Riešené úlohy

Národný klimatický program

 • Intenzity dažďa
 • Databáza extrémnych dažďov a prietokov
 • GIS v Klimatológii

Posudky a expertízy Klimatologickej služby

 • Poskytovanie informácií
 • Homogenizácia dlhých časových radov (historické pozorovania)
 • Spracovanie normálov

Súčasné projekty

 • Dôsledky klimatickej zmeny amožné adaptačné opatrenia vjednotlivých sektoroch na Slovensku
 • Vývoj technológie priestorového spracovania údajov o klimatickom systéme
 • Aplikovaný výskum metód na určovanie klimatických a hydrologických návrhových veličín
 • Podpora budovania odborných kapacít pre aktivity voblasti zmeny klímy aadaptácie v Keni
 • Climate of the Carpathian Region
 • Výskum likvidácie CO2 pomocou odpadových materiálov z vybraných priemyselných odvetví (podaný návrh)
 • Možné dôsledky zmeny klímy na vybrané sektory - Národný klimatický program SR (podaný návrh)

Účasť na projektoch Odboru Klimatologická služba