Na účel hodnotenia kvality ovzdušia bolo územie SR rozdelené na aglomerácie a zóny. Pre oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, tuhé častice PM10 a PM2,5 frakcie, oxid uhoľnatý, polycyklické aromatické uhľovodíky a benzén sú to 2 aglomerácie a 8 zón, pre olovo, arzén, kadmium, nikel, ortuť a ozón je to 1 aglomerácia a 1 zóna.

Oxid siričitý, oxid dusičitý, oxidy dusíka, tuhé častice PM10 a PM2,5, oxid uhoľnatý, polycyklické aromatické uhľovodíky a benzén

Aglomerácia Vymedzenie územia
Bratislava územie hlavného mesta SR Bratislavy
Košice územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
Zóna Vymedzenie územia
Bratislavský kraj územie kraja okrem územia hlavného mesta SR Bratislavy
Trnavský kraj územie kraja
Nitriansky kraj územie kraja
Trenčiansky kraj územie kraja
Banskobystrický kraj územie kraja
Žilinský kraj územie kraja
Košický kraj územie kraja okrem územia mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
Prešovský kraj územie kraja

Olovo, arzén, kadmium, nikel, ortuť a ozón

Aglomerácia Vymedzenie územia
Bratislava územie hlavného mesta SR Bratislavy
Zóna Vymedzenie územia
Slovensko územie SR okrem územia hlavného mesta SR Bratislavy