Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Slovenský hydrometeorologický ústav má nulovú toleranciu k akémukoľvek protiprávnemu konaniu a dodržiava maximálnu transparentnosť, zákonnosť a etické princípy. V súlade so zákonom č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov tvorí súčasť interných dokumentov Slovenského hydrometeorologického ústavu aj Riadenie korupčných rizík a Protikorupčný program. V zmysle predmetných interných dokumentov má každý zamestnanec povinnosť oznámiť akékoľvek podozrivé alebo nelegálne správanie. V akomkoľvek prípade, keď zamestnanec Slovenského hydrometeorologického ústavu koná v rozpore s etickými a zákonnými princípmi nemožno ho považovať za konanie v záujme Slovenského hydrometeorologického ústavu a takéto správanie je možné oznámiť aj anonymne nasledujúcimi spôsobmi:

  1. ústne do zápisnice u zodpovednej osoby,
  2. elektronicky na e-mailovú adresu: peter.palasiewicz@shmu.sk
  3. písomne na adresu: JUDr. Peter Palasiewicz, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava

Dokumenty:

V tejto súvislosti SHMÚ oznamuje, že zodpovednou osobou je JUDr. Peter Palasiewicz.