Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2023

12.5.2023 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2023
Apríl 2023 bol z hľadiska priemernej mesačnej teploty podnormálny až silne podnormálny, z hľadiska mesačných úhrnov zrážok podnormálny až mimoriadne nadnormálny mesiac. (1) Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako suchý až normálne vodný vo väčšine sledovaných vodomerných staníc. Zaznamenali sme výskyty 1. stupňa povodňovej aktivity na západe Slovenska, krátkodobo aj 3. stupeň povodňovej aktivity na toku východoslovenskej nížiny. V podzemnej vode bol celkovo zaradený medzi priemerné až mierne podpriemerné mesiace. Na obrázku je bezmenný pravostranný prítok Bystrianky (fotené dňa 19.4.2023)

Apríl 2023 v povrchových vodách

Priemerné mesačné prietoky (Qm) sa vo väčšine sledovaných vodomerných staníc (VS) zaradili do kategórií suchý mesiac až normálne vodný mesiac na väčšej časti územia Slovenska. V povodí stredného Váhu, horného Hrona a Ipľa prietoky vo väčšej časti hodnotených staníc odpovedali kategóriám suchý mesiac (20 - 40 % odpovedajúceho dlhodobého priemerného mesačného prietoku (Qma,1961-2000)). V oblasti Malých Karpát boli v sledovaných VS dosiahnuté prietoky odpovedajúce kategórií výrazne podnormálneho mesiaca. V povodí horného Váhu, Slanej, Popradu, Bodrogu, Bodvy a Hornádu sa hodnoty priemerných mesačných prietokov v hodnotených vodomerných staniciach vyskytovali v kategóriách podnormálny až normálny mesiac (60 - 120 % Qma,1961-2000). Ojedinele, po celom území Slovenska, sa hodnoty priemerných mesačných prietokov v časti hodnotených VS zaradili do kategórie výrazne podnormálne vodný mesiac (40 - 60 % Qma,1961-2000) (Obr. 1).

 

Z hľadiska hodnôt denných prietokov na začiatku apríla pretrvávala situácia z konca marca, v povodiach Moravy, Dunaja a Váhu boli dosiahnuté hodnoty kategórie Q180-270d až Q270-330d. Na ostatnom území, v ostatných VS v povodiach Slovenska, hodnoty priemerných denných prietokov odpovedali hodnotám M-denných prietokov na úrovni 30 - 180-denných (Obr. 2).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr. 2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 10.4.2023

V polovici mesiaca sa situácia z hľadiska vodnosti zlepšila, hodnoty priemerných denných prietokov na väčšine územia Slovenska ešte vzrástli, s výnimkou oblasti stredného Váhu. Vo väčšine VS na území Slovenska boli dosiahnuté hodnoty Qd na úrovni 30 – 180-denných prietokov alebo väčšie ako Q30d, a to najmä vo VS na tokoch stekajúcich z Malých Karpát (Obr. 3).

Obr. 3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 15.4.2023

Na konci mesiaca sa začal prejavovať deficit zrážok na západnom území Slovenska, v povodí Váhu boli dosiahnuté hodnoty kategórie Q180-270d až Q270-330d. V ostatných VS v povodiach Slovenska hodnoty priemerných denných prietokov odpovedali hodnotám M-denných prietokov na úrovni 30 - 180-denných (Obr. 4).

Obr.  4 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 24.4.2023

Povodňové situácie

Podľa operatívnych klimatologických údajov uplynulý mesiac skončil po teplotnej stránke ako podnormálny až silne podnormálny. Chladnejšie počasie prevažovalo predovšetkým v prvej polovici mesiaca, s prechodným výskytom snehových alebo zmiešaných zrážok aj v nižších polohách v podhorí. Okrem prevahy chladného rázu počasia sa apríl vyznačoval na väčšine územia dostatkom atmosférických zrážok, čo je v kontraste v porovnaní so zrážkovo chudobnejšími aprílmi v predchádzajúcich rokoch. Menej zrážok oproti dlhodobému normálu spadlo len v povodiach prítokov horného Váhu a v povodí hornej Ondavy a Laborca. Dôležitý bol aj charakter zrážok, jednalo sa prevažne o trvalejší, tzv. krajinský dážď, užitočný najmä na začiatku vegetačného obdobia. Z tohto dôvodu sme v povodiach nezaznamenali výraznejšiu, resp. plošnejšiu hydrologickú odozvu. Prechodné vzostupy vodných hladín sa lokálne vyskytli, výnimočne aj s dosiahnutím stupňov povodňovej aktivity (SPA). V prvej dekáde doznievali vysoké vodné stavy na niektorých väčších tokoch Východoslovenskej nížiny. 1. SPA sa prechodne objavil v Ižkovciach na Laborci a v Strede nad Bodrogom na Bodrogu, kde zotrval takmer počas celej prvej dekády. Prvý a prechodne aj druhý SPA sme zaznamenali aj vo Veľkých Kapušanoch na Latorici. Krátkodobo, na začiatku druhej dekády mesiaca bol dosiahnutý až 3. SPA v Michaľanoch na Roňave. Dôvodom boli predchádzajúce zrážky v povodí ale najmä špecifický charakter vodomerného profilu a koryta v danom úseku. V tom istom čase došlo k prekročeniu 1. SPA vo vodomernej stanici Košické Oľšany na Toryse.

Tab. 1: Zaznamenané SPA na monitorovaných vodomerných staniciach počas apríla 2023 

 

 

Ďalej sa vyskytlo niekoľko regionálnych zrážkových periód s výraznejšími lokálnymi úhrnmi zrážok, ktoré spôsobili prechodné vzostupy vodných tokov, napríklad na malokarpatskom toku Blatina v Pezinku. 1.SPA bol dosiahnutý aj vo Vysokej pri Morave z dôvodu plošnejších zrážok v českej časti povodia. V malých horských povodiach sa postupne roztápali zásoby snehu nahromadené počas zimy. Jarný odtok však počas mesiaca prebiehal postupne, bez výraznejších vzostupov na vodných tokoch.

Apríl 2023 v podzemnej vode

Na začiatku apríla nedochádzalo k významnému dopĺňaniu zdrojov podzemnej vody, ale naopak dochádzalo k ich poklesom (obr. 5). Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšia a nižšia ako ich dlhodobý normál 1981-2010 sa vyskytovali v západnej časti, hlavne v povodí Váhu a v strednej časti Slovenska v povodí Hrona a Slanej. Naopak nadpriemerná a mierne nadpriemerná hladina a výdatnosť prameňov prevládali na krajnom západe v povodí Moravy, na severe stredného Slovenska v povodí Oravy a vo východnej časti v povodiach Bodrogu a Hornádu (obr. 5).

Obr.  5 Situácia v podzemnej vode na konci marca a na začiatku apríla

V priebehu prvej polovice mesiaca boli zrážky na strednom a východnom Slovensku slabé a na západe, hoci boli časté, sa výraznejšie krátkodobé úhrny vyskytovali až 13.4. a 14.4. V podzemnej vode dochádzalo naďalej k poklesom, hlavne v strednej a východnej časti územia. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšia a nižšia ako ich dlhodobý normál 1981-2010 sa vyskytovali hlavne v povodí Váhu a v strednej časti Slovenska v povodí Hrona a Slanej, vyskytli sa aj vo východnej časti Slovenska v povodí Bodrogu (obr. 6).

Obr.  6 Situácia v podzemnej vode 11. 4.2023

Výraznejšie krátkodobé zrážky v polovici tretej dekády, vyskytujúce sa 24.4. a 25.4. sa neprejavili na dopĺňaní zásob v podzemnej vode. Ako je vidieť na Obr. 7, situácia sa v podzemnej vode na konci mesiaca ešte zhoršila. Mierne nadpriemerná hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov prevládali v povodí, Moravy, Popradu a Bodvy. V povodí Váhu, Ipľa, Slanej, Hrona a Bodrogu prevládali hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšia (hodnota nižšia ako Q10) a nižšia (hodnota nižšia ako Q40) ako je ich dlhodobý normál.

Obr.  7 Situácia v podzemnej vode 30.4.2023

Záver

Apríl 2023 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako studený až veľmi studený a zrážkovo suchý až mimoriadne vlhký.

Z hľadiska priemerných mesačných prietokov hodnotíme apríl ako suchý až normálne vodný mesiac. Oproti minulému roku (apríl 2022) (2) bola situácia z hľadiska mesačnej vodnosti priaznivejšia na tokoch z Malých Karpát a v časti hodnotených VS v povodiach Poprad, Hornád, Bodva a Slaná. Celkovo sme však zaznamenali pokles vodnosti, výraznejší v sledovaných vodomerných staniciach v povodí Váhu, Hrona a Ipľa. V porovnaní s minulým rokom sa vyskytli menšie M-dennosti priemerných denných prietokov vo väčšej časti hodnotených vodomerných staníc v povodí Váhu. Vyššie M-dennosti sa vyskytovali vo východnej časti Slovenska, najmä v povodiach Slaná, Bodva, Hornád, Poprad a vo východnej časti horného Váhu.

Chladnejší charakter počasia a dostatok atmosférických zrážok s prechodným výskytom snehových alebo zmiešaných zrážok aj v nižších polohách v podhorí mal za následok dosiahnutie 1.SPA vo viacerých sledovaných staniciach, najmä vo východoslovenskej nížine. Krátkodobo bol dosiahnutý až 3. SPA v Michaľanoch na Roňave v druhej dekáde mesiaca.

Apríl ako druhý jarný mesiac v minulosti patril k hlavným zdrojom dopĺňania podzemnej vody, a teda k vodným mesiacom. No v posledných rokoch dochádza k čiastočnému dopĺňaniu zásob už v marci, prípadne vo februári, vďaka teplým zimám, v ktorých dochádza k skoršiemu topeniu sa snehovej pokrývky, o čom svedčí, aj fakt, že apríl 2022 bol zaradený medzi podpriemerné, teda suché mesiace. V podzemnej vode bol apríl 2023 celkovo zaradený medzi priemerné – mierne podpriemerné mesiace. Nadpriemerná a mierne nadpriemerná hladina a výdatnosť prameňov sa vyskytli na 36 % hodnotených objektoch, a to hlavne v povodí Moravy, Bodvy a Hornádu. Hladina a výdatnosť prameňov zodpovedajúca normálu sa vyskytovali na 11 % hodnotených objektoch, najmä v povodí Bodrogu a na zvyšných 51 % hodnotených objektoch sa vyskytli hladina a výdatnosť prameňov nižšie a výrazne nižšie ako je ich dlhodobý normál, v povodiach Váhu, Hrona, Slanej, Ipľa.

 

Odkazy

1. Priebežné zhodnotenie mesiaca APRÍL 2023. shmu.sk. [Online] 05. 05. 2023. [Dátum: 05. 05. 2023.] https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid0BaFeJBzttPDpPn5eyDvcx4EVLmTuoquZrwDqQDg6KMxu43NR5xH8uoqQVGvgzQpUl.

2. Úsek hydrologická služba, Úsek centrum predpovedí a výstrah. Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci apríl 2022. shmu.sk. [Online] 16. 05. 2022. [Dátum: 09. 05. 2023.] https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1220.