Emisie

Odbor Emisie a biopalivá (OEaB), ktorý vznikol 01. 01. 2017, patrí pod Úsek kvalita ovzdušia. Pracovníci OEaB sú poverení plnením úloh v rámci svojich kompetencií, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z členstva v Európskej únii a platných medzinárodných záväzkov ako sú Rámcový dohovor OSN o zmene klímy (UNFCCC) a Dohovoru EHK OSN o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (CLRTAP) a ich vykonávacích protokolov.

K trvalým činnostiam OEaB patrí zabezpečovanie:

  • koordinácie a vedenia Národného inventarizačného systému SR pre emisie skleníkových plynov v rámci dohovoru UNFCCC (viac informácií o reportovaných emisiách skleníkových plynov, Kjótskom protokole, Parížskej dohode ako aj Národné inventarizačné správy;
  • koordinácie a vedenia Národného systému pre biopalivá a biokvapaliny koordinácie a vedenia Národného systému pre projekcie emisií;
  • koordinácie plnenia dohovoru CLRTAP a smernice NECD pre emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, (súčasťou sú národné inventúry znečisťujúcich látok, informatívne správy k inventúram a projekcie emisií);
  • prevádzky Národného emisného informačného systému (NEIS).

Všetky podrobné informácia o emisiách, biopalivách a NEIS-e nájdete na stránke https://oeab.shmu.sk/

Bližšie informácie o emisiách Vám poskytneme emailom na emisie@shmu.sk alebo biopaliva@shmu.sk.