Čo je fenológia

Fenologický monitoring SHMÚ

Fenologické pozorovania sú cenným zdrojom informácií pri monitorovaní a objasňovaní priebehu životných prejavov rastlín a živočíchov v závislosti od vonkajších podmienok prostredia. Slúžia na zachytenie časového priebehu fenologických fáz v danej oblasti.

Fenológia je veda, ktorá sa zaoberá časovým priebehom pravidelne sa opakujúcich životných prejavov (fenologických fáz) rastlín alebo živočíchov v závislosti od komplexu podmienok vonkajšieho prostredia, predovšetkým počasia a podnebia. Fenologické fázy predstavujú biologické hranice, v rámci ktorých sa môžu skúmať požiadavky rastlín k okolitým podmienkam prostredia.

Cieľom fenologického monitorovacieho systému SHMÚ je celoplošné sledovanie sezónnej a medzisezónnej dynamiky vývinu rastlín vo vzťahu k počasiu. Predmetom sledovania je časový nástup a priestorový výskyt vybraných fenologických fáz na bežne rozšírených kultúrnych aj divorastúcich druhoch rastlín. Fenologické pozorovania sú zakomponované aj do legislatívy v Zbierke zákonov č. 201 z roku 2009 o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe. Pomocou makroskopického pozorovania fenologických fáz rastlín, následného vyhodnotenia a porovnania s meteorologickými charakteristikami vegetačného obdobia sa monitorujú aj dlhodobé trendy vývinu rastlín vo vzťahu k predpokladaným klimatickým zmenám a variabilite klímy.

Zmena klímy môže postupovať tak rýchlo, že lesné dreviny nachádzajúce sa na jednom stanovišti niekoľko desaťročí, nebudú schopné sa tak rýchlo prispôsobiť novej vzniknutej situácii. Očakávaná klimatická zmena a s ňou súvisiace negatívne faktory môžu zasiahnuť do priebehu a nástupu základných životných prejavov (fenologických fáz) lesných ekosystémov. Vplyvom zmeny klímy sa môžu nástupy fenologických fáz posunúť do skorších termínov (resp. neskorších).

Organizáciu a metodiku fenologických pozorovaní na Slovensku zabezpečuje SHMÚ s pracoviskami v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Rozloženie fenologických staníc je znázornené na mape (https://www.shmu.sk/sk?page=1606.)

Metodika pozorovania 

Fenologické pozorovanie sa vykonáva predovšetkým na nezastavanom katastrálnom území obce, mesta, bydliska pozorovateľa. Za pozorovacie stanovištia sa zvolia tie časti katastrálneho územia, ktorých poloha v danom území prevláda. Pri výbere miesta pozorovania sa treba vyhýbať úzkym údoliam, brehom vodných tokov, rybníkov, vodných nádrží a pod.
Pri zakladaní fenologických staníc pre pozorovanie je dôležitý výber vhodných lokalít a porastov na pozorovanie fenologických fáz. Základnou pozorovacou jednotkou je skupina rovnorodých rastlín a drevín pestovaných v zhodných stanovištných podmienkach. Táto jednotka sa označuje ako fenologický pokus.
Výber jednotlivých druhov rastlín urobí poverený pracovník SHMÚ v spolupráci s fenologickým pozorovateľom.
Pozorovanie sa vykonáva na viacerých jedincoch toho istého rastlinného druhu (lesné a lúčne rastliny) a tej istej odrody (poľné plodiny, ovocné dreviny a vinič). Fenologické fázy ovocných, okrasných a lesných drevín treba pozorovať aspoň na troch jedincoch toho istého druhu (odrody). Ak sa pozorovanie vykonáva na menšom počte jedincov, treba to uviesť v poznámke Výkazu fenologických pozorovaní. Rastliny musia byť zdravé, normálne sa vyvíjajúce a plodné. Pozorovanie trvalých rastlín sa koná vždy na tých istých jedincoch, nielen v jednom vegetačnom období, ale tak dlho, kým je rastlina zdravá a nevyhynie.
Pod fenologickou fázou (fenofázou) rozumieme určitý zvonku dobre rozoznateľný, spravidla každoročne sa opakujúci prejav vývinu sledovaných rastlín a drevín. Pojem nástup fenofázy vyjadruje informáciu o tom, že sezónny vývin sledovanej rastliny resp. dreviny dospel práve do štádia zodpovedajúceho popisu fenofázy. Dátumom nástupu fenofázy je určitý kalendárny deň, počas ktorého práve došlo k nástupu fenofázy vo väčšine rastlín resp. drevín patriacich do pokusu.
Pozorovania na staniciach poľnej fenológie
Základnou úlohou staníc poľnej fenológie je sústavné sledovanie celého priebehu vegetácie vopred zvolených porastov poľných plodín a v súlade s požiadavkami metodického predpisu zaznamenávať údaje o ich fenologickom vývoji a dôležitých okolnostiach, ktoré tento proces ovplyvňujú. Dôležité je pravidelné odovzdávanie získaných údajov na príslušné pracovisko SHMÚ. Pozorovania na staniciach vykonávajú odborníci v poľnohospodárstve (agronómovia, šľachtitelia na šľachtiteľských staniciach a pod.).
 
  Poľná fenológia- pozorované druhy
Fenologické
fázy
slovenský názov latinský názov
POĽNÉ PLODINY Pšenica letná, forma ozimná
Pšenica letná, forma jarná
Triticum aestivum sejba,
vzchádzanie,
odnožovanie,
prvé listy,
začiatok predlžovania listových pošiev,
prvé kolienko,
druhé kolienko,
zdurenie pošvy posledného listu,
klasenie,
riadkové zapojenie porastu,
úplné zapojenie porastu,
začiatok dekortizácie,
butonizácia,
začiatok kvitnutia,
začiatok kvitnutia samčích kvetov,
začiatok kvitnutia samičích kvetov,
plné kvitnutie,
koniec kvitnutia,
mliečna zrelosť,
mliečno vosková zrelosť,
žltá zrelosť,
odumieranie vňate,
plná zrelosť,
zberová zrelosť,
zber,
prvá kosba, druhá kosba a tretia kosba
Raž siata, forma ozimná Secale cereale
Jačmeň siaty, forma ozimná
Jačmeň siaty, forma jarná
Hordeum vulgare
Ovos siaty Avena sativa
Repa obyčajná, forma  cukrová
Repa obyčajná, forma kŕmna
Beta vulgaris
Zemiak Solanum tuberosum
Kukurica siata Zea mays
Bôb obyčajný Faba vulgaris
Hrach siaty Pisum sativum
Fazuľa záhradná Phaseolus vulgaris
Ľan siaty Linum usitatissimum
Repka olejná, forma ozimná Brassica napus
Mak siaty Papaver somniferum
Lucerna siata Medicago sativa
Ďatelina lúčna Trifolium pratense
Slnečnica ročná Helianthus annuus
Metodika dostupná na :
https://www.shmu.sk/File/Klima/Metodiky_pre_fenologicke_spravodajstvo/Metodika_Polne%20plodiny.pdf.
Pozorovania na staniciach ovocnej fenológie
Základnou úlohou takýchto staníc je sústavne sledovať celý priebeh vegetácie vopred zvolených výsadieb ovocných drevín a v súlade s požiadavkami metodického predpisu zaznamenávať údaje o ich fenologickom vývoji a dôležitých okolnostiach, ktoré tento proces ovplyvňujú. Dôležité je pravidelné odovzdávanie získaných údajov na príslušné pracovisko SHMÚ. Pozorovania na staniciach ovocnej fenológie vykonávajú odborníci v ovocinárstve.
 
  Ovocná fenológia - pozorované druhy

Fenologické
fázy
slovenský názov latinský názov
Stromy Jabloň domáca Malus domestica pučanie zmiešaných púčikov,
pučanie listových púčikov,
pučanie kvetných púčikov,
prvé listy,
butonizácia,
začiatok kvitnutia,
plné kvitnutie,
začiatok opadávania korunných lupienkov,
koniec kvitnutia,
tvorba púčikov,
ukončenie rastu letorastov,
zberová zrelosť,
zber,
koniec opadávania listov
Hruška obyčajná Pyrus communis
Slivka domáca Prunus domestica
Čerešňa vtáčia Cerasus avium
Čerešňa višňová Cerasus vulgaris
Marhuľa obyčajná Armeniaca vulgaris
Broskyňa obyčajná Persica vulgaris
Orech kráľovský Juglans regia
Lieska obyčajná Corylus avellana
Kry Ríbezľa červená Ribes rubrum
Ríbezľa egrešová Grossularia uva-crispa
  Vinič hroznorodý Vitis vinifera zavesovanie strapcov,
mäknutie bobúľ,
začiatok prúdenia štiav,
koniec opadávania listov

Metodika dostupná na:
https://www.shmu.sk/File/Klima/Metodiky_pre_fenologicke_spravodajstvo/Navod%20na%20cinnost%20FS_Ovocna%20fenologia.pdf.
Pozorovania na staniciach lesnej fenológie
Fenologické pozorovanie lesných rastlín slúži na monitorovanie nástupu, priebehu a doznievania vybraných fenologických fáz niektorých divorastúcich lesných rastlín v závislosti od priebehu počasia.
Základnou úlohou staníc lesnej fenológie je sústavne sledovať celý priebeh vegetácie vopred zvolených lesných drevín, krov a bylín v súlade s požiadavkami metodického predpisu zaznamenávať údaje o ich fenologickom vývoji a dôležitých okolnostiach, ktoré tento proces ovplyvňujú.  Dôležité je pravidelné odovzdávanie získaných údajov na príslušné pracovisko SHMÚ. Pozorovania na staniciach lesnej fenológie vykonávajú odborníci na lesné hospodárstvo.
 
  Lesná fenológia - pozorované druhy Fenologické
fázy
slovenský názov latinský názov
Stromy Smrek obyčajný Picea abies začiatok pučania,
prvé májové výhonky,
začiatok zalisťovania,
všeobecné zalisťovanie,
jánske výhonky,
letné žltnutie listov,
začiatok žltnutia listov,
všeobecné žltnutie listov,
začiatok opadu listov,
koniec opadu listov,
začiatok kvitnutia,
všeobecné kvitnutie,
začiatok zrelosti plodov,
stupeň úrody
Jedľa biela Abies alba
Borovica lesná Pinus sylvestris
Smrekovec opadavý Larix decidua
Buk lesný Fagus sylvatica
Dub zimný
Dub letný
Quercus petraea
Quercus robur
Javor horský Acer pseudoplatanus
Lipa malolistá Tilia cordata
Breza previsnutá Betula pendula
Jelša lepkavá Alnus glutinosa
Agát biely Robina pseudoacacia
Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
Hrab obyčajný Carpinus betulus
Jaseň štíhly Fraxinus excelsior
Kry Borovica horská Pinus mugo začiatok zalisťovania,
začiatok kvitnutia,
všeobecné kvitnutie,
začiatok zrelosti plodov
Lieska obyčajná Corylus avellana
Vŕba rakytová Salix caprea
Drieň obyčajný Cornus mas
Slivka trnková Prunus spinosa
Hloh obyčajný Crataegus laevigata
Baza čierna Sambucus nigra
Polo-kry Ostružina malinová Rubus idaeus
Brusnica čučoriedková Vaccinium myrtillus
Brusnica obyčajná Vaccinium vitis-idaea
Byliny Snežienka jarná Galanthus nivalis začiatok kvitnutia
Pečeňovník trojlaločný Hepatica nobilis
Veternica hájna Anemone nemorosa
Záružlie močiarne Caltha palustris
Konvalinka voňavá Convallaria majalis
Metodika dostupná na:
https://www.shmu.sk/File/Klima/Metodiky_pre_fenologicke_spravodajstvo/Fenologicke%20pozorovanie%20lesnych%20rastlin.pdf.
Pozorovania na staniciach všeobecnej fenológie
Základnou úlohou fenologických staníc všeobecnej fenológie je sústavné sledovanie a zaznamenávanie priebehu celého vegetačného obdobia vopred zvolených druhov rastlín (fytofenológia) a sezónnych aktivít živočíchov (zoofenológia).
Okrem toho sa na takýchto staniciach tiež zaznamenávajú časové údaje o začiatku a ukončení niektorých poľnohospodárskych prác a výskyt takých škodlivých činiteľov rastlín (hubových chorôb aj živočíšnych škodcov), ktoré negatívne ovplyvnili vývin rastlín.
Zaznamenanie mimoriadnych javov počasia vo vegetačnom období aj mimo neho v katastri obce pozorovateľa poskytuje doplnkové údaje o podmienkach vývinu rastlín (bioklimatológia). Dôležité je pravidelné odovzdávanie získaných údajov na príslušné pracovisko SHMÚ. Pozorovania na staniciach všeobecnej fenológie vykonávajú dobrovoľní pozorovatelia, ktorý sú odborne zaškolení, preto metodika pre pozorovanie všeobecnej fenológie je zjednodušená.
 

 
 
Všeobecná fenológia – pozorované druhy

 
Fenologické fázy

slovenský názov
 

latinský názov
 
Krmoviny
TRÁVY
Ďatelina lúčna Trifolium pratense začiatok kvitnutia,
1. kosba,
2. kosba
Lucerna siata Medicago sativa
Timotejka lúčna Phleum pratense
Psiarka lúčna Alopecurus pratensis
Reznačka laločnatá Dactylis glomerata
Tomka voňavá Anthoxanthum odoratum
POĽNÉ PLODINY Pšenica letná, forma ozimná
Pšenica letná, forma jarná
Triticum aestivum sejba (výsadba),
vzchádzanie, tretí list,
steblovanie, klasenie, metanie,
kvitnutie- tyčinkové (samčie) kvety
kvitnutie- piestikové (samičie) kvety, kvitnutie,
žltá (vosková) zrelosť,
plná (tvrdá) zrelosť, zber,
riadkové zapojenie,
všeobecné žltnutie a odumieranie vňate,
prvý pár pravých
listov,
technická zrelosť
Jačmeň siaty, forma ozimná
Jačmeň siaty, forma jarná
Hordeum vulgare
Raž siata, forma ozimná Secale cereale
Repka olejná Brassica napus
Ovos siaty Avena sativa
Kukurica siata Zea mays
Zemiak Solanum tuberosum
Repa obyčajná, forma cukrová
Repa obyčajná, forma kŕmna
Beta vulgaris
Mak siaty Papaver somniferum
Slnečnica ročná Helianthus annuus
Ľan siaty Linum usitatissimum
Hrach siaty Pisum sativum
BYLINY Snežienka jarná Galanthus nivalis začiatok kvitnutia,
všeobecné kvitnutie
Podbeľ liečivý Tussilago farfara
Pečeňovník trojlaločný Hepatica nobilis
Záružlie močiarne Caltha palustris
Veternica hájna Anemone nemorosa
Konvalinka voňavá Convallaria majalis
Púpava lekárska Taraxacum officinale
Margaréta biela Leucanthemum vulgare
Krvavec lekársky Sanguisorba officinalis
Jesienka obyčajná Colchicum autumnale
OVOCNÉ STROMY A KRY Marhuľa obyčajná Armeniaca vulgaris pučanie listových alebo zmiešaných púčikov, kvitnutie,
prvé listy,
žltnutie listov,
opadávanie listov,
zrelosť plodov,
úroda ovocia
Čerešňa vtáčia Cerasus avium
Čerešňa višňová Cerasus vulgaris
Slivka domáca Prunus domestica
Hruška obyčajná Pyrus communis
Jabloň domáca Malus domestica
Orech kráľovský Juglans regia
Ríbezľa červená Ribes rubrum
Vinič hroznorodý Vitis vinifera
LESNÉ A OKRASNÉ STROMY A KRY, VINIČ Smrek obyčajný Picea abies pučanie listových alebo zmiešaných
púčikov,
kvitnutie,
prvé listy,
žltnutie listov,
opadávanie listov,
zrelé plody,
úroda plodov
Jedľa biela Abies alba
Breza previsnutá Betula pendula
Buk lesný Fagus sylvatica
Dub letný, zimný Quercus robur, petraea
Hrab obyčajný Carpinus betulus
Jarabina vtáčia Sorbus aucuparia
Lipa malolistá Tilia cordata
Lipa veľkolistá Tilia platyphyllos
Pagaštan konský Aesculus hippocastanum
Agát biely Robinia pseudoacacia
Lieska obyčajná Corylus avellana
Vŕba rakytová Salix caprea
Drieň obyčajný Cornus mas
Slivka trnková Prunus spinosa
Hloh obyčajný Crataegus laevigata
Baza čierna Sambucus nigra
Ruža šípová Rosa canina
Vtáčí zob obyčajný Ligustrum vulgare
Zlatovka previsnutá Forsythia suspensa
Orgován obyčajný Syringa vulgaris
Vres obyčajný Calluna vulgaris
Ostružina malinová Rubus idaeus
Brusnica čučoriedková Vaccinium myrtillus
Brusnica obyčajná Vaccinium vitis-idaea
ZOOFENOLOGICKÉ POZOROVANIA Drozd plavý Turdus philomelos prvý prílet,
hromadný prílet,
prvý spev,
prvé zoskupenie do kŕdľov,
odlet
Škovránok poľný Alauda arvensis
Škorec lesklý Sturnus vulgaris
Bocian biely Ciconia ciconia
Belorítka domová Delichon urbica
Lastovička domová Hirundo rustica
Dážďovník tmavý Apus apus
Kukučka jarabá Cuculus canorus
Prepelica obyčajná Cotumix cotumix
Včela medonosná Apis mellifera prvá znáška peľu
Chrúst obyčajný Melolontha melolontha prvý výskyt,
hromadný výskyt
Pásavka zemiaková Leptinotarsa decemlineata
Metodika dostupná na:
https://www.shmu.sk/File/Klima/Metodiky_pre_fenologicke_spravodajstvo/Navod%20pre%20dobrovolnych%20pozorovatelov%20FS.pdf.