Aktuality SHMÚ

Výsledky monitoringu podzemných a povrchových vôd za posledné desaťročie

19.11.2021 | SHMÚ | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Výsledky monitoringu podzemných a povrchových vôd za posledné desaťročie

TLAČOVÁ SPRÁVA – Na krátkom brífingu dnes (19. 11. 2020) odborníci z SHMÚ hodnotili výsledky monitoringu podzemných a povrchových vôd za posledné desaťročie. Konštatovali, že na Slovensku badať negatívny dopad klimatických zmien na zdroje a zásoby vody, a to najmä v severných regiónoch Slovenska. Spolu preto hľadali súvislosti tohto vývoja s inými zvolenými klimatickými ukazovateľmi.  

Ako uviedol klimatológ Jozef Pecho, v  posednej dekáde 2011 – 2020 vzrástla priemerná ročná teplota vzduchu v regiónoch severného Slovenska o 1,5 až 2 st. Celzia v porovnaní so záverom 20. storočia. V tejto súvislosti sa významne zmenili aj podmienky výparu a evapotranspirácie, ktorých charakteristiky významne vzrástli vo všetkých ročných obdobiach a predovšetkým v teplom polroku. V dôsledku týchto trendov sa krajina dokonca aj v regiónoch severného Slovenska stala suchšou. Významne k týmto trendom prispieva aj nárast extrémnosti zrážok, ktoré majú výrazne vyšší erózny potenciál ako v minulosti. Netreba pritom  zabúdať ani na skutočnosť, že sa v poslednom desaťročí začali vyskytovať aj na severnom Slovensku teplejšie a na sneh málo bohaté zimy.

Hydrologička, Zuzana Danáčová uviedla, že z pohľadu hodnotenia zmeny hydrologického režimu povrchových tokov sme pri hodnotení posledného obdobia v porovnaní s referenčným obdobím 1961-2000 zaznamenali v priemere celkový mierny pokles odtoku (nie je tomu rovnako vo všetkých regiónoch Slovenska) a v rámci roku presun odtoku z jarného obdobia do skorších zimných mesiacov. Z dlhodobého hľadiska síce v povrchových vodách dochádza k miernemu poklesu odtoku vody zo Slovenského územia. Celkové množstvo vody aj v blízkej budúcnosti je síce dostatočné, problémom je jeho časové a priestorové rozdelenie. To znamená, že v zmysle pozorovaných a predpovedaných dopadov klimatických zmien bude narastať jednak výskyt období sucha a nedostatku vody, ale aj oblastí, kde bude takýto nedostatok vody výraznejší ako v iných oblastiach. To si vyžaduje nastavenie zodpovedajúcich opatrení pre hospodárenie s vodou.

Hydrológ Eugen Kullman hodnotenie doplnil slovami, že na základe spracovaných hodnotení údajov podzemných vôd, nameraných  na vybraných antropogénne neovplyvnených objektoch štátnej hydrologickej siete SHMÚ možno konštatovať negatívny  vplyv zmeny klímy na zdroje a zásoby podzemnej vody  na Slovensku. To či bude podzemnej vody v budúcnosti dostatok závisí od meniacich sa zrážkovo odtokových pomerov, dotácie podzemných vôd v jarných mesiacoch, výšky snehovej pokrývky a jej pozvoľného topenia, ale najmä od ochrany jej kvality. Zatiaľ máme podzemnej vody dostatok, z vyčísleného potenciálu 79.000 l/s  sa využíva 10.500 l/s. Samozrejme  zdroje podzemnej vody nie sú vždy tam, kde ich potrebujeme, ale to už je záležitosť  vodohospodárskej koncepcie zásobovania vodu  a Vodných plánov Slovenska.

Janka Szemesová, odborníčka na emisie,  uviedla že v globálnom prejave tieto trendy súvisia so zmenou klímy. Slovenská republika sa zaviazala, že dosiahne uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a na jej dosiahnutie potrebujeme zabezpečiť, aby naše lesné spoločenstvá a vodné zdroje boli v dobrej kondícii. Fakty za poslednú dekádu však naznačujú, že trend záchytu uhlíka v lese a pôde má klesajúci charakter je spôsobený viacerými faktormi, a to nie len zmenou klímy, ale aj aj štruktúrou a spôsobom hospodárenia v krajine. Naše úsilie preto musí byť zamerané na okamžité mitigačné a adaptačné opatrenia.

Všetci traja respondenti sa zhodli v názore, že :

Zaznamenávame:

•prerozdeľovanie odtoku v roku,

•otepľovanie a skoršie topenie snehu (január, február),

•chýbajúci dostatočný jarný odtok na dopĺňanie štruktúr podzemnej vody,

•výskyt sucha v podzemnej vode a v pôde sa posúva významne na sever a východ,

•znižovanie záchytov uhlíka v krajine,  ako prejavy dôsledkov zmeny klímy na lesné spoločenstvá, pôdu a hydrologický režim,

Čo s tým?

•mitigácie(okamžité akcie pri zmierňovaní prejavov zmeny klímy),

•adaptácie (zmena využívania krajiny a spôsob využívania krajiny – prejsť na prírode bližšie hospodárenie s krajinou).

Cieľ je zabezpečiť dostatok vodných zdrojov

Prezentáciu si môžete pozrieť TU:

Brífing nájdete na sociálnej sieti Facebook SHMÚ