CMAQ

Chemicko-transportný model CMAQ
Chemicko-transportný model CMAQ (Community Multiscale Air Quality modeling system) je voľne dostupný model kvality ovzdušia vyvíjaný v EPA National Exposure Research Laboratory in Research Triangle Park.
Model rieši systém integro-diferenciálnych rovníc, na pravidelnej 3D mriežke. Zjednodušene povedané, CMAQ vypočíta, ako sa znečisťujúce látky vďaka fyzikálnym procesom premiestňujú, menia svoje skupenstvo a opúšťajú atmosféru či už kvôli zrážkam alebo gravitácii, a tiež ako sa vďaka chemickým reakciám menia. Chémia je dôležitá najmä v prípade prízemného ozónu, ale aj pri PM a plynných znečisťujúcich látkach, ako sú oxidy dusíka a siry, atď.
Vstupmi pre CMAQ sú 4D polia meteorologických parametrov (teplota, tlak, vietor, …) a tiež emisie z rôznych  zdrojov (vykurovanie domácností, doprava, priemysel, systémová energetika, poľnohospodárstvo) s hodinovým časovým krokom rozlíšením. 
CMAQ má  zo všetkých modelov,  ktoré používame, najväčšie nároky  na výpočtové prostriedky.
Výsledkom je priestorové rozloženie koncentrácií znečisťujúcich látok, mokrá a suchá depozícia. Výstupy sú 4D, časové rozlíšenie je obvykle  hodina, priestorové rozlíšenie je niekoľko desiatok km až po cca 500m, na SHMÚ sme použili priestorové rozlíšenie  2 x 2 km.

Referencie

Byun, D W.- J.K S. Ching., 1999: SCIENCE ALGORITHMS OF THE EPA MODELS- 3 COMMUNITY MULTISCALE AIR QUALITY (CMAQ) MODELING SYSTEM. U.S. Environmental Protection Agency, Washington, D.C., EPA/600/R-99/030 (NTIS PB2000- 100561).

CMAQv5.2 Operational Guidance Document, 2017. https://www.epa.gov/cmaq/cmaq- documentation

CMAQ  [Software]. Available from  doi:10.5281/zenodo.107987

Vybrané výstupy

Štefánik, D., Matejovičová, J., Krajčovičová, J., Šedivá, T., Nemček, V., Beňo, J.: Comparison of two methods of calculating NO2 and PM10 transboundary pollution by CMAQ chemical transport model and the assessment of the non-linearity effectAtmospheric Pollution Research, Volume 11, Issue 6, 2020, p 12-23, ISSN 1309-1042, https://doi.org/10.1016/j.apr.2020.02.012.

Štefánik, D.: Calculation of the transboundary pollution by CMAQ chemical transport model and theassessment of the non-linearity effect 2020, 20th International Conference on Harmonisation within Atmospheric Dispersion Modelling for Regulatory Purposes, HARMO 2020.

Štefánik, D., Matejovičová, J., Krajčovičová, J., , Nemček, V., Beňo, J.: Určenie koncentrácií PM10 na Slovensku v roku 2017 chemicko-transportným modelom CMAQ. Konferencia Ovzduší 2019

Štefánik, D., Matejovičová, J., Krajčovičová, J., Beňo, J., Nemček, V.: Kvalita ovzdušia v okresoch SR. Príspevok na konferencii Ochrana ovzdušia, 2019.

Šedivá, Tereza. Validation of CMAQ chemical-transport model and its meteorological inputs. Meteorologický časopis Roč. 22, č. 2 (2019), s. 77-85.

Štefánik, D., Matejovičová, J., Krajčovičová, J.: Vplyv opatrení v rámci projektu LIFE-IP Malopolska na kvalitu ovzdušia na Slovensku / Príspevok na konferencii Ochrana ovzdušia, 2018.