SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na High temperatures Display warnings

We apologize for missing content. Content is available only in Slovak language.

Štátna hydrologická sieť SHMÚ

Štátnou hydrologickou službou je súbor systematickej a plánovanej činnosti, ktorá predstavuje meranie, pozorovanie, zber, uchovávanie, hodnotenie a poskytovanie údajov o stave, režime a predpokladanom vývoji stavu a režimu vôd.

Štátna hydrologická sieť monitorovania kvantity povrchových vôd

Poslaním monitorovania kvantitatívnych ukazovateľov povrchových vôd je systematické monitorovanie kvantitatívnych prvkov a fyzikálnych vlastností vody (vodné stavy - H, prietoky - Q, teploty vody - T, ľadové javy a plaveniny) za účelom získania informácií o stave a vývoji, ako aj časovej a priestorovej premenlivosti zdrojov povrchových vôd. Základom monitorovania je pozorovanie, meranie a vyhodnocovanie predovšetkým hladinového a prietokového režimu povrchových vôd pomocou technologickej linky v sieti vodomerných staníc povrchových vôd, so zreteľom na hraničné toky.

Štátna hydrologická sieť monitorovania kvantity podzemných vôd

Hlavným cieľom monitorovacieho subsystému kvantitatívne ukazovatele podzemných vôd je sledovanie zmien režimu výdatností a teplôt prameňov a sledovanie zmien hladinového režimu podzemnej vody a jej teploty (kontinuálne resp. s týždenným krokom) pre účely spracovania posudkov, expertíz a štúdií. Vytvára predpoklady na zabezpečenie vstupných informácií o hydrologickom režime podzemných vôd pre širokú verejnosť (informácia o prírodnom prostredí), pre rozhodovacie procesy orgánov štátnej vodnej správy a ochrany životného prostredia, vodohospodárske organizácie a právne subjekty, ktoré pri výkone svojich činností tieto informácie a nadstavbové údaje potrebujú pri inicializácii a optimalizácii svojich hospodárskych procesov.

Štátna hydrologická sieť monitorovania kvality podzemných vôd

Monitorovanie kvality podzemných vôd na Slovensku zohráva dôležitú úlohu v rámci celého procesu monitorovania zmien podzemných vôd z hľadiska využívania na pitné účely. Prírodné podzemné vody reprezentujú najdôležitejší zdroj zásob pitných vôd na území Slovenska a predstavujú jednu zo základných zložiek ekosystémov.
Cieľom monitorovania kvality podzemných vôd je získanie dostatočného množstva údajov pre hodnotenie chemického stavu útvarov podzemných vôd, dlhodobých trendov koncentrácií znečisťujúcich látok prítomných v podzemnej vode vplyvom ľudskej činnosti a na identifikáciu dlhodobých zmien pre účely spracovania posudkov, expertíz, štúdií a projektov zameraných na oblasť životného prostredia a ochrany vodných zdrojov. 

 

Úsek Hydrologická služba

Ing. Jana Poórová, PhD.
riaditeľka úseku

Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenska republika
Tel: +421 2 59415 233
E-mail: shmu-dhs@shmu.sk
 

Odbor Kvantita povrchových vôd

Ing. Zuzana Danáčová, PhD.
vedúca odboru

Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 59 41 54 04
Fax: + 421 2 59 41 53 93
E-mail: zuzana.danacova@shmu.sk

Odbor Podzemné vody

Ing. Eugen Kullman, PhD.
vedúci odboru

Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 594 15 451
E-mail: eugen.kullman@shmu.sk