Plán Rodovej rovnosti SHMÚ

Súčasťou snahy Slovenského hydrometeorologického ústavu o vytváranie lepších pracovných podmienok je aj príprava Plánu rodovej rovnosti. Plán rodovej rovnosti SHMÚ je unikátny dokument, ktorý je súčasťou interných predpisov organizácie a obsahuje súbor opatrení, ktoré majú viesť k vytvoreniu nediskriminačného prostredia pre všetkých zamestnancov.

Príprava Plánu rodovej rovnosti SHMÚ reaguje na aktuálnu požiadavku Európskej únie, ktorá účasť na projektoch Horizon Europe podmienila prijatím plánov rodovej rovnosti. Tvorba plánu rodovej rovnosti SHMÚ vychádzala z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/695 zo dňa 28.04.2021, ktorým sa zavádza rámcový program pre výskum a inovácie Horizont Európa, stanovenie pravidiel pre účasť a šírenie výsledkov, zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a usmernenia Horizon Europe Guidance on Gender Equality Plans (GEPs), European Commission, Directorate_General for Resear and Innovation.

Základným východiskom Plánu rodovej rovnosti SHMÚ bol Dotazníkový prieskum rodovej rovnosti zamestnancov SHMÚ a následná Správa z prieskumu rodovej rovnosti, ktorú vypracovala PaedDr. Zuzana Vávrová, PhD. Výsledky prieskumu boli následne využité ako vstupy, ktoré zadefinovali základný okruh oblasti, v ktorých boli navrhnuté konkrétne opatrenia.

Plán rodovej rovnosti SHMÚ bol schválený generálnym riaditeľom SHMÚ dňa 26.06.2023.

Správa z prieskumu zameraného na stav rodovej rovnosti v SHMÚ
Plán rodovej ronosti 2023 - 2024

V prípade otázok súvisiacich s pánom rodovej rovnosti kontaktujte:
JUDr. Peter Palasiewicz, peter. palasiewicz@shmu.sk