Meteorologický časopis

Meteorologický časopis vydáva Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) ako vedecké a odborné periodikum so zameraním na meteorológiu, klimatológiu, hydrológiu, znečis­tenie ovzdušia a prí­buz­né vedné disciplíny. Časopis uverejňuje pôvodné vedecké práce, prehľadové články a krátke odborné prí­s­pevky domácich aj zahraničných autorov. Všetky články sú recenzované minimálne dvomi recenzentmi. Príspevky sa publikujú v jazyku anglickom, slovenskom a českom. Časopis vychádza 2x ročne.

Obsahy a abstrakty

Redakčná rada

Predseda

Norbert Polčák, SHMÚ, Bratislava

Technická redaktorka

Katarína Pukančíková, SHMÚ, Bratislava

Členovia

Jan Bednář, MFF UK, Praha
Martin Benko, SHMÚ, Bratislava
Rudolf Brázdil, MU, Brno   
Kamila Hlavčová, STU, Bratislava
Branislav Chvíla, SHMÚ, Bratislava
Martin Kremler, SHMÚ, Bratislava
Milan Lapin, FMFI UK, Bratislava
Danica Lešková, SHMÚ, Bratislava
Oľga Majerčáková, SHMÚ, Bratislava
Igor Matečný, PriF UK, Bratislava
Irena Michlíková, SHMÚ, Bratislava
Jozef Minďáš, SEVS, Skalica 
Pavol Nejedlík, SAV, Bratislava
Vladimír Pastirčák, SHMÚ, Bratislava
Jana Poórová, SHMÚ, Bratislava
Anna Pribullová, SHMÚ, Gánovce
Zora Snopková, SHMÚ, Banská Bystrica
Janka Szemesová, SHMÚ, Bratislava
Ján Szolgay, STU, Bratislava
Bernand Šiška, SPU, Nitra
Štefan Škulec, SHMÚ, Bratislava
Jaroslav Škvarenina, TU, Zvolen
Pavel Šťastný, SHMÚ, Bratislava
Radim Tolasz, ČHMÚ, Ostrava
Milan Trizna, PriF UK, Bratislava
Jozef Vivoda, SHMÚ, Bratislava
Pavol Zaujec, SHMÚ, Bratislava

 

Vydavateľ

(C) Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava
Jeséniova 17, P. O. Box 15, 833 15 Bratislava 37
IČO 00 156 884
R. č. MK SR: 3268/09
ISSN 1335-339X