Merané veličiny a metódy monitorovania

Merací program a metódy stanovenia kontinuálneho monitoringu kvality ovzdušia
Znečisťujúca látka Spôsob merania Analytická metóda stanovenia
SO2 kontinuálne meranie analyzátorom UV fluorescencia
NOx, NO2 kontinuálne meranie analyzátorom chemiluminiscencia
PM10, PM2,5 kontinuálne meranie analyzátorom oscilačná gravimetria
O3 kontinuálne meranie analyzátorom UV absorbcia
CO kontinuálne meranie analyzátorom IR spektroskopia
benzén kontinuálne meranie analyzátorom plynová chromatografia
Pb, Cd, Ni, As manuálny odber na filter samplerom
s odberovou hlavou PM10
po zmineralizovaní filtra ICP MS
Hg kontinuálne meranie analyzátorom Zeemanova atómová absorpčná spektrometria
alebo fluorescenčná spektrometria
benzo(a)pyrén záchyt na filtre GC MS

 

Merací program a metódy stanovenia monitoringu kvality ovzdušia a zrážok - EMEP
OVZDUŠIE Plynné komponenty SO2, NOx, NO3, HNO3 - 24-hodinové priemery
O3 - kontinuálne meranie analyzátorom
prchavé organické látky C2 - C6
Atmosférický aerosól
(polietavý prach)
hmotnostná koncentrácia atmosférického aerosólu - týždenné odbery
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As - mesačné priemery
SO4, NO3, NH4, Ca, Na, K, Mg - 24-hodinové priemery

ATMOSFÉRICKÉ
ZRÁŽKY

Denné zrážky pH, vodivosť, SO4, NO3,Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg
Týždenné zrážky pH, vodivosť, SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As

 

O V Z D U Š I E
Znečisťujúca látka Záchyt Stanovenie
SO2 na W40 filter impregnovaný roztokom KOH metódou iónovej chromatografie Dionex
NOx do absorbčného roztoku NaOH s guajakolom, po predradenej oxidácii spektrofotometricky-
modifikovaná Saltzmanova metóda
HNO3 na W40 filter impregnovaný roztokom KOH metódou iónovej chromatografie Dionex
O3 registrácia analyzátorom princíp - UV absorbcia
Prchavé organické látky C2- C6 do nerezového kanistra metódou plynovej chromatografie
Hmotnostná koncentrácia polietavého prachu na nitrocelulózový filter gravimetricky
Ťažké kovy -
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As
na nitrocelulózový filter po mineralizácii metódou ICP MS
SO4 (sírany) na W40 filter metódou iónovej chromatografie
NO3 (dusičnany) na W40 filter metódou iónovej chromatografie
A T M O S F É R I C K É   Z R Á Ž K Y
Znečisťujúca látka Záchyt Stanovenie
pH

"wet only"- do zrážkomerov WADOS

"bulk"- do polyetylénového NILU zberača zrážok

pH meter, sklená elektróda
vodivosť konduktometer WTW
SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, metódou kvapalinovej iónovej chromatografie
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As metódou ICP MS