Odbor Hydrologické monitorovanie, predpovede a výstrahy Žilina

Hlavné činnosti odboru:

  • Zber, validácia, spracovanie a vyhodnocovanie pozorovaných kvantitatívnych prvkov povrchových vôd a príprava údajov pre ich archiváciu
  • Spolupráca pri monitoringu, meraní prietokov a hodnotení kvantitatívnych prvkov povrchových vôd na cezhraničných tokoch
  • Monitorovanie a hodnotenie množstva a kvality podzemných vôd v povodí Váhu
  • Zabezpečovanie údržby, budovania a modernizácie pozorovacích objektov a meracích prístrojov povrchových a podzemných vôd
  • Poskytovanie monitorovaných údajov a informácií o povrchových vodách, spracovanie odborných posudkov, expertíz a štúdií
  • Prevádzka Hydrologickej informačnej a predpovednej služby (HIPS) v povodí Váhu
  • Poskytovanie denných údajov z hydroprognóznych staníc v povodí horného a stredného Váhu a predpovede vývoja hydrologickej situácie, predpovedí prítokov do vybraných vodných nádrží
  • Medzinárodná výmena operatívnych hydrologických informácií, v zimnom období poskytovanie údajov o zásobách vody v snehovej pokrývke pre povodia prirodzených prítokov do vodných nádrží po VD Nosice.
 

Ing. Ivan Machara

vedúci odboru
 

Kontakt:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Regionálne pracovisko Žilina
Bôrická cesta 103
011 13 Žilina
Slovenská republika
Tel: + 421 41 707 75 13
Fax: + 421 41 707 75 12
E-mail: ivan.machara@shmu.sk