SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

Monitorovacie miesta kvantity povrchových vôd 2014

Zoznam vodomerných staníc v roku 2014

 

 

Povodie                                                   mapové zobrazenie Pracovisko, ktoré vykonáva monitoring
Morava                                                     mapa Morava SHMÚ Bratislava
Dunaj                                                        mapa Dunaj SHMÚ Bratislava
Váh (vrátane Malého Dunaja)                   mapa Váh a Malý Dunaj

SHMÚ, RS Žilina

SHMÚ Bratislava

Nitra                                                          mapa Nitra SHMÚ Bratislava
Hron                                                          mapa Hron

SHMÚ, RS Banská Bystrica

Ipeľ                                                           mapa Ipeľ SHMÚ, RS Banská Bystrica
Slaná                                                         mapa Slaná SHMÚ, RS Banská Bystrica
Bodva                                                        mapa Bodva SHMÚ, RS Košice
Hornád                                                      mapa Hornád SHMÚ, RS Košice
Bodrog                                                      mapa Bodrog SHMÚ, RS Košice
Poprad (vrátane Dunajca)                        mapa Poprad a Dunajec SHMÚ, RS Košice

 

 

Pozorované ukazovatele:

 

 

 

Názov meranej veličiny Meracia metóda Priestorová identifikácia v teréne Frekvencia merania
Vodný stav automatický limnigrafický prístroj vodočetná lata , vodomerná stanica s priradeným staničením na toku, hydrologickým číslom, plochou povodia nad vodomernou stanicou, zemepisnými súradnicami a nadmorskou výškou vodočtu hodinové intervaly (automatické prístroje), raz denne (vodočetná lata)
Prietok odvodené z vodného stavu pomocou mernej krivky prietokov a priamych meraní detto ako u vodného stavu
Merná krivka prietoku vytvára a aktualizuje sa na základe priamych meraní prietokov v teréne detto pravidelné merania 5 - 6 krát ročne a pri extrémnych hydrologických stavoch, u hraničných tokov na základe medzinárodných dohôd
Teplota vody teplomer detto raz denne, príp. v hodinových intervaloch (automatické prístroje)
Ľadové javy vizuálne ( dobrovoľný pozorovateľ) detto raz denne (v zimnej sezóne)
Mútnosť (koncentrácia plavenín) laboratórne vyhodnocovanie (filtračnou metódou) detto denne - brehové odbery 2 x do roka - celoprofilové odbery
 

 

Stav siete vodomerných staníc v roku 2014:

V roku 2014 sa pozorovali a vyhodnocovali kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd v 416 vodomerných staniciach monitorovacej siete množstva povrchových vôd, z toho v 400 staniciach sa vyhodnocovali aj prietoky, v 410 staniciach sa merala aj teplota vody a v 15 staniciach sa odoberali a vyhodnocovali vzorky na vyhodnotenie mútnosti vody (obsahu plavenín). Priestorové rozloženie vodomerných staníc na území Slovenskej republiky je znázornené na mape.