Odbor Podzemné vody

Odbor zabezpečuje prevádzkovú, výskumno-vývojovú činnosť a medzinárodnú spoluprácu v oblasti monitorovania stavu množstva a kvality podzemnej vody v Slovenskej republike. Všetky činnosti sú vykonávané v súlade so zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách, rámcovou smernicou o vode (RSV, smernica 2000/60/ES) a ostatnými právnymi predpismi v SR a EÚ.
 

 • Monitorovanie, spracovanie výstupov a hodnotenie kvantity podzemných vôd
 • Monitorovanie, spracovanie výstupov a hodnotenie kvality podzemných vôd
 • Posudková a expertízna činnosť
 • Evidencia zdrojov podzemných vôd a správa archívu hydrologickej preskúmanosti SR
 • Evidencia odberateľov, realizovaných odberov podzemných vôd a hodnotenie využívania zdrojov podzemných vôd
 • Vodohospodárska bilancia množstva a kvality podzemnej vody
 • Implementácia RSV - podzemné vody
 • Reporting vo vzťahu k RSV a iným smerniciam EÚ
 • Sekretariát Komisie pre schvalovanie množstiev podzemných vôd
 • Sucho a nedostatok vody
 • Účasť v národných a medzinárodných projektoch z oblasti hydrológie podzemných vôd 
 • Medzinárodné aktivity v oblasti hodnotenia stavu podzemných vôd a poskytovania podkladov o kvantite a kvalite podzemných vôd v SR ( ICPDR, OECD, WISE)
 • Skúšobné laboratórium Kvality vody pre výkon odberov a fyzikálno-chemických skúšok vzoriek podzemných vôd


Priestorové ročné zhodnotenia podzemnej vody:


RNDr. Valéria Slivová, PhD.

   vedúca odboru
 

Kontakt:

Odbor Podzemné vody
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Slovenská republika
Tel: + 421 2 594 15 394
E-mail: valeria.slivova@shmu.sk
 

Regionálne strediská :