Odbor Klimatologická služba

V pôsobnosti Slovenskej republiky zabezpečuje a vykonáva činnosti:
 

ÚDAJE A INFORMÁCIE

 • Poskytovanie meteorologických, klimatologických, agrometeorologických a fenologických informácií
 • Medzinárodná výmena a poskytovanie meteorologických, klimatologických a fenologických údajov do medzinárodných a svetových databáz a centier
 • Spracovanie klimatologickej a zrážkomernej ročenky
 • Homogenizácia a kontrola kvality meteorologických, klimatologických, agrometeorologických a fenologických údajov
 • Data manažment a analýza údajov
 • Implementácia a verifikácia nových produktov
 • Digitalizácia údajov
 • Tvorba špecializovaných a historických databáz pre analýzu dôsledkov klimatickej zmeny
 • Data rescue - záchrana historických klimatických údajov vrátane návrhov pre Centennial Observing Stations


POSUDKY, ŠTÚDIE, EXPERTÍZY

 • Tvorba meteorologických, klimatologických, agrometeorologických a fenologických posudkov, expertíz a štúdií
 • Hodnotenie klimatických podmienok kúpeľných miest
 • Tvorba metodík a usmernení riešenia meteorologických, klimatologických, agrometeorologických a fenologických posudkov
 

SPRÁVY, PERIODICKÉ HODNOTENIA, PROPAGÁCIA A MÉDIÁ

 • Príprava národných správ a štúdií ako podklad pre medzinárodné hodnotenie stavu a vývoja klímy v regionálnom (napr. RA-VI) alebo globálnom (svetovom) meradle
 • Spracovanie týždenných, mesačných, sezónnych a ročných správ a vydávanie spravodajstiev
 • Komunikácia s médiami, osvetová a edukačná činnosť v oblasti klimatológie a fenológie
 • Vydávanie Bulletinu Meteorológia a klimatológia
 

MONITORING METEOROLOGICKÉHO A PÔDNEHO SUCHA

 

VÝSKUM A VÝVOJ

 • Riešenie úloh v oblasti klimatického systému a variability klímy
 • Výskum klimatickej zmeny
 • Príprava a verifikácia scenárov zmeny klímy s využitím globálnych a regionálnych klimatických modelov.
 • Spolupráca na vývoji a prevádzke regionálneho klimatického modelu ALADIN-CLIMATE/SK
 • Výskum mestského ostrova tepla
 • Výskum klimatických extrémov
 • Hodnotenie klimatických podmienok kúpeľných miest
 • Tvorba metodík a databáz gridovaných údajov vybraných klimatických charakteristík a prvkov
 • Tvorba metodík a spracovanie normálov klimatických prvkov
 • Tvorba metodík a spracovanie podkladov pre normotvornú činnosť
 • Tvorba metodík a spracovanie návrhových hodnôt
 • Riešenie výskumných a vývojových úloh v rámci SHMÚ, národných a medzinárodných projektov
 • Spolupráca s Národnou komisiou GFCS, Copernicus, EUMETNET, WMO, regionálnym centrom RA VI WMO.
 

PROJEKTY

 

Kontakt:

Mgr. Katarína Mikulová, PhD.
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenska republika
Tel: +421 2 59 415 221
Mobil: +421 905 689 420
E-mail: katarina.mikulova@shmu.sk
 
Regionálne pracovisko SHMÚ Banská Bystrica
Mgr. Zora Snopková, PhD.
Zelená 5
974 04 Banská Bystrica
Slovenska republika
Tel: +421 48 4729 665
Mobil: +421 908 728 012
E-mail: zora.snopkova@shmu.sk
 
Regionálne pracovisko SHMÚ Košice
Ing. Helena Hlavatá, PhD.
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Slovenska republika
Tel: +421 55 7961 741; +421 55 6323 748
Mobil: +421 917 828 266
E-mail: helena.hlavata@shmu.sk