Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci september 2021

2.11.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci september 2021

Na mapovom zobrazení hodnotenia mesačných prietokov v septembri 2021 na základe pomeru operatívnych priemerných mesačných prietokov voči dlhodobým septembrovým hodnotám za referenčné obdobie 1961-2000 je vidno na väčšej časti územia SR pomerne veľký rozptyl relatívnych mesačných hodnôt, v rozmedzí kategórií 20-40 % Qma1961-2000 až > 200 % Qma,1961-2000, s prevahou nižších hodnôt najmä v južnej a východnej časti územia. 

 

September 2021 v povrchových vodách

V severnej časti územia – povodia Oravy, Kysuce, horného Váhu a Popradu – prevládajú hodnoty vyššie ako 100% odpovedajúcich hodnôt Qma,1961-2000. To z veľkej časti odpovedá rozloženiu mesačných úhrnov zrážok (viď klimatologická správa „September 2021 - zhodnotenie mesiaca september 2021 a nadväznosti na hydrologickú situáciu z predchádzajúceho mesiaca.

 

 Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,IX,2021/Qma,IX,1961-2000 (%))– september 2021

Priemerné denné prietoky (Qd) na začiatku mesiaca vykazovali relatívne vyššie hodnoty: v severnej časti územia dosahovali vo vyjadrení dosiahnutou M-dennosťou* viac ako 30-denné prietoky, v južnej a východnej časti územia prevažne v rozmedzí 270-denných až 90-denných prietokov. V priebehu septembra dochádzalo prevažne k poklesu hodnôt, v polovici mesiaca (obr. 2) priemerné denné prietoky odpovedali prevažne hodnotám Q270-330d, Q330-355d, v horských oblastiach miestami Q180-270d, v južnej časti ojedinele až ≤ Q364d. Po zrážkach v druhej polovici mesiaca sa priemerné denné prietoky na niekoľko dní prechodne zvýšili a následne opätovne klesali, v závere mesiaca sa vplyvom zrážok v strednej časti Slovenska opäť zvýšili.

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 15.9.2021

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Povodňové situácie

V úvode mesiaca sme zaznamenali zvýšené vodné hladiny predovšetkým na tokoch v povodí horného Váhu a jeho prítokov: Oravy a Kysuce, ale napríklad aj v povodí Popradu. Vzhľadom na pretrvávajúci cyklonálny ráz počasia v posledných dňoch augusta došlo najmä v povodiach v severnej polovici Slovenska k výraznej zrážkovej činnosti podnietenej hlavne náveterným vplyvom pohorí. Hoci v úvode septembra sa už zrážky vyskytovali len výnimočne, vysoké vodné stavy (aj s prekročenými SPA) doznievali v prvých dvoch septembrových dňoch. 3. SPA bol zaznamenaný na Piekelniku v Jablonke (poľská časť povodia Oravy), 2. SPA na Jaloveckom Potoku v Liptovskej Ondrášovej, na Polhoranke v Oravskej Polhore (obr. 3), na Čiernej Orave v Jablonke (poľská časť povodia Oravy), na Jelešni a Oravici v Trstenej, Studenom potoku vo vodomernej stanici Oravský Biely Potok a na Kysuci v Čadci (obr. 4). 1. SPA bol zaznamenaný v ďalších 18 vodomerných staniciach v spomínaných povodiach.

Obr. 3 a 4  Vysoké vodné stavy vo vodomerných staniciach v povodí horného Váhu

Obr. 5  Priebeh  vodného stavu a úhrnov zrážok na Oravici vo vodomernej stanici Trstená (prelom augusta a septembra 2021)

Ďalší priebeh mesiaca bol charakteristický absenciou zrážok vo väčšine povodí. Významnejšie zrážky sa vyskytli v závere druhej septembrovej dekády s ťažiskom v západnej polovici Slovenska - v povodí Žitavy, ale aj v okolí hlavného mesta (maximálne denné úhrny nepresiahli 60 mm). V súvislosti s týmito zrážkami bol zaznamenaný 1. SPA na Hostianskom potoku v Zlatých Moravciach (povodie Žitavy). Vyššie úhrny zrážok, s maximálnymi dennými úhrnmi okolo 40 mm sa následne vyskytli až v závere septembra, s ťažiskom v povodí horného Ipľa. Nepriniesli však takmer žiadnu hydrologickú odozvu.

September 2021 v podzemnej vode  

Vďaka zrážkam v poslednej dekáde augusta (ďalšie informácie TU) došlo k postupnému nárastu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov nielen na konci augusta, ale hlavne začiatkom septembra (obr. 6). V rámci Slovenska prevládali objekty, v ktorých hladina podzemnej vody alebo výdatnosť prameňa boli nadpriemerné alebo mierne nadpriemerné, čo znamená, že ich hodnoty boli výrazne vyššie alebo vyššie ako je dlhodobý normál za referenčné obdobie 1981-2010. Ich najpočetnejší výskyt bol hlavne v povodí Váhu, Hrona, Hornádu, Slanej a Ipľa. 

Obr. 6  Situácia v podzemnej vode dňa 31. 8.2021 a 1.9.2021

V priebehu septembra sa atmosférické zrážky pravidelnejšie vyskytovali len v jeho druhej polovici, čo sa v podzemnej vode veľmi neprejavilo v poslednej dekáde septembra, ale až začiatkom októbra. To znamená, že hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov v druhej a tretej dekáde septembra postupne mierne poklesávali. Na konci septembra bola hladina podzemnej vody a výdatnosť výrazne nižšia ako dlhodobý normál za referenčné obdobie v povodí Bodrogu, Slanej, Ipľa a Váhu (obr. 7).

Obr.7  Situácia v podzemnej vode dňa 31. 9.2021

Záver 

Priemerné mesačné prietoky v septembri vykazovali v hodnotených vodomerných staniciach na území Slovenska pomerne výrazný rozptyl relatívnych hodnôt, od kategórie 20-40 % Qma,IX,1961-2000 až po kategóriu > 200 % Qma,IX,1961-2000. Prevahu nižších hodnôt možno vidieť najmä v južnej a východnej časti územia, kým v severnej časti územia – povodia Oravy, Kysuce, horného Váhu a Popradu – prevládali hodnoty vyššie ako 100% odpovedajúcich hodnôt Qma,IX,1961-2000.

Povodňové situácie pretrvávali na začiatku mesiaca zo záveru predchádzajúceho mesiaca, augusta a to najmä na severe Slovenska v povodiach Oravy a Kysuce, kde sa ešte vyskytovali prvé a druhé stupne povodňovej aktivity (SPA), v jednej stanici na hraniciach s Poľskom (Jablonka – Piekelnik) až 3. SPA.

V podzemnej vode bol mesiac september hodnotený ako priemerný až mierne nadpriemerný mesiac, podobne ako predošlý mesiac. Hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne vyššia a vyššia ako je jej dlhodobý normál za referenčné obdobie 1981 - 2010 sa vyskytli v 54 % hodnotených objektov, čo sa veľmi nelíši od predošlého mesiaca. V septembri však došlo k zníženiu počtu objektov s hladinou a výdatnosťou výrazne nižšou a nižšou ako je dlhodobý normál, najmä v povodí Váhu, Slanej, Bodrogu a Hornádu.

 

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ  - Monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.