SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vietor na horáchVietor Zobraziť výstrahy

Vymedzenie oblastí riadenia kvality ovzdušia

Oblasti riadenia kvality ovzdušia

Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) sa vymedzujú s cieľom identifikovať lokality, na ktoré je potrebné prioritne zamerať opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia.

Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2021

Opatreniami na zlepšenie kvality ovzdušia je potrebné pokryť čo najväčšiu časť územia, kde sa môžu vyskytovať vysoké koncentrácie znečisťujúcich látok. 
Keďže monitorovacie stanice nemôžu svojim meraním pokryť celú krajinu s takým členitým terénom, ako má Slovensko, oblasti riadenia kvality ovzdušia (Tab. 1.1), ktoré sú vymedzené podľa meraní, boli doplnené o rizikové oblasti, (Obr. 1.1) identifikované na základe matematického modelovania. V týchto oblastiach sa môžu vyskytovať hlavne vyššie koncentrácie PM a benzo(a)pyrénu. 

Okrem toho boli na základe meteorologických podmienok identifikované oblasti s možným výskytom zhoršenej kvality ovzdušia  (Obr. 1.2). 

Poznámka: Rozšírený komentár je v Správe k kvalite ovzdušia v Slovenskej republike. 2020, kapitola 5. Mapy v zoomovateľnom formáte sú dostupné  v tomto odkaze.

Tab. 1.1    Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2021, vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020
doplnené o rizikové oblasti ohrozené možnými vysokými koncentráciami PM a BaP na základe matematického modelovania.

Tab. 1.1    Oblasti riadenia kvality ovzdušia pre rok 2021, vymedzené na základe merania v rokoch 2018 – 2020 doplnené o rizikové oblasti ohrozené možnými vysokými koncentráciami PM a BaP na základe matematického modelovania.

  AGLOMERÁCIA 
/zóna 
Vymedzená oblasť riadenia kvality ovzdušia  Znečisťujúca 
látka
BRATISLAVA  územie hl. mesta SR Bratislava  NO2  
V aglomerácii boli určené rizikové oblasti na základe modelovania* PM10, PM2,5
KOŠICE 
územie mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida
územia mesta Košice a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida  PM10, PM2,5,
BaP
V aglomerácii boli  určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
Bansko-bystrický 
kraj  
územie mesta Banská Bystrica  PM10
BaP  
územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, 
Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota 
PM10, PM2,5
BaP 
V zóne boli  určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
Bratislavský kraj V zóne boli určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
Košický kraj 
- územie kraja okrem územia mesta Košíc a obcí Bočiar, Haniska, Sokoľany a Veľká Ida.
územie mesta Krompachy  BaP  
V zóne boli určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
Nitriansky kraj V zóne boli určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
Prešovský kraj  územia mesta Prešov a obce Ľubotice  NO2  
V zóne boli určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
Trenčiansky kraj  územie mesta Trenčín  PM10  
Okres Prievidza  BaP     
V zóne boli určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
Trnavský kraj V zóne boli určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
Žilinský kraj 
 
územie mesta Ružomberok a obce Likavka  PM2.5
územie mesta Žilina  PM2,5
BaP 
V zóne boli určené rizikové oblasti na základe modelovania.* PM10, PM2,5
* Pre všetky zóny a aglomerácie boli určené  rizikové oblasti na základe modelovania. V rizikových oblastiach sa môžu vyskytovať vysoké koncentrácie PM a benzo(a)pyrénu. Rizikové obce a okresy sú vyznačené na mape rizikových oblastí  Obr. 1.4. a na zoomovateľnej mape na tomto odkaze.

Poznámka: Koncentrácie PM2,5 boli hodnotené vzhľadom k limitnej hodnote pre priemernú ročnú koncentráciu, ktorá je platná od 1.1.2020 (20 µg·m-3).
  

Vymedzenie rizikových oblastí je komplikovaný problém, preto bolo na ich identifikáciu použitých viacero metód – výstup chemicko-transportného modelu CMAQ a výstup interpolačného modelu RIO.
Chemicko-transportný model CMAQ používa ako vstupné informácie meteorologické údaje, charakteristiku terénu – orografiu,  údaje o využití krajiny a emisie z najvýznamnejších priemyselných zdrojov, cestnej dopravy, vykurovania domácností a iné. Výstupné údaje sú 4D polia s hodinových časovým rozlíšením, z ktorých bola vypočítaná priemerná ročná koncentrácia PM2.5. Na vyčlenenie rizikových oblastí boli použité simulácie vzťahujúce sa na rok 2017, ktorý bol z hľadiska kvality ovzdušia nepriaznivý. Použité priestorové rozlíšenie je 1,6 x 1,6 km.
Interpolačný model RIO používa ako vstupy výsledky merania na monitorovacích staniciach a 2D polia pomocných údajov, ktoré súvisia s priestorovým rozložením koncentrácií danej látky (napr. nadmorská výška, teplota, emisie z vykurovania domácností a pod. ) z ktorých nájde kombináciu, ktorá najlepšie popisuje merania. Následne je na vylepšenie zhody modelu s meraním použitý model IDW-R (viac v Kapitole 4 Správy o kvalite ovzdušia v SR. 2020). Bola použitá priemerná ročná koncentrácia PM2.5. Priestorové rozlíšenie použitého interpolačného modelu je 1 x 1 km.

 

Z výstupov oboch modelov boli vybrané oblasti s hodnotami priemernej ročnej koncentrácie PM2,5 vyššími ako 90. percentil z hodnôt celého územia SR. 

 
mapa rizikových oblastí
Obr. 1.1 Rizikové oblasti vymedzené na základe výsledkov modelovania kvality ovzdušia.

Poznámka: Rizikové oblasti boli vymedzené na základe výstupu interpolačného modelu RIO a chemicko-transportného modelu CMAQ. Tmavšou farbou (červenou)  sú zvýraznené oblasti, kde sa maximálne koncentrácie na výstupoch oboch modelov prekrývajú, pravdepodobnosť výskytu vyšších koncentrácií PM je tu preto vyššia, oranžovou farbou sú vyznačené oblasti indikované iba jedným z modelov (CMAQ alebo RIO).

 

Kvalita ovzdušia môže byť zhoršená aj na miestach, ktoré nemusí žiaden zo spomínaných modelov identifikovať. Dôvody môžu byť rôzne – napr. meteorologické podmienky referenčného roku nie sú pre všetky oblasti úplne reprezentatívne v dlhodobejšom merítku napr. 10 rokov, v súčasnosti dostupné informácie o priestorovom rozložení a množstve emisií najmä z lokálneho vykurovania sa vyznačujú dosť veľkou neurčitosťou, priestorové rozlíšenie modelov je nedostatočné na zachytenie lokálnych extrémov a pod. Preto boli vymedzené aj oblasti s možným výskytom zhoršenej kvality ovzdušia (Obr. 1.2). Tieto oblasti pokrývajú miesta, ktoré môžu mať  nepriaznivé rozptylové podmienky (priemerná rýchlosť vetra v roku 2020 menšia než 2 m·s-1 podľa výstupu modelu ALADIN s rozlíšením 2 x 2 km). Ak sa v takejto oblasti vyskytujú zdroje emisií, napríklad vykurovanie domácností tuhým palivom, tieto môžu spôsobovať vyššie koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší ako rovnaké  emisie uvoľnené do ovzdušia na miestach s lepšími rozptylovými podmienkami.
Táto doplnková metóda tiež nie je úplne reprezentatívna, pretože na určenie priemerných rýchlostí vetra bol použitý iba jeden rok. (Výstupy z modelu ALADIN s takýmto vysokým rozlíšením nie sú dostupné za predchádzajúce roky).
 
Obr. 1.2    Oblasti s možným výskytom zhoršenej kvality ovzdušia.
Obr. 1.2    Oblasti s možným výskytom zhoršenej kvality ovzdušia.

Poznámka: Ako oblasti s možnou zhoršenou kvalitou vzdušia boli vybrané lokality, kde je priemerná rýchlosť vetra menšia než 2 m·s-1 (podľa výstupu modelu ALADIN, priestorové rozlíšenie 2 x 2 km) Na mape sú tieto oblasti vyznačené modrou farbou. 

 
Obr. 1.3    Rizikové oblasti a oblasti s možným výskytom zhoršenej kvality vzdušia.
Obr. 1.3    Rizikové oblasti a oblasti s možným výskytom zhoršenej kvality vzdušia.

Obr. 1.3 spája mapy na Obr. 1.1 . a Obr. 1.2 Červenou a oranžovou farbou sú vyznačené rizikové oblasti, pričom červenou farbou sú zvýraznené oblasti, kde je riziko vyššie (boli indikované chemicko-transportným modelom CMAQ aj interpolačným modelom RIO, adaptovaným metódou IDW-R), zatiaľ čo oranžové oblasti indikoval iba jeden z modelov (CMAQ alebo RIO). Oblasti vyznačené modrou farbou majú pravdepodobne zhoršené rozptylové podmienky (priemerná rýchlosť vetra <2m˖s-1 podľa modelu ALADIN).

S využitím spomínaných podkladov bola navrhnutá metodika na určenie rizikových obcí[1] ohrozených možnou zhoršenou kvalitou ovzdušia v dôsledku vykurovania domácností tuhým palivom a nepriaznivých rozptylových podmienok. Poznámka: Okresy, ktoré obsahujú aspoň 40 % rizikových obcí, boli vymedzené ako rizikové celé.
Ohrozené obce a okresy sú vyznačené na Obr. 1.4.

V nasledujúcom texte sú uvedené zoznamy ohrozených okresov a obcí, vymedzené na základe uvedenej metodiky. 
Je našou nádejou, že podklady sa budú v najbližšom čase upresňovať, výstupy z modelovania budú aktualizované, je však potrebné zlepšiť informácie o vykurovaní domácností
- druh a množstvo použitého tuhého paliva, druh vykurovacích zariadení, infromácie o zateplení domov a bytov a pod. 

 
Obr. 1.4 Mapa rizikových obcí a okresov
Obr. 1.4 Mapa rizikových obcí a okresov


Zoznam rizikových obcí a okresov.  

1.Bratislavský kraj

 V Bratislavskom kraji nie sú okresy, v ktorých by bol na základe použitej metodiky podiel rizikových obcí aspoň 40 %.
Zoznam rizikových obcí:
Okres Obec
Malacky Marianka

2.Trnavský kraj

 V Trnavskom kraji nie sú okresy, v ktorých by bol na základe použitej metodiky podiel rizikových obcí aspoň 40 %.
 Zoznam rizikových obcí v Trnavskom kraji.
Okres Obec
Dunajská Streda  Blahová
Okoč
Veľký Meder
Zlaté Klasy
Galanta  Jelka
Sládkovičovo
Hlohovec  Jalšové
Koplotovce
Sasinkovo
Piešťany  Prašník
Ratnovce
Sokolovce
Senica  Borský Mikuláš
Šaštín-Stráže
 

3.Trenčiansky kraj

Okresy, považované za rizikové ako celok (s podielom rizikových obcí aspoň 40 %).
 
Okres
Ilava
Partizánske
Považská Bystrica
Prievidza
Púchov
Trenčín
 
 Zoznam rizikových obcí, v okresoch, kde je podiel rizikových obcí menej ako 40 %.
Okres Obec Okres Obec Okres Obec
Bánovce nad Bebravou
 
Dežerice Myjava Krajné Nové Mesto nad Váhom Bzince pod Javorinou
Dolné Naštice Myjava Čachtice
Kšinná Poriadie Lubina
Malá Hradná Stará Myjava Moravské Lieskové
Pečeňany Vrbovce Nová Bošáca
Prusy   Podolie
Ruskovce Stará Turá
Šišov
 
Veľké Držkovce
Veľké Hoste
Zlatníky
Žitná-Radiša
 

4.Nitriansky kraj

V Nitrianskom kraji nie sú okresy, v ktorých by bol na základe použitej metodiky podiel rizikových obcí aspoň 40 %.
 Zoznam rizikových obcí:
Okres Obec Okres Obec
Komárno
 
Hurbanovo Nové Zámky Bajtava
Kolárovo Bíňa
Komárno Chľaba
Nesvady Kamenica nad Hronom
Levice
  
Bielovce Malé Kosihy
Čaka Salka
Čata Šurany
Demandice Šaľa Selice
Dolné Semerovce Topoľčany
  
Krušovce
Farná Prašice
Horné Semerovce Súlovce
Hronovce Zlaté Moravce
 
Hostie
Ipeľský Sokolec Topoľčianky
Kubáňovo Velčice
Kukučínov Zlaté Moravce
Levice Žitavany
Lontov  
Málaš
Nýrovce
Pastovce
Plášťovce
Plavé Vozokany
Pohronský Ruskov
Pukanec
Sazdice
Sikenica
Šahy
Šarovce
Tekovské Lužany
Veľké Ludince
Veľké Turovce
Vyškovce nad Ipľom
Želiezovce
 

5.Žilinský kraj

Okresy, považované za rizikové ako celok (s podielom rizikových obcí aspoň 40 %).
 
Okres
Bytča
Čadca
Dolný Kubín
Kysucké Nové Mesto
Liptovský Mikuláš
Martin
Námestovo
Ružomberok
Tvrdošín
Žilina
 
 Zoznam rizikových obcí, v okresoch, kde je podiel rizikových obcí menej ako 40 %.
Okres Obec
Turčianske Teplice Abramová
Háj
Horná Štubňa
Jazernica
Mošovce
Sklené
Turčianske Teplice
 

6.Banskobystrický kraj

 Okresy, považované za rizikové ako celok (s podielom rizikových obcí aspoň 40 %).
 
 Okres
Banská Bystrica
Brezno
Detva
Lučenec
Poltár
Revúca
Rimavská Sobota
Žarnovica
Žiar nad Hronom
 
 Zoznam rizikových obcí, v okresoch, kde je podiel rizikových obcí menej ako 40 %.
 
Okres Obec Okres Obec Okres Obec
Banská Štiavnica
 
Banská Belá Veľký Krtíš
  
Bušince Zvolen
 
Dobrá Niva
Banská Štiavnica Čeláre Kováčová
Podhorie Dolná Strehová Očová
Prenčov Hrušov Pliešovce
Svätý Anton Chrastince Sása
Krupina
  
Bzovík Koláre Sielnica
Hontianske Nemce Kováčovce Sliač
Krupina Malá Čalomija Zvolen
Sebechleby Modrý Kameň Zvolenská Slatina
  Obeckov  
Olováry
Pôtor
Sklabiná
Slovenské Ďarmoty
Veľké Zlievce
Veľký Krtíš
Vinica
Vrbovka
Záhorce
Želovce
 
 

7.Prešovský kraj

V Prešovskom kraji nie sú okresy, v ktorých by bol na základe použitej metodiky podiel rizikových obcí aspoň 40 %.
 Zoznam rizikových obcí:
Okres Obec Okres Obec Okres Obec
Bardejov
  
Bardejov Medzilaborce
  
Čabiny Sabinov
 
Sabinov
Gerlachov Medzilaborce Torysa
Kľušov Radvaň nad Laborcom Uzovský Šalgov
Koprivnica Volica Snina
  
Belá nad Cirochou
Kružlov Poprad Gerlachov Dlhé nad Cirochou
Kurov Hranovnica Klenová
Lenartov Liptovská Teplička Ladomirov
Lukov Lučivná Nová Sedlica
Malcov Spišský Štiavnik Pčoliné
Snakov Vydrník Snina
Zborov Prešov Abranovce Stakčín
Humenné
  
Humenné Bzenov Ubľa
Kamenica nad Cirochou Drienov Ulič
Košarovce Hermanovce Zboj
Ľubiša Chmeľov Zemplínske Hámre
Lukačovce Chminianske Jakubovany Stará Ľubovňa Čirč
Papín Janov Haligovce
Udavské Kendice Jakubany
Veľopolie Malý Slivník Lesnica
Kežmarok
  
Huncovce Petrovany Plaveč
Krížová Ves Podhorany Stará Ľubovňa
Lendak Radatice Šarišské Jastrabie
Ľubica Rokycany Veľký Lipník
Podhorany Terňa Stropkov Stropkov
Rakúsy Varhaňovce Svidník
  
Giraltovce
Spišská Belá Veľký Šariš Okrúhle
Spišská Stará Ves Sabinov
  
Bodovce Radoma
Stráne pod Tatrami Brezovica Vranov nad Topľou
 
Banské
Toporec Brezovička Bystré
Veľká Lomnica Jakovany Čaklov
Vrbov Jarovnice Čičava
Levoča
 
 
Doľany Krivany Hanušovce nad Topľou
Dravce Lipany Hlinné
Jablonov Ľutina Pavlovce
Levoča Nižný Slavkov Vechec
Spišské Podhradie Ostrovany Vranov nad Topľou
Spišský Hrhov Pečovská Nová Ves Zámutov
Spišský Štvrtok Poloma  

8.Košický kraj

 Okresy, považované za rizikové ako celok (s podielom rizikových obcí aspoň 40 %).
 
Okres
Geľnica
Rožňava
Spišská Nová Ves
 
 Zoznam rizikových obcí, v okresoch, kde je podiel rizikových obcí menej ako 40 %.
 
Okres Obec Okres Obec
Košice-okolie
 
Bačkovík Sobrance Hlivištia
Bidovce Ruský Hrabovec
Bohdanovce Sobrance
Boliarov Vyšná Rybnica
Čakanovce Vyšné Remety
Čaňa Trebišov  Borša
Čečejovce Kráľovský Chlmec
Drienovec Kuzmice
Družstevná pri Hornáde Malé Trakany
Ďurďošík Pribeník
Ďurkov Slovenské Nové Mesto
Háj Trebišov
Jasov Veľké Trakany
Kecerovce  
Košická Belá
Medzev
Mokrance
Moldava nad Bodvou
Nižná Kamenica
Nováčany
Olšovany
Poproč
Rankovce
Ruskov
Slanec
Svinica
Šemša
Trsťany
Turňa nad Bodvou
Veľká Ida
Vyšná Kamenica
Vyšný Medzev