Smogová situácia PM10 - Upozornenie - Veľká Ida » Zobraziť

Emisie

Odbor Emisie a biopalivá (OEaB), ktorý vznikol 01. 01. 2017, patrí pod Úsek kvalita ovzdušia. Pracovníci OEaB sú poverení plnením úloh v rámci svojich kompetencií, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z členstva v Európskej únii a platných medzinárodných záväzkov ako sú Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) a Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CLRTAP) a ich vykonávacích protokolov.

 
K trvalým činnostiam OEaB patrí zabezpečovanie:

 • koordinácie a vedenia Národného inventarizačného systému SR pre emisie skleníkových plynov v rámci dohovoru UNFCCC (viac informácií o reportovaných emisiách skleníkových plynov, Kjótskom protokole, Parížskej dohode ako aj Národné inventarizačné správy nájdete na stránke: http://ghg-inventory.shmu.sk);
 • koordinácie a vedenia Národného systému pre biopalivá a biokvapaliny (viac informácii: http://www.shmu.sk/sk?page=1684);
 • koordinácie a vedenia Národného systému pre projekcie emisií;
 • koordinácie plnenia dohovoru CLRTAP a smernice NECD pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, (súčasťou sú národné inventúry znečisťujúcich látok, informatívne správy k inventúram a projekcie emisií);
 • prevádzky Národného emisného informačného systému (NEIS).
   

V rámci plnenia čiastkových úloh OEaB každoročne zabezpečuje:

 • Spracovanie údajov z prevádzkovej evidencie zdrojov znečisťovania ovzdušia oznámených do NEIS-u a prevádzku centrálnej databázy NEIS;
 • Výstupné zostavy emisií z NEIS-u sú po bezplatnej registrácii dostupné na stránke http://neisrep.shmu.sk;
 • Spracovanie údajov (za zložku ovzdušie) oznámených v zmysle zákona č. 205/2004 Z.z. a zákona č. 39/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov do Národného registra znečisťovania;
 • Spracovanie a podávanie správ o inventarizácii emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných do ovzdušia a skleníkových plynov;
 • Spracovanie a koordináciu plnenia povinností nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 691/2011 zo 6. júla 2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch podľa Prílohy I (modul pre účty emisií do ovzdušia). Správa sa podáva za skleníkové plyny: oxid uhličitý (CO2), oxid uhličitý z biomasy (CO2 biomasa), metán (CH4), oxid dusný (N2O), fluórované plyny (PFCs, HFCs a SF6) a za znečisťujúce látky: oxidy dusíka (NOx), prchavé organické látky s výnimkou metánu (NMVOC), oxidy síry (SOx), amoniaku (NH3), oxidu uhoľnatého (CO) a tuhých častíc (PM10, PM2,5) od roku 1995 podľa klasifikácie ekonomických činností NACE rev.2. Túto aktivitu vykonáva SHMÚ v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Údaje sú dostupné tu: CO2, CO2 biomasa, CH4, N2O, PFCs, HFCs, SF6, NOx, NMVOC, SOx, NH3, CO, PM10, PM2,5 (posledná aktualizácia 22.10.2020);
 • Spoluprácu s Ministerstvom životného prostredia SR, ostatnými ministerstvami a rezortnými a odbornými organizáciami pri príprave stratégií a plánov pre znižovanie emisií do ovzdušia.

 
ODBORNÉ PODUJATIA ODBORU EMISIE A BIOPALIVÁ:

Dňa 16. 09. 2019 sa uskutočnil na Slovenskom hydrometeorologickom ústave odborný seminár na tému: Predstavenie novej metodiky stanovenia emisií N2O z vymývania dusíka z poľnohospodárskej pôdy. Seminára sa zúčastnili zástupcovia dotknutých ministerstiev a vedecko-výskumných inštitúcií. Jedným z cieľov semináru bolo vytvoriť priestor na diskusiu so zúčastnenými expertami k možným návrhom zlepšení prezentovaného postupu.

Dňa 11. 12. 2020 sa konal online brífing organizovaný Odborom emisie a biopalivá s cieľom poskytnúť verejnosti aktuálne informácie zo špecificky zameraného štatistického prieskumu domov s individuálnym vykurovaním, ktoré sme realizovali v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Pre všetkých, ktorých to zaujíma je záznam z brífingu uverejnený tu Brífing - energetická potreba domácností - YouTube.

Dňa 08. 04. 2021 sa uskutočnil na Slovenskom hydrometeorologickom ústave virtuálny odborný seminár na tému: Metánové emisie zo skládok odpadov na Slovensku. Seminár bol určený odbornej verejnosti a predstavil novú metodiku vyhodnocovanie emisií zo skládok komunálnych a priemyselných odpadov na Slovensku. Seminár odborne zastrešil sektorový expert Národného inventarizačného systému SR pre emisie skleníkových plynov Ing. Marek Hrabčák. Prezentáciu je možné vidieť tu.


PROJEKTY:

Grantový projekt EUROSTAT: Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov

Účty emisií do ovzdušia (AEA) pod nariadením EP a Rady (EÚ) 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch sú jednou z environmentálnych štatistík, ktoré by mali slúžiť pri tvorbe účinných opatrení a politík na zlepšenie kvality ovzdušia. Účty emisií do ovzdušia sú venované identifikácii  emisného zaťaženia jednotlivých sektorov národného hospodárstva podľa európskej klasifikácie ekonomických činností (NACE Rev. 2). V národných podmienkach predstavuje sektor domácností závažný problém v súvislosti s plnením redukčných záväzkov Slovenskej republiky a nedostatočnou kvalitou ovzdušia. Vysoké emisné zaťaženie spôsobujú predovšetkým domácnosti vykurujúce tuhými palivami, ktoré produkujú tuhé znečisťujúce látky (TZL) a ich frakcie (častice PM10, častice PM2,5 a BC – čierny uhlík/sadze). Vzhľadom na narastajúci dopyt po kvalitnejšej emisnej štatistike a chýbajúcich vstupných údajoch potrebných pre zlepšenie metodiky bilancií a inventúr, Slovenský hydrometeorologický ústav, Odbor emisie a biopalivá reagoval na grantovú výzvu Eurostat-u a stal sa úspešným riešiteľom. Grantový projekt Zlepšenie kvality účtov emisií do ovzdušia a rozšírenie poskytovaných časových radov sa realizoval v spolupráci so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a bol ukončený v septembri 2018.

V roku 2021 sa začal realizovať nový projekt podporený grantovou schémou EUROSTAT-u pod názvom Zlepšenie alokácie emisií cestnej dopravy pre účty emisií do ovzdušia a zvýšenie koherentnosti účtov s PEFA modulmi (energetickými).
 
Kódex postupov pre európsku štatistiku je základom spoločného rámca kvality Európskeho štatistického systému. Je samoregulačným nástrojom a vychádza zo 16 zásad, ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a štatistických výstupov. Súbor ukazovateľov najlepších postupov a noriem pre jednotlivé zásady poskytuje usmernenia a referenčné kritériá pre preskúmavanie vykonávania kódexu postupov, čím sa v rámci Európskeho štatistického systému zvyšuje transparentnosť. Kódex postupov pre európsku štatistiku je možné nájsť tu.

Štatistické orgány, medzi ktoré patria štatistický orgán Európskej únie (Eurostat), národné štatistické úrady a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky (zaradené do zoznamu v súlade s čl. 5 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike), sa zaväzujú, že budú dodržiavať Kódex postupov pre európsku štatistiku.


INFORMÁCIE:

Informácie odboru Emisie a biopalivá k obnoviteľným zdrojom energie na Slovensku nájdete tu.

Platné emisné faktory skleníkových plynov na rok 2019 pre oblasť energetiky (spaľovanie palív pri výrobe elektriny a tepla) po jednotlivých typoch palív a pre cestnú dopravu po jednotlivých kategóriách vozidiel nájdete tu.

Inštitút environmentálnej politiky pripravil kalkulačku individuálnej uhlíkovej stopy. Kalkulačka je dostupná na webe: https://iep.sk/Kalkulacka

Bližšie informácie o emisiách Vám poskytneme emailom na emisie@shmu.sk alebo biopaliva@shmu.sk
 

Posledná zmena: 2021-04-13 10:47:28