Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci október 2021

29.11.2021 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci október 2021
Október 2021 sa vzhľadom na nízke úhrny zrážok prejavil na povrchových tokoch relatívne vyrovnaným hydrologickým režimom, s postupným miernym poklesom prietokov. Priemerné mesačné prietoky Qm,X vo väčšine hodnotených vodomerných staníc (VS) nedosahovali hodnoty dlhodobých priemerných prietokov Qma,X (referenčné obdobie 1961-2000).

Október 2021 v povrchových vodách

Október 2021 sa vzhľadom na nízke úhrny zrážok prejavil na povrchových tokoch relatívne vyrovnaným hydrologickým režimom, s postupným miernym poklesom prietokov. Priemerné mesačné prietoky Qm,X vo väčšine hodnotených vodomerných staníc (VS) nedosahovali hodnoty dlhodobých priemerných prietokov Qma,X (referenčné obdobie 1961-2000). Približne v ½ VS klesli hodnoty relatívnych mesačných prietokov (Qm,X / Qma,X,1961-2000 (%)) pod hodnoty 40% Qma,X, vyskytli sa aj prípady, kedy operatívne hodnoty priemerných mesačných prietokov poklesli pod 20% Qma. Takéto extrémy sme zaznamenali na východe Slovenska v povodí Bodrogu, ojedinele aj na Nitre a v povodí Váhu (obr. 1).

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,X,2021/Qma,X,1961-2000 (%))– október 2021

Priemerné denné prietoky (Qd) na začiatku mesiaca vykazovali relatívne vyššie hodnoty prevažne len v oblasti horných častí povodí Váh, Poprad a Hornád, s odpovedajúcou M-dennosťou* v rozmedzí Q90-180d až Q30-90d. V ostatných oblastiach Slovenska prevládali priemerné denné prietoky Q90-180d až Q355-Q364d. V priebehu októbra dochádzalo prevažne k poklesu hodnôt, len s menším prechodným zvýšením prietoku v dôsledku zrážkových epizód (obr. 2).


Obr. 2  Priebeh priemerných denných prietokov v októbri 2021 vo VS Brezno - Hron

Na konci mesiaca (obr. 3) v prevažnej časti hodnotených VS priemerné denné prietoky poklesli pod odpovedajúce hodnoty 180-denných prietokov, pri tom vo viac ako ½ VS to bolo <Q270d. Vo východnej časti Slovenska prevládali hodnoty Qd<Q330d, s výskytom v 4 VS  Qd≤ Q364d a podobne v strednej časti povodia Váhu sme zaznamenali početný výskyt hodnôt v rozmedzí 330 až 364-denných prietokov.

Obr. 3  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 31.10.2021

 

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Povodňové situácie

Posledný mesiac hydrologického roka 2021 bol typický pokojnou situáciou vo všetkých slovenských povodiach. Dominovali dlhšie obdobia bez zrážok a pokiaľ sa vyskytli, tak nie na celom území a väčšinou boli menej výrazné. Október 2021 z hľadiska spadnutých zrážok môžeme hodnotiť ako mimoriadne suchý mesiac. Hladiny vodných tokov boli po väčšinu mesiaca v ustálenom stave (obr. 4). Nedošlo k prekročeniu SPA na žiadnej vodomernej stanici.

Obr. 4  Ustálený stav pretrvával vo väčšine povodí takmer po celý mesiac ( Kysucké Nové Mesto - Kysuca)

Október 2021 v podzemnej vode

V priebehu septembra sa atmosférické zrážky pravidelnejšie vyskytovali len v jeho druhej polovici, čo sa prejavilo v podzemnej vode začiatkom októbra. Došlo k nárastu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov v západnej a strednej časti Slovenska (obr. 5).

Obr. 5  Situácia v podzemnej vode dňa 1.10.2021

Keďže október bol zrážkovo deficitný na celom území, s najväčším deficitom na strednom a východnom Slovensku, prejavilo sa to miernym poklesom zdrojov podzemnej vody počas celého mesiaca. V porovnaní so situáciou na začiatku mesiaca došlo k poklesu hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na 95 hodnotených objektoch. Pokles hladiny podzemnej vody a výdatnosť prameňov boli zaznamenané hlavne v strednej a východnej časti Slovenska. Hladina podzemnej vody výrazne nižšia a nižšia ako je dlhodobý priemer referenčného obdobia sa vyskytla hlavne v povodí horného Váhu, Hrona a Bodrogu (obr. 6).

Obr.6  Situácia v podzemnej vode dňa 31.10. 2021

Záver

Október v povrchových vodách hodnotíme vo väčšine staníc ako podpriemerný až suchý, čo je najmä dôsledok nedostatku zrážok v tomto mesiaci. Na väčšine tokov v priebehu mesiaca dochádzalo k postupnému poklesu prietokov alebo zotrvával ustálený stav. V niektorých vodomerných staniciach boli zaznamenané aj priemerné denné prietoky menšie ako Q364d, čo je prejavom výrazného sucha na toku. Je však treba brať do úvahy, že ide o operatívne údaje, ktoré ešte neprešli kontrolou, a môže prísť k ich úprave pri ich komplexnom spracovaní.

Z pohľadu hodnotenia povodňových udalostí vzhľadom na zrážkovú situáciu nebolo zaznamenané v žiadnej vodomernej stanici prekročenie stupňov povodňovej aktivity.

Zrážkovo suchý mesiac október, ktorý je aj v povrchových vodách hodnotený ako suchý a podpriemerný mesiac, nemal priaznivý vplyv ani na dopĺňanie zásob podzemnej vody a došlo k ich  miernemu poklesu. Táto nepriaznivá situácia sa v podzemnej vode výraznejšie prejaví až v nasledujúcom mesiaci. Mesiac október je  hodnotený v podzemnej vode ako priemerný mesiac s výskytom hodnôt nízkych a výrazne nižších ako dlhodobý normál hlavne na strednom a východnom Slovensku.

 

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – Monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ