Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Košice

Hlavné činnosti odboru:

 • Zber, validácia, spracovanie a vyhodnocovanie pozorovaných kvantitatívnych prvkov povrchových vôd a príprava údajov pre ich archiváciu
 • Spolupráca pri monitoringu, meraní prietokov a hodnotení kvantitatívnych prvkov povrchových vôd na cezhraničných tokoch
 • Aktualizácia a overovanie hydrologických charakteristík, návrhových veličín pre vodohospodárske plánovanie, rozhodovaciu činnosť, ochranu a racionálne vyžívanie vôd ako aj pre ďalšie aktivity dotýkajúce sa zdrojov povrchových vôd
 • Poskytovanie monitorovaných údajov a informácií o povrchových vodách, spracovanie odborných posudkov, expertíz a štúdií
 • Monitorovanie a hodnotenie množstva a kvality podzemných vôd v povodí Popradu, Bodvy, Bodrogu a Hornádu
 • Posudková a expertízna činnosť pre podzemné vody
 • Evidencia odberateľov a realizovaných odberov podzemných vôd vo východoslovenskom regióne
 • Zabezpečovanie údržby, budovania a modernizácie pozorovacích objektov a meracích prístrojov povrchových a podzemných vôd
 • Prevádzka Hydrologickej informačnej a predpovednej služby (HIPS) v povodí Popradu, Bodvy, Bodrogu a Hornádu
 • Poskytovanie denných údajov z hydroprognóznych staníc v povodiach Popradu, Bodvy, Bodrogu, Hornádu a predpovede vývoja hydrologickej situácie, predpovedí prítokov do vybraných vodných nádrží
 • Medzinárodná výmena operatívnych hydrologických informácií, v zimnom období poskytovanie údajov o zásobách vody v snehovej pokrývke
 

Ing. Jana Poórová, PhD.

vedúci odboru
 

Kontakt:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Regionálne pracovisko Košice
Ďumbierska 26
041 17 Košice
Slovenská republika
Tel: + 421 55 796 17 43
Fax: + 421 55 633 30 22
E-mail: jana.poorova@shmu.sk