Súhrnná evidencia o vodách

Úloha viesť Súhrnnú evidenciu o vodách vyplýva zo zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, §29:

(2) Evidencia o vodách sa člení na evidenciu

  1.    vodných útvarov povrchových vôd a podzemných vôd
  2.    množstviev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyvňovania ľudskou  činnosťou
  3.    práv a povinností vyplývajúcich z rozhodnutí orgánov štátnej vodnej správy,
  4.   chránených území a ostatných území chránených podľa tohoto zákona

(3) Orgány štátnej vodnej správy vedú evidenciu nimi vydaných povolení súhlasov a iných rozhodnutí a poverená osoba vedie súhrnnú evidenciu o vodách podľa členenia v odseku 2.

(5) Evidencia o vodách je prístupná verejnosti. Každý má právo robiť si z nej výpisy u poverenej osoby a na príslušnom orgáne štátnej vodnej správy.

Poverenie pre SHMÚ viesť Súhrnnú evidenciu o vodách je dané vyhláškou MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zisťovaní výskytu a hodnotení stavu povrchových vôd a podzemných vôd, o ich monitorovaní, vedení evidencie o vodách a o vodnej bilancii.

Údaje o odberoch povrchových vôd, odberoch podzemných vôd a vypúšťaní odpadových vôd do povrchových resp. podzemných vôd zasielajú prevádzkovatelia do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka na tlačivách SHMÚ.
 

Kontakt:

Ing. Jana Škôrňová
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel.: +421 2 59 415 449
e-mail: jana.skornova@shmu.sk

 

Vyhláška MPŽPaRR SR č. 418/2010 Z.z o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, § 25:

Súhrnná evidencia o vodách obsahuje vybrané údaje a informácie z evidencie o vodách.

Súčasťou súhrnnej evidencie o vodách je

b) evidencia množstiev a kvality vody vo vodných útvaroch vrátane ich ovplyvňovania ľudskou činnosťou, ktorá obsahuje

1. informácie o monitorovacích sieťach

2. informácie o bilančných profiloch povrchovej vody

3. údaje o množstve a kvalite vody vo vodných útvaroch určených na rôzne spôsoby používania

4. údaje o odberoch povrchovej vody a podzemnej vody podľa § 6 ods. 5 zákona

7. údaje o vypúšťaní odpadovej vody a osobitnej vody podľa § 6 ods. 6 zákona

Tlačivá: