Odbor Kvantita povrchových vôd

Zabezpečuje prevádzkovú, výskumno - vývojovú a medzinárodnú činnosť v oblasti monitorovania a hodnotenia kvantity povrchových vôd v Slovenskej republike. Všetky činnosti sú vykonávané v súlade so Zákonom č.364/2004 Z.z. o vodách, rámcovej smernice o vode (2000/60/ES) a ostatných zákonov platných pre oblasť vody. Činnosť odboru je založená na koordinácii a zabezpečovaní úloh, ktoré je možné rozdeliť do nasledovných oblastí:

Ing. Zuzana Danáčová, PhD.

vedúca odboru

  •  

Kontakt :

Odbor Kvantita povrchových vôd
Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 59 41 54 04
Fax: + 421 2 59 41 53 93
E-mail: zuzana.danacova@shmu.sk