SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na Vysoké teplotyBúrky Zobraziť výstrahy

Monitorovacia sieť 2004

Zoznam vodomerných staníc kvantity povrchových vôd SHMÚ

Povodie:

Morava
Dunaj
Váh (vrátane Malého Dunaja)
Nitra
Hron
Ipeľ
Slaná
Bodva
Hornád
Bodrog
Poprad (vrátane Dunajca)

Abecedný zoznam vodomerných staníc

Pracovisko, ktoré vykonáva monitoring :

SHMÚ Bratislava
SHMÚ Bratislava
SHMÚ, RS Žilina, SHMÚ Bratislava
SHMÚ Bratislava
SHMÚ, RS Banská Bystrica
SHMÚ, RS Banská Bystrica
SHMÚ, RS Banská Bystrica
SHMÚ, RS Košice
SHMÚ, RS Košice
SHMÚ, RS Košice
SHMÚ, RS Košice


Mapa rozmiestnenia vodomerných staníc povrchových vôd

Pozorované ukazovatele:

Názov meranej veličiny Meracia metóda Priestorová identifikácia v teréne Frekvencia merania
Vodný stav automatický limnigrafický prístroj, vodočetná lata vodomerná stanica s priradeným staničením na toku, hydrologickým číslom, plochou povodia nad vodomernou stanicou, zemepisnými súradnicami a nadmorskou výškou vodočtu hodinové intervaly (automatické prístroje), raz denne (vodočetná lata)
Prietok odvodené z vodného stavu pomocou mernej krivky prietokov a priamych meraní detto ako u vodného stavu
Merná krivka prietoku vytvára a aktualizuje sa na základe priamych meraní prietokov v teréne detto pravidelné merania 5 - 6 krát ročne a pri extrémnych hydrologických stavoch, u hraničných tokov na základe medzinárodných dohôd
Teplota vody teplomer detto raz denne, príp. v hodinových intervaloch (automatické prístroje)
Ľadové javy vizuálne ( dobrovoľný pozorovateľ) detto raz denne (v zimnej sezóne)
Mútnosť (koncentrácia plavenín) laboratórne vyhodnocovanie (filtračnou metódou) detto denne - brehové odbery 2 x do roka - celoprofilové odbery

 

Stav siete vodomerných staníc v roku 2004.

V roku 2004 sa pozorovali kvantitatívne ukazovatele povrchových vôd pozorovali v 395 vodomerných staniciach zákadnej monitorovacej siete množstva povrchových vôd, z toho v 381 staniciach sa vyhodnocovali aj prietoky, v 172 staniciach sa merala aj teplota vody a v 17 staniciach sa odoberali a vyhodnocovali vzorky na vyhodnotenie mútnosti vody (koncentrácie plavenín). Okrem týchto staníc boli v roku 2004 v prevádzke SHMÚ aj 2 účelové stanice, v ktorých sa pozoroval a vyhodnocoval vodný stav a prietok.