Meteorologický časopis

Meteorologický časopis publikuje pôvodné vedecké práce z teoretického a aplikovaného výskumu, prehľadové články a krátke informácie z vedných odborov meteorológie, klimatológie, hydrológie, chemizmu atmosféry, znečistenia ovzdušia a numerického modelovania. Meteorologický časopis akceptuje aj príspevky z príbuzných vedeckých disciplín, napr. kvalita vody, vodné hospodárstvo, ekohydrológia, technika merania a diaľkový prieskum Zeme. Meteorologický časopis ako periodikum vychádza dvakrát ročne. Všetky zaslané príspevky sú recenzované dvoma nezávislými a anonymnými recenzentmi. Šéfredaktor informuje korešpondenčného autora príspevku o prijatí/neprijatí príspevku v Meteorologickom časopise, prípadne o potrebe revízie príspevku na základe podkladov od recenzentov. 

Obsahy a abstrakty


Redakčná rada

Šéfredaktor

Mgr. Milan Onderka, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
milan.onderka@shmu.sk

Zástupca šéfredaktora

Mgr. Jozef Pecho, Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
jozef.pecho@shmu.sk

Členovia redakčnej rady

RNDr. Martin Benko, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Mgr. Branislav Chvíla, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Ing. Michal Danko, PhD., Ústav hydrológie SAV, v. v. i., Liptovský Mikuláš
Mgr. Mária Derková, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
RNDr. Pavol Faško, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Mgr. Marcel Garaj, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Prof. Ing. Martin Hanel, Ph.D, Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Hana Hlaváčiková, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Prof. Ing. Kamila Hlavčová, PhD., Stavebná fakulta, STU, Bratislava
Prof. Ing. Silvia Kohnová, PhD., Stavebná fakulta, STU, Bratislava
RNDr. Martin Kremler, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Mgr. Lívia Labudová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Prof. RNDr. Milan Lapin, PhD., Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr. Ondřej Ledvinka, Ph.D, Český hydrometeorologický ústav, Praha
Ing. Danica Lešková, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Mgr. Katarína Mikulová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Prof. Ing. Juraj Parajka, PhD., TU Wien, Viedeň
Prof. Petr Pišoft, Ph.D, Fakulta matematiky a fyziky, Karlova univerzita, Praha
RNDr. Norbert Polčák, PhD., Prírodovedecká fakulta, UK. Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky, Bratislava
Mgr. Anna Pribullová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Gánovce
Mgr. Miroslav Šinger, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Prof. Ing. Bernand Šiška, PhD., Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra
Prof. Ing. Jaroslav Škvarenina, PhD., Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen
Ing. Zora Snopková, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Banská Bystrica
Ing. Janka Szemesová, PhD., Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
RNDr. Radim Tolasz, PhD., Český hydrometeorologický ústav, Ostrava
Mgr. Jozef Vivoda, European Centre for Medium range Weather Forecast (ECMWF)
Doc. Roman Výleta, PhD., Stavebná fakulta, STU, Bratislava

Technická redaktorka

RNDr. Katarína Pukančíková,
katarina.pukancikova@shmu.sk

Vydavateľ

(C) Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Jeséniova 17, P. O. Box 15, 833 15 Bratislava 37
IČO 00 156 884
R. č. MK SR: 3268/09
ISSN 1335-339X