Odbor Kvalita povrchových vôd

Zabezpečuje prevádzkovú, výskumno - vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti kvality povrchových vôd v Slovenskej republike. Všetky činnosti sú vykonávané v súlade so Zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) a ostatných právnych predpisov platných pre oblasť vody. Činnosť odboru je založená na koordinácii a zabezpečovaní úloh, ktoré je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:

 

Ing. Jana Döményová

vedúca odboru

 

Kontakt :

Odbor Kvalita povrchových vôd
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: +421 2 59 415 318
E-mail: jana.domenyova@shmu.sk
 

Regionálne strediská :