Zborníky NKP

NKP 1/94 Úvodné informácie
  Klimatické zmeny a zmeny chemizmu atmosféry
  Predpokladané dôsledky klimatických zmien na lesné ekosystémy
  Príspevok k hodnoteniu spoľahlivosti dlhých radov klimatických pozorovaní
   
NKP 2/94 Monitoring zmien klímy na Slovensku
  Očakávané globálne oteplenie a možné zmeny niektorých charakteristík klímy na Slovensku
  Predbežná inventarizácia emisie skleníkových plynov na Slovensku
  Zmeny hydrologickej bilancie na Slovensku a zmeny klímy
  Možné dôsledky zmien klímy na evapotranspiráciu ozimnej pšenice a cukrovej repy
   
NKP 3/95 Medzinárodné a domáce aktivity v post-berlínskom procese
  Regionálne scenáre zmien teploty vzduchu a zrážok na Slovensku
  Aplikácia metód dendroklimatológie vo výskume rastových reakcií lesných drevín na predpokladané klimatické zmeny
  Dôsledky zmien teploty vzduchu a zrážok na zmeny variability odtoku v modelovom povodí Hrona
   
NKP 4/96 Klimatické scenáre
  Modelové výpočty  dôsledkov zmeny klímy na zmeny potenciálnej a skutočnej evapotranspirácie na Slovensku
  Analýza nástupu fenologických fáz rastlín v Sučanoch v závislosti od zmien teploty vzduchu
  Dôsledky klimatických zmien na poľnohospodárstvo a adaptačné opatrenia
   
NKP 5/96 Scenáre zmeny klímy
  Súčasný stav lesov a ich predpokladaný vývoj
  Analýza citlivosti a zraniteľnosti lesov Slovenska
  Adaptačné opatrenia v lesnom hospodárstve
  Emisie skleníkových plynov a zmierňovacie opatrenia na ich zníženie v lesnom hospodárstve
   
NKP 6/97 Národný klimatický program SR – hydrológia a vodné hospodárstvo
  Vplyvy klimatickej zmeny v SR
  Scenáre klimatickej zmeny v SR
  Monitorovanie zmien klímy na vybraných hydrologických staniciach na Slovensku
  Hydrologické scenáre možných zmien odtokov počas roka na slovenských tokoch
  Režimové hydrologické charakteristiky prietokových radov za obdobie 1931-1995 a 1981-1995
  Komparácia možných zmien odtoku v dôsledku potenciálnych klimatických zmien s historickými zmenami odtoku
   
NKP 7/97 Regionálne scenáre vybraných teplotných a zrážkových charakteristík na Slovensku
  Vybrané charakteristiky zmien snehovej pokrývky v oblasti Nízkych Tatier v období 1921-1995
  Modelový výpočet dôsledkov očakávanej zmeny klímy na obsah vody v pôde na Slovensku
  Predpokladané zmeny úrod ozimnej pšenice ako dôsledok klimatickej zmeny na Podunajskej nížine do roku 2075
   
NKP 8/00 Nové klimatické scenáre pre Slovensko na základe prepojených GCMs
  Súhrnná správa Národného klimatického programu ČR
  Možné dôsledky zmeny klímy na lesnú drevinu smrek na Slovensku
  Trendy vegetačných fáz viniča hroznorodého a smreka obyčajného
  Vplyv klimatickej zmeny na priebeh odtoku v malom horskom povodí
   
NKP 9/00 Hydrologický monitoring a modelovanie možných zmien mesačných odtokov
  Modelovania vplyvu zmeny klímy na režim odtoku v regióne stredného Slovenska
  Zákonitosti kolísania priemerných ročných prietokov
  Dôsledky klimatickej zmeny na vybrané sektory a adaptačné opatrenia
  Maximálne denné úhrny zrážok na Slovensku v období 1951-2000
   
NKP 10/01 Niektoré aspekty klimatickej zmeny z hľadiska závlah na Slovensku
  Dôsledky zmeny klímy na bilanciu vody v poľnohospodárskej krajine
  Bilancia emisií vybraných plynov v sektore lesného hospodárstva a využívania krajiny
  Rovnokrídly hmyz ako indikátor aridizačných trendov v Podunajsku
  Trendy atmosférických zrážok v horských oblastiach Slovenska
  Vplyv zmeny vegetačnej pokrývky na hydrologický režim horského povodia
   
NKP 11/01 Scenáre súborov viacerých vzájomne fyzikálne konzistentných klimatických prvkov
  Možné dôsledky klimatických zmien na hladinový režim podzemných vôd v alúviách
  Simulácia vodného režimu pôd ako alternatíva k monitoringu jeho charakteristík in situ
  Vplyv predpokladaných klimatických zmien na hrúbkový rast smreka v oblasti horských lesov hornej Oravy
  Klimatická zmeny teplotných pomerov – podklad agroklimatickej rajonizácie plodových zelenín
  Vplyv klimatických zmien na štruktúru zoocenóz
  Vplyv predpokladaných klimatických zmien na mineralizáciu pôdnej organickej hmoty
   
NKP 12/08 Úvod k scenárov extrémnych poveternostných situácií a vybrané výsledky spracovania
  Obdobia s nedostatkom atmosférických zrážok na Slovensku
  Zhodnotenie vývoja minimálnych prietokov na území Slovenska
  Zmeny hydrologického režimu slovenských tokov a základné adaptačné opatrenie na zmenu klímy vo vodnom hospodárstve
  Simulácia zvyšovania teploty vody Dunaja v stanici Bratislava v dôsledku zvyšovania teploty atmosféry
  Dôsledky klimatickej zmeny na podmienky rastlinnej výroby na Slovensku
  Dôsledky klimatickej zmeny na úrody poľných plodín na Podunajskej nížine
  Výskyt suchých a vlhkých období vo vegetačných stupňoch západných Karpát na Slovensku: analýza časového radu 1951-2005 a prognóza očakávaných zmien klímy
   
NKP 13-I/15 Klimatologické normály teploty vzduchu na Slovensku za obdobie 1961 – 1990
   
NKP 13-II/15 Klimatologické normály atmosférických zrážok na Slovensku za obdobie 1961 – 1990
   
NKP 13-III/17 Klimatologické normály relatívnej vlhkosti vzduchu na Slovensku za obdobie 1961 – 1990
   
NKP 14/19 Klimatologické normály za obdobie 1981 – 2010 na Slovensku
   
NKP 15/20 Klimatologické normály atmosférických zrážok 1981 – 2010 na Slovensku
NKP 16/22 Klimatologické a fenologické normály v období 1991 - 2020 na Slovensku
   
NKP 17/22 Návrhové hodnoty intenzít krátkodobých dažďov na Slovensku – lokálne odhady