Úsek Hydrologická služba

Riaditeľ Úseku Hydrologická služba

Komplexne zabezpečuje prevádzkovú, výskumno - vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia povrchových a podzemných vôd v Slovenskej republike, v oblasti vodnej bilancie a Súhrnnej evidencie v súlade so zákonom č. 201/2009 Z.z. o štátnej hydrologickej službe a štátnej meteorologickej službe a ďalej najmä so zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, v znení nskorších predpisov, resp. so Zákonom č.7/2009 Z.z. o ochrane pred povodňami, a ďalších ako zákon č. 205/2004 o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí, zákon 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ďalších, a to aj v rámci medzinárodnej spolupráce, resp. v rámci medzinárodných projektov.

Svoju činnosť vykonáva na základe systematického pozorovania, získavania, zberu, spracovania a vyhodnocovania údajov vo svojich pozorovacích sieťach a v spolupráci s relevantnými národnými, a zahraničnými organizáciami a inštitúciami. Získané údaje analyzuje, hodnotí, interpretuje, archivuje, poskytuje a vykonáva ďalšie činnosti, súvisiace s vyhodnocovaním stavu vôd pre rôzne účely. Vytvára technicko-odborné zázemie pre výkon štátnej správy v oblastiach svojej pôsobnosti. Z predmetu svojej činnosti poskytuje informácie verejnosti a iným subjektom, za podmienok stanovených príslušnými právnymi predpismi.

 

Ing. Jana Poórová, PhD.

riaditeľka úseku


Kontakt :

Kancelária R ÚHS SHMÚ
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenska republika
Tel: +421 2 59415 233
E-mail: jana.poorova@shmu.sk

 

Organizačná štruktúra úseku: