ sú vo vedeckých, univerzitných a SHMÚ knižniciach a najnovšie zväzky k predaji na SHMÚ Bratislava, Koliba.

Zoznam je k dispozícii aj v pdf. formáte (Zborníky prác SHMÚ)

Zborníky prác SHMU

Číslo zborníku

Autori - názvy príspevkov - rok vydania

1

Voprosy razrabotki novych metodov predskazanija gorizontaľnoj i naklonnoj vidimosti, nizkoj oblačnosti i struktury veetra do vysoty 12 km. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1972. 202 s. Cena Kčs 30.-

2

RAK, J.:Horizontálna a vertikálna dohľadnosť na letisku Bratislava - Ivanka. IĽKO, J.: Dohľadnosť na letisku Sliač. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1972. 137 s. Cena Kčs 18.-

3

DULOVIČ. L.: Stúdia charakteristík teplotného režimu československých tokov pre potreby energetiky. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1972. 141 s. Cena Kčs 24.-

4

Meteorologische Probleme der Bodennahmen Luftschicht. Seminár, Košice 25. - 27. 8.1971. Bratislava, HMÚ 1972. 289 s. Cena Kčs 57.-

5

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š.: Intenzity krátkodobých dažďov na Slovensku. Bratislava, Slov. pedagog. nakl. 1973. 93 s. Cena Kčs 14.50

6

Prikladnaja radiolokacionnaja meteorologija PRM 72 - Meždunarodnoje simpozium. Bratislava, HMÚ 1974. 205 s. Zdarma

7

Meteorológia a životné prostredie. Bratislava, HMÚ 1974. 191 s. Cena Kčs 50.-

8

NEDELKA, M.: Dohľadnosť na letisku Tatry. PRIBIŠ, J.: Teplotné charakteristiky voľnej atmosféry nad územím Československa podľa meraní v Poprade a v Prahe. PODHORSKÝ, D. - ANDROVIČ, J. - KOVÁR, S.: Automatizácia meteorologických rádiolokačných meraní. LAPIN, M.: Vietor v oblasti juhozápadného Slovenska za vybraných situácií so slabým prúdením vo výškw 1 500 m n. m. Bratislava, Príroda 1977. 192 s. Cena Kčs 17.-

9

KURPELOVÁ, M.: Fenologicko-geografická regionalizácia územia Slovenska. PETROVIČ, Š.: Makroklimatické členenie Slovenska podľa aspektov humánnej bioklimatolˇogie. Bratislava, ALFA 1976. 82 s. Cena Kčs 15.-

10

HLUBOCKÝ, B.: Výpočet storočného maximálneho prietoku pomocou empirického vzorca. POLIŠENSKÝ, A.: Určování malých průtoků. ROSENBACH, J. a kol.: Príspevok k použitiu analógií na odvodzovanie charakteristických stavov podzemných vôd a výdatností prameňov. Bratislava, ALFA 1971. 119 s. Cena Kčs 39.-

11

KURPELOVÁ, M.: Agroklikaticko-geografické členenie  územia ČSSR. Agroklimatické podmienky pestovania a tviorby úrody kukurice, cukrovej repy a zemiakov na Slovensku. Sezónny vývoj rastlín vo vzťahu k vlahovej potrebe. Mapová príloha. Bratislava, ALFA 1977. 146 s. Cena Kčs 46.-

12

NEDELKA, M.: Výskyt podlimitnej oblačnosti na letisku Tatry. PRIBIŠ, J.: Porovnanie vertikálnej štruktúry podľa vetra nad Popradom a Prahou. PETROVIČ, Š.: Teplotno-zrážkové vzťahy na piatich vybraných miestach Slovenska. NEDELKA, M.: Synoptické situácie vo vzťahu k odtokovým pomerom vo vybraných miestach Slovenska. Bratislava, ALFA 1979. 175 s. Cena Kčs 22.-

13

KULLMAN, E. -PETRÁŠ, I.: Výtokové pomery prameňov a ich vzťah k horninovému prostrediu. Bratislava, ALFA 1979. 308 s. Cena Kčs 13.-

14 / I

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š.: Dlhodobé priemery úhrnu zrážok na Slovensku za obdobie 1901 - 1970. Bratislava, Alfa 1978. 413 s. Cena Kčs 54.-

14 / II

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š.: Zrážkové pomery na Slovensku. Mapová časť. Bratislava, ALFA 1981. 42 máp. Cena Kčs 23.-

14/ III

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š.: Snehové pomery na Slovensku. Bratislava, ALFA 1988. 128 s. Cena Kčs 52.-

15

MAKEĽ, M.: Rozdelenie odtoku v roku. Bratislava, ALFA 1980. 116 s. Cena Kčs 15.-

16

KAŠA, J.: Vplyv základných vodohospodárskych úprav Východoslovenskeh nížiny  na režim podzemných vôd. Hydrologický profil Bodrog - Strážne. LAPIN, M. a kol.: Klimatické pomery Somotoru. KURPELOVÁ, M.: Analýzy vzťahov fenologických javov ako základ fenologických prognóz. OLEXA, A.: Voda a možnosti jej vyhľadávania geofyzikálnymi metódami. KVETÁK, Š.: Vlhkosť vzduchu na Lomnickom štíte. Bratislava, ALFA 1980. 155 s. Cena Kčs 19.50

17

KURPELOVÁ, M. a kol.: Klimatická charakteristika vybraných prvkov v povodí Mošteníka. Bratislava, ALFA 1979. 128 s. Cena Kčs 16.-

18

RAK, J.: Úlohy HMÚ Bratislava v oblasti ochrany ovzdušia. MAREČKOVÁ, K. - SCHLOSSER, L.: Meranie prízemných koncentrácií SO2 a tuhých častíc v Bratislave za roky 1972 až 1977. SZABÓ, G. - DUNAJSKÝ, E.: Vývoj ovzdušia v oblasti Košíc.

SEDLÁK, M.: Znečistenie ovzdušia v oblasti Hornej Nitry. DUNAJSKY, E.: Znečistenie prízemnej vrstvy ovzdušia vo Východoslovenskom kraji. BABUŠÍK, I. - JOZEFÁKOVÁ, A. - MITOŠINKOVÁ, M.: Znečistenie ovzdušia z automobilovej dopravy v Bratislave. SZABÓ, G.: Znečistenie ovzdušia výfukovými plynmi v Košiciach. ZÁVODSKÝ, D. - CEROVSKÝ, M.: Chemiské zloženie atmosférických zrážok na Chopku a v Bratislave. ŠKULEC, Š.: Poznámky k problematike meteorologického zabezpečovania československej jadrovej energetiky. ZÁVODSKÝ, D. - BABUŠÍK, I.: Vývoj umelej rádioaktivity na Slovensku v rokoch 1962 - 1977. HESEK, F..:Nestacionárny model znečistenia ovzdušia. BOBÁK, P. - POKOJNÝ, J.: Prieskum rozptylu CO2 z plynoodvodňovacích vrtov pri Dolných Trhároch. Bratislava, ALFA 1979. 122 s. Cena Kčs 12.-

19

ŠOLTÍS, J.: Prúdenie vzduchu na Slovensku. Bratislava, ALFA 1982. 224 s. Cena Kčs 20.-

20

IĽKO, J.: Vyhodnocovanie predpovedé počasia na samočinnom počítači EC 1010. MOLNÁR, P. - KRŠKA, K.: Klimatologický rozbor vzduchových hmôt v Bratislave. IĽKO, J.: Vývoj počasia v Bratislave v priebehu rôznych synoptických procesov. FORGÁČ, P. a kol.: Hodinové zmeny teploty vzduchu na meteorologických staniciach Ivanka - letisko a Poprad a ich využitie v predpovednej službe. IĽKO, J.: Analýzy periodičnosti dlhodobých časových radov. Bratislava, ALFA 1982. 220 s. Cena Kčs 25.-

21

KUNSCH, I.: Predpoveď dažďovej prietokovej vlny na základe lineárneho modelovania. ŠIPIKALOVÁ, H.: Porovnanie metód výpočtu N-ročných prietokov. KURPELOVÁ, M. - KRNÁČ, P.: Prúdenie vzduchu v krajine s mierne členitým reliéfom. KVETÁK, Š.: Príspevok k dynamicko-klimatickej charakteristike relatívnej vlhkosti na juhozápadnom Slovensku. KVETÁK, Š.: Niektoré vzťahy medzi klimatickými prvkami vo vybraných lokalitách na Slovensku. Bratislava, ALFA 1983. 264 s. Cena Kčs 28.-

22

KURPELOVÁ, M.: Agroklimatické podmienky pestovania a úrody obilnín na Slovensku. Agroklimatický potenciál územia Slovenska. Úroda obilnín a meteorologické faktory v matematicko-štatistickom zhodnotení. Predpoveď fenologických fáz. KVETÁK, Š.: Príspevok ku kontinentalite podnebia na Slovensku. Bratislava, ALFA 1983. 220 s. Cena Kčs 36.-

23 / I

PETROVIČ, Š. - ŠOLTÍS, J.: Teplotné pomery na Slovensku, 1. Časť. Bratislava, ALFA 1984. 220 s. Cena Kčs 61.-

23 / II

PETROVIČ, Š. - ŠOLTÍS, J.: Teplotné pomery na Slovensku. 2 časť. Extrémne teploty vzduchu a počet charakteristických dní určených extrémnymi teplomermi. Bratislava, ALFA 1986. 184 s. Cena Kčs 19.50

24

ŠAMAJ, F. - VALOVIČ, Š. - BRÁZDIL, R.: Denné úhrny zrážok s mimoriadnou výdatnosťou v ČSSR v období 1901 - 1980. TURBEK, J.: Extrapolácia priemerných mesačných a ročných prietokov. KAMENSKÝ, L. - MIHINA, V. - PODOLINSKÝ, Š.: Výskum lineárneho hydrometrického odtoku pre predpoveď prietokov. MURÍN, Ľ.: Použitie matematického modelu pre predpovede prítoku do Oravskej priehrady. Bratislava, ALFA 1985. 226 s.Cena Kčs 30.-

25

KUPČO, M.: Stanovenie čiar prekročenia maximálnych prietokov z krátkodobých pozorovaní. SZABÓ, G.: Numerické modelovanie znečistenia ovzdušia z pohyblivých zdrojov. ŠKULEC, Š. - ĎÚRAN, J.: Klimatické efekty emisií tepla a vody z chladiacich veží jadrových elektrární. ZÁVODSKÝ, D. - PUKANČÍKOVÁ, K.: Diaľkový prenos znečistenia ovzdušia v strednej Európe.

Bratislava, ALFA 1985. 232 s. Cena Kčs 25.-

26

KVETÁK, Š.: Časový a priestorový priebeh vlhkosti vzduchu na Slovensku. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Premenlivosť teploty vzduchu v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Premenlivosť relatívnej vlhkosti vzduchu v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Teplotno-vlhkostné vzťahy v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Premenlivosť tlaku vodnej pary v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Premenlivosť sýtostného doplnku v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985. KVETÁK, Š.: Ekvivalentná teplota v Hurbanove. Bratislava, ALFA 1985.

27

KURPELOVÁ, M.: Mrazíky na Slovensku. Bratislava, ALFA 1986. 196 s. Cena Kčs 22.-

28

KUNSCH, I. - HAJTÁŠOVÁ, K. - PANENKA, I.: Metódy operatívnych hydrologických predpovedí. DRAKO, J.: Verifikácia modelov odtoku zo snehu a dažďa. FRIGA, J.: Metódy hydrologickej analógie a ich použitie v operatívnej hydrológii. Bratislava, ALFA 1987. 296 s. Cena Kčs 41.-

29 / I

Hydrologické charakteristiky obdobia 1931 - 1980. LIŠČINSKÝ, J.: Hydrologická reprezentatívnosť obdobia 1931 - 1980.

HLUBOCKÝ, B.: Homogenita hydrologických radov obdobia 1931 - 1980. MAKEĽ, M.: Stanovenie charakteristík objemov povodňových a prietokových vĺn a ich územná premenlivosť. HLUBOCKÝ, B.: Priemerné zrážkové úhrny na povodie.

KUPČO, M.: Dlhodobé M-denné prietoky vo vodomerných staniciach a ich územná premenlivosť. DRAKO, J. - MAJERČÁKOVÁ, O.: N-ročné minimálne prietoky. DULOVIČ, L.: Dlhodobé charakteristiky teploty vody. Bratislava, ALFA 1989. 416 s. Cena Kčs 49.-

29 / II

Hydrologické charakteristiky obdobia 1931 - 1980. ADÁMYOVÁ, S.: Dlhodobé ročné prietoky, ich územná a časová premenlivosť.

TURBEK, J. - ŠKODA, P.: Priemerné mesačné prietoky, ich časoví a priestorová premenlivosť. Bratislava, ALFA 1989. 304 s.

Cena Kčs 41.

30

SOBÍŠEK, B. - ŠAMAJ, F.: Kvalita větroměrných údajů meteorologických stanic SR. DUNAJSKÝ, E. - GURSKÁ, T. - NEJEDLÍK, P.: Vplyv počasia na produkciu obilnín. DUNAJSKÝ, E.: Vplyv atmosférických činiteľov na produkciu hlavných poľnohospodárskych plodín na Východoslovenskej nížine. KVETÁK, Š.: Niekoľko poznámok k výskytu dusného počasia na Slovensku. Početnosť hodinových hodnôt teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu v Hurbanove. MAČALA, J.: Znečisťovanie ovzdušia v oblasti východného Slovenska. MOLNÁR, F.: Vpády arktických vzduchových hmôt na územie Slovenska. ŠŤASTNÝ, P.: Energetická bilancia zemského povrchu vybranej časti Východoslovenského kraja. PINDJÁK, P.: Klimatické a agroklimatické pomery Juhoslovenskej kotliny. Bratislava, ALFA 1990. 515 s. Cena Kčs 41.-

31

MIKLÁŠOVÁ, T. - MICHLÍKOVÁ, I. - STRHÁRSKA, D.: Znečistenie atmosféry. Slovensko-anglicko-nemecko-ruský slovník. Bratislava, SHMÚ 1991. 294 s. Cena Kčs 108.-

32

Metódy operatívnych predpovedí v hydrológii. KUNSCH, I. - HAJTÁŠOVÁ, K. - MARTINKA, K. - MINÁRIK, P. - PANENKA, I.: Hydrologické predpovede na česko-slovenskom úseku Dunaja. ČÍŽOVÁ, M.: Spôsoby určenia odtoku zo zrážok na vybraných povodiach. Modelovanie odtoku z dažďa. MINÁRIK, B.: Počítačová realizácia hydrologických predpovedných systémov. MURÍN, Ľ. - NOVÁK, J.: Skúsenosti z využívania predpovedného modelu ERMD. NOVÁK, J.: Predpoveď prietokov na Hornáde. PANENKA, I.: Možnosti synoptických predpovedí zrážok pre hospodársky významné povodia a regionálne celky. KAŠA, J.: Vplyv vodnej nádrže Zemplínska šírava na režim podzemných vôd v hydrologickom profile Michalovce - Malé Zalužice. Bratislava, SHMÚ 1991. 482 s. Cena Kčs 228.70

33 / I

Klimatické pomery Slovenska. Vybrané charakteristiky. TOMLAIN, J. - HRVOĽ, J.: Globálne žiarenie a jeho zložky.

PETROVIČ, Š. - ŠOLTÍS, J.: Teplota vzduchu. KVETÁK, Š.: Vlhkosť vzduchu. TOMLAIN, J. - REICHRT, J.: Oblačnosť a slnečný svit. HORECKÁ, V. - VALOVIČ, Š.: Atmosférické zrážky. ŠOLTÍS, J.: Vietor. TOMLAIN, J.: Výpar z povrchu pôdy. Charakteristika suchých a vlhkých oblastí Slovenska. ČABAJOVÁ, Z. - HORECKÁ, V.: Ekvivalentná a efektívna teploty.

ZÁVODSKÝ, D.: Znečistenie ovzdušia. Bratislava, ALFA 1991. 240 s. Cena Kčs 23.-

33 / II

Klimatické pomery Slovenska. Vybrané charakteristiky. Mapová časť. TOMLAIN, J. - HRVOĽ, J.: Globálne žiarenie. Mapa 1.1 - 1.8 PETROVIČ, Š. - ŠOLTÍS, J.: Teplota vzduchu. Mapa 2.1 - 2.9 KVETÁK, Š.: Vlhkosť vzduchu. Mapa 3.1 - 3.7

TOMLAIN, J. - RECHRT, J.: Oblačnosť a slnečný svit. Mapa 4.1 - 4.5 HORECKÁ, V. - VALOVIČ, Š.: Atmosférické zrážky. Mapa 5.1 - 5.19 ŠOLTÍS, J. Vietor. Mapa 6.1 - 6.7 TOMLAIN, J.: Výpar z povrchu pôdy. Mapa 7.1 - 7.4 TOMLAIN, J.: Charakteristika suchých a vlhkých oblastí Slovenska. Mapa 8.1 - 8.5 ČABAJOVÁ, Z. - HORECKÁ, V.: Ekvivalentná a efektívna teplota. Mapa 9.1 - 9.7 ZÁVODSKÝ, D.: Znečistenie ovzdušia Slovenska. Mapa 10.1 Bratislava, ALFA 1990. 72 máp Cena Kčs 59.-

34

ŠAMAJ, F. - BRÁZDIL, R. - DOBROVOLNÝ, P. - FAŠKO, P. - KOŠŤÁLOVÁ, J. - VALOVIČ, S.: Variabilita charakteristík poměrů v karpatské části ČSFR v období 1920/21 - 1984/85. Bratislava, SHMÚ 1991. 178 s. Cena Kčs 117.50

35

Výber z výskumnej činnosti v oblasti hydrológie a meteorológie. CHALUPKA, J.: Hydrologické charakteristiky podzemných vôd Slovenska. ŠKODA, P.: Extrapolácia chronologických radov priemerných mesačných a ročných radov. CHMELÍK, M.: Priemerné mesačné hodnoty niektorých meteorologických charakteristík v štandardných izobarických hladinách za obdobie 1961 - 1990.

KVETÁK, Š.: Najteplejší normál v Hurbanove. KVETÁK, Š. Najsuchší normál vlhkosti vzduchu v Hurbanove. Bratislava, SHMÚ 1992. 248 s. Cena Sk 80.-

36

TURBEK, J. - VALUŠ, J. - BJEL, D. Zhodnotenie odtokového režimu povrchových vôd v oblasti vodn=ho diela Gabčíkovo pred jeho uvedením do prevádzky. CHALUPKA, J. - POPELKOVÁ, Z. - GAVURNÍK, J.: Zhodnotenie hydrologického režimu podzemných vôd v oblasti vodného diela Gabčíkovo pred jeho uvedením do prevádzky. PODOLINSKÝ, Š. - ŠIPIKALOVÁ, H.: Tvorba a vývoj odtoku v závislosti od prírodných podmienok v povodí Čierneho Hrona. NOVÁk, J.: Predpovede prietokov empiricko-regresným modelom so skráteným krokom pre profily Humenné - Laborec a Hanušovce nad Topoľou - Topľa. NOVÁK, J.: Predpovede proetokov na Poprade, Bratislava, SHMÚ 1994.  190 s. Cena Sk 150.-

37

TURBEK, J. - VALUŠ, J. - BJEL,D.: Odtokový režim povrchových vôd v oblasti vodného diela Gabčíkovo po jeho uvedení do prevádzky. Zhodnotenie za hydrologický rok 1993. CHALUPKA, J. - POPELKOVÁ, Z.: Hydrologický režim podzemných vôd v oblasti vodného diela Gabčíkovo po jeho uvedení do prevádzky. Zhodnotenie za hydrologický rok 1993. RONČÁK, P. - BOROVIČKOVÁ, A.: Zhodnotenie vplyvu vodného diela Gabčíkovo na vývoj kvality povrchových vôd. Obdobie október 1992 až jún 1994. RONĆÁK, P. - MATYŠKOVÁ, M.: Zhodnotenie vplyvu vodného diela Gabčíkovo na vývoj kvality podzemných vôd. Obdobie október 1992 až jún 1994. FULAJTÁR, E. - MATEČNÝ, I. - MIKULÁŠ, M. - NIŽŇANSKÝ, G. - ŠÚTOR, J.: Monitoring prírodného prostredia územia ovplyvneného prevádzkou vodného diela Gabčíkovo. Rok 1993. Bratislava, SHMÚ  1995. 216 s. Cena Sk 200.-

38

DUNAJSKÝ, E.: Zhodnotenie nástupu fenologických fáz vybraných poľnohospodárskych plodín na Slovensku. Obdobie 1961 - 1990. BRASLAVSKÁ, O.: Zhopdnotenie nástupu vybraných fáz niektorých ovocných a lesných drevín na Slovensku. Obdobie 1951 - 1985, rep. 1990. Bratislavaa, SHMÚ 1996. 232 s. Cena Sk 200.-

39

KVETÁK, Š. - BÍRO, B.: Premenlivosť relatívnej vlhkosti vzduchu v kotlinovej a vo vysokohorskej klíme, ŠŤASTNÝ, P.: Výsledky mobilných meraní teploty a vlhkosti vzduchu v Košiciach. KÁČER. M.: Program GRID04 - grafický systé, pre správy GRID a SYNOP. Bratislava, SHMÚ 1996. 152 s. Cena Sk 200.-

40

SZABÓ, G.: Vývoj a perspektíva znečistenia ovzdušia mesta Košice. SZABÓ, G.: Metodika výpočtu znečistenia ovzdušia zo stacionárnych zdrojov. SZABÓ, G. - BABUŠÍK, I.: Návrh kritérií budovania siete automatického imisného monitoringu. Bratislava, SHMÚ  1997.158 s. Cena Sk 200.-

41

POÓROVÁ, J. - ŠKODA, P.: Vplyv užívania vody na zmeny odtokového režimu. MARTINOVIČ, Ľ.: Vplyv prúdenia vody na priebeh mernej krivky prietokov. Bratislava, SHMÚ  1997. 132 s. Cena Sk 200.-

42

GOMBOŠ, M. - STAŇOVÁ, J.: Vplyv nádrže Vihorlat na hydrologický režim Laborca. HORÁKOVÁ, A. - IVANČO, J. - ŠŤASTNÝ, P.: Hladinový režim podzemných vôd na Východoslovenskej nížine. NEJEDLÍK, P.: Agroklimatické podmienky pestovania hustosiatych obilnín v oblasti Východoslovenskej nížiny, Bratislava, SHMÚ  1998. 250 s. Cena Sk 200.-

43

NOVÁK, J. - ŠKODA, P.: Povodeň na severovýchodnom Slovensku v júli 1998. KVETÁK, Š. - PUKANČÍKOVÁ, K.: Teplotno-vlhkostné vzťahy v Bratislave v najteplejšom štandardnom normálovom období 1961 - 1990. KVETÁK, Š.: Vlhkosť vzduchu na Slovensku v štandardnom normálovom období 1961 - 1990. DEMETEROVÁ, B.: Analýzy hydrologického sucha. Bratislava, SHMÚ 2002. 201 s. Cena Sk 120.-