SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

Monitorovacia sieť 2003

Zoznam vodomerných staníc kvantity povrchových vôd SHMÚ

Povodie:

Morava
Dunaj
Váh (vrátane Malého Dunaja)
Nitra
Hron
Ipeľ
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog
Poprad (vrátane Dunajca)

Pracovisko, ktoré vykonáva monitoring :

SHMÚ Bratislava
SHMÚ Bratislava
SHMÚ, RS Žilina, SHMÚ Bratislava
SHMÚ Bratislava
SHMÚ, RS Banská Bystrica
SHMÚ, RS Banská Bystrica
SHMÚ, RS Banská Bystrica
SHMÚ, RS Košice
SHMÚ, RS Košice
SHMÚ, RS Košice
SHMÚ, RS Košice
Mapa rozmiestnenia vodomerných staníc povrchových vôd

Pozorované ukazovatele:

Názov meranej veličiny Meracia metóda Priestorová identifikácia v teréne Frekvencia merania
Vodný stav automatický limnigrafický prístroj , vodočetná lata vodomerná stanica s priradeným staničením na toku, hydrologickým číslom, plochou povodia nad vodomernou stanicou, zemepisnými súradnicami a nadmorskou výškou vodočtu hodinové intervaly (automatické prístroje), raz denne (vodočetná lata)
Prietok odvodené z vodného stavu pomocou mernej krivky prietokov a priamych meraní detto ako u vodného stavu
Merná krivka prietoku vytvára a aktualizuje sa na základe priamych meraní prietokov v teréne detto pravidelné merania 5 - 6 krát ročne a pri extrémnych hydrologických stavoch, u hraničných tokov na základe medzinárodných dohôd
Teplota vody teplomer detto raz denne, príp. v hodinových intervaloch (automatické prístroje)
Ľadové javy vizuálne ( dobrovoľný pozorovateľ) detto raz denne (v zimnej sezóne)
Mútnosť (koncentrácia plavenín) laboratórne vyhodnocovanie (filtračnou metódou) detto denne - brehové odbery 2 x do roka - celoprofilové odbery

Stav siete vodomerných staníc v roku 2003

V roku 2003 sa kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd pozorovali v 386 staniciach Štátnej monitorovacej siete, z toho v 375 staniciach sa vyhodnocovali aj prietoky, v 172 staniciach sa merala aj teplota vody a v 17 staniciach sa odoberali a vyhodnocovali vzorky na vyhodnotenie mútnosti vody (koncentrácie plavenín). Okrem týchto staníc bolo v roku 2003 v prevádzke SHMÚ aj 14 účelových staníc a 7 staníc nachádzajúcich sa na území susediacich štátov.