SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Monitorovacia sieť 2005

Zoznam vodomerných staníc v roku 2005

Povodie Pracovisko, ktoré vykonáva monitoring
Morava SHMÚ Bratislava
Dunaj SHMÚ Bratislava
Váh (vrátane Malého Dunaja)

SHMÚ, RS Žilina

SHMÚ Bratsialava

Nitra SHMÚ Bratislava
Hron

SHMÚ, RS Banská Bystrica

Ipeľ SHMÚ, RS Banská Bystrica
Slaná SHMÚ, RS Banská Bystrica
Bodva SHMÚ, RS Košice
Hornád SHMÚ, RS Košice
Bodrog SHMÚ, RS Košice
Poprad (vrátane Dunajca) SHMÚ, RS Košice

 

Pozorované ukazovatele:

 

Názov meranej veličiny Meracia metóda Priestorová identifikácia v teréne Frekvencia merania
Vodný stav automatický limnigrafický prístroj, vodočetná lata  vodomerná stanica s priradeným staničením na toku, hydrologickým číslom, plochou povodia nad vodomernou stanicou, zemepisnými súradnicami a nadmorskou výškou vodočtu hodinové intervaly (automatické prístroje), raz denne (vodočetná lata)
Prietok odvodené z vodného stavu pomocou mernej krivky prietokov a priamych meraní detto ako u vodného stavu
Merná krivka prietoku vytvára a aktualizuje sa na základe priamych meraní prietokov v teréne detto pravidelné merania 5 - 6 krát ročne a pri extrémnych hydrologických stavoch, u hraničných tokov na základe medzinárodných dohôd
Teplota vody teplomer detto raz denne, príp. v hodinových intervaloch (automatické prístroje)
Ľadové javy vizuálne ( dobrovoľný pozorovateľ) detto raz denne (v zimnej sezóne)
Mútnosť (koncentrácia plavenín) laboratórne vyhodnocovanie (filtračnou metódou) detto denne - brehové odbery 2 x do roka - celoprofilové odbery

Stav siete vodomerných staníc v roku 2005.

V roku 2005 sa pozorovali kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd pozorovali v 400 vodomerných staniciach monitorovacej siete množstva povrchových vôd, z toho v 386 staniciach sa vyhodnocovali aj prietoky, v 269 staniciach sa merala aj teplota vody a v 17 staniciach sa odoberali a vyhodnocovali vzorky na vyhodnotenie mútnosti vody (koncentrácie plavenín). Z uvedeného počtu staníc boli v roku 2005 v prevádzke SHMÚ 2 účelové stanice, v ktorých sa pozoroval a vyhodnocoval vodný stav a prietok.