We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Ap - Putujúca anticyklóna

Ap - Putujúca anticyklóna

 

Z cirkulačného hľadiska je táto situácia prechodný typ. Tvorená je anticyklónami, ktoré sú vyjadrené len v prízemnom tlakovom poli a ktoré sa pohybujú v smere riadiaceho prúdenia cez strednú Európu. Sú to uzavierajúce anticyklóny situácií juhozápadných, západných a severozápadných a podružné jadrá vysokého tlaku, ktoré vzniknú oddelením od stacionárnych anticyklón nad Azorami a nad Grónskom. Z týchto dôvodov je dĺžka trvania situácie v pomere k ostatným situáciám malá, v priemere len 2 dni, pri uzavierajúcich anticyklónach 1 až 2 dni, pri podružných jadrách vysokého tlaku 2 až 3 dni.

Podľa smeru dráh, ktorými sa putujúce anticyklóny pohybujú, môžeme situáciu rozdeliť na štyri skupiny:

Ap1 jej dráha prebieha po Azorskej ose zo Španielska cez Bavorsko a územie Čiech a Slovenska na Ukrajinu. Situácia tejto skupiny sa vyskytuje asi v 10% prípadov a najčastejšie trvá 1 deň. Štatistické rozloženie cez rok je vplyvom malého počtu prípadov nerovnomerné, s väčšou tendenciou výskytu na jeseň.

Ap2 smeruje po 50. rovnobežke z južného Anglicka cez územie Čiech, Moravy a Slovenska na Ukrajinu. Situácie tejto skupiny sú najčastejšie. Vyskytujú sa v 50% všetkých prípadov a ich najčastejšie trvanie je 2 dni. Početnosť výskytu má v priebehu roka výrazný chod s maximom v prechodných ročných dobách a s minimom v lete a v zime.

Ap3 smeruje od Shetlandských ostrovov cez Severné more nad južné Karpaty. Táto situácia sa vyskytuje v 30% prípadov a najčastejšie trvá 2 až 3 dni. Predĺžené trvanie situácie je spôsobené všeobecne menšími rýchlosťami výškového prúdenia smerujúceho od severozápadu k juhovýchodu. Situácia sa vyskytuje po celý rok, najčastejšie v prechodných ročných obdobiach, najmenej v lete.

Ap4 jej dráha prebieha z južnej Škandinávie cez Poľsko nad Balkán. Situácie tejto skupiny sú tvorené len jadrami vysokého tlaku, ktoré prenikajú z oblasti grónskej anticyklóny nad Nórske more a strednú Škandináviu a odtiaľ postupujú po polárnej ose na južné Nórsko, Karpaty a Balkán. Početnosť výskytu tejto situácie je malá, asi 10% všetkých prípadov. Dĺžka trvania je značne premenlivá, 1 deň 30%, 2 dni 20%, 3 dni 30%, 4 dni 20%. Aj keď je malý počet prípadov, výskytu tejto situácie, jej ročný chod je dobre vyjadrený s maximom výskytu na jeseň.

Početnosť výskytu situácie putujúcej anticyklóny ako celku má výrazný ročný chod s dvoma maximami v prechodných ročných obdobiach a s minimami vo februári a v júni.

Vysvetlivky:

A Ap B Bp C Cv Ea Ec Nc NEa NEc NWa NWc Sa SEa SEc SWa SWc1 SWc2 SWc3 Vfz Wa Wal Wc Wcs