Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci máj 2022

21.6.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci máj 2022
V máji 2022 sa hydrologicky nepriaznivá situácia z predchádzajúcich mesiacov výraznejšie nezlepšila, na väčšine územia došlo skôr k jej zhoršeniu. Zrážkové úhrny v tomto mesiaci boli na väčšine územia hodnotené ako silne až mimoriadne podnormálne (stredná a východná časť Slovenska), len na juhozápade nášho územia ako normálne až nadnormálne. To ovplyvnilo aj odtoky v povrchových vodách, ako aj stav podzemnej vody.

Máj 2022 v povrchových vodách

Stav priemernej mesačnej vodnosti v máji 2022 v hodnotených vodomerných staniciach na území Slovenska vidíme na obr. 1. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch, boli relatívne vodnejšie horné časti povodí Váh, Hron, Hornád, Poprad a Slaná, kde hodnoty priemerných mesačných prietokov (Qm) v porovnaní s odpovedajúcimi dlhodobými priemernými mesačnými hodnotami za referenčné obdobie 1961-2000 (Qma) spadali prevažne do rozmedzí kvantilov 60-80 % Qma (podnormálny mesiac) až 80-120 % Qma (normálny mesiac). Na ostatnom území vo väčšej časti hodnotených vodomerných staníc hodnotíme mesiac na základe predbežných údajov ako suchý (20- 40 % Qma) až extrémne suchý (menej ako 20 % Qma).

Obr. 1  Priemerné mesačné prietoky (Qm,V,2022/Qma,V,1961-2000 (%)) – máj 2022

Priemerné denné prietoky (Qd) dosahovali väčšiu vodnosť na začiatku mesiaca, mierny nárast v niektorých častiach územia bol dôsledkom búrkovej činnosti, a to najmä v prvej dekáde mesiaca. Vyššia vodnosť (obr. 2 – situácia 9.5.2022) odpovedala hodnotám M-dennosti* prevažne v rozmedziach Q90d-Q180d, Q30d-Q90d až viac ako Q30d, len v niektorých lokalitách aj nižším hodnotám (Q180d – Q270d, Q270d-Q330d), napr. na severovýchode Slovenska v povodí Bodrogu.

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

 

Obr. 2  M-dennosť priemerných denných prietokov 9.5.2022

V ďalších dňoch mesiaca máj denné prietoky pozvoľna klesali, s výnimkou krátkodobých navýšení pri výskyte zrážok. Ku koncu mesiaca sa priemerné denné prietoky vo viacerých hodnotených vodomerných staniciach priblížila k hodnotám malej vodnosti – na úrovni Q355d-Q364d, výnimočne aj menej ako Q364d (obr. 3).

Obr. 3  M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 31.5.2022

Povodňové situácie

V úvode piateho kalendárneho mesiaca pokračovalo pokojné počasie s ustálenou situáciou na vodných tokoch. Zmena nastala od 4.5., kedy sa v nevýraznom tlakovom poli vyskytli postupne na väčšine územia početné prehánky alebo búrky. Prívalové dažde ojedinele priniesli vysoké zrážkové úhrny, ktoré vyvolali lokálne prívalové povodne, najmä v povodiach malých tokov. Takúto situáciu sme zaznamenali napr. v stredu 4.5. popoludní v oblasti Malých Karpát. Zrážkomerná stanica v Perneku namerala úhrn 95,4 mm, ktorý spadol počas krátkej doby. Časť úhrnu s najvyššou pravdepodobnosťou tvorili krúpy. Zrážky konvektívneho charakteru s priestorovo rozdielnymi úhrnmi pokračovali do 9.5. V ďalších dňoch sa situácia upokojila, prevládalo zväčša slnečné počasie s pokračujúcou absenciou plošných zrážok.

Počas druhej májovej dekády sme zaznamenali v povodiach horských tokov - najmä zo Západných Tatier rozkolísanosť vodných hladín, napr. na toku Belá (z topeniach sa snehových zásob).

Zvlnený studený front postupujúci v dňoch 17. a 18.5. opäť priniesol konvektívne zrážky najmä na krajný juhozápad územia s nameranými úhrnmi v maxime do 40 mm. V ďalšom priebehu mesiaca prevládala na tokoch ustálenosť vodných hladín. Počas búrok sa povodňové javy vyskytli predovšetkým v intravilánoch obcí (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie dvorov, pivníc a cestných úsekov), mimo nami monitorovaných vodomerných staníc. Nezaznamenali sme dosiahnutie stupňov povodňovej aktivity (SPA).

 

Obr. 4  Priestorové rozmiestenie denných úhrnov zrážok k 7.5.2022 6:00 LSEČ vystihuje prevažujúci charakter zrážok v celom mesiaci.

Máj 2022 v podzemnej vode

Na začiatku mesiaca máj sa hladina a výdatnosť prameňov vyskytovali výrazne nižšie a nižšie ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010 hlavne v povodiach Bodrogu, Bodvy, Hrona a Váhu (obr. 5).

Obr. 5  Situácia v podzemnej vode dňa 1.5.2022

Z klimatického hľadiska bol celkovo mesiac máj hodnotený ako teplotne nadnormálny a zrážkovo silne až mimoriadne silne podnormálny mesiac hlavne na strednom a východnom Slovensku. V priebehu mesiaca máj pri absencií zrážok dochádzalo k poklesom hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov v rámci celého územia Slovenska, ktorú môžete visieť aj na obrázku 6, kde je  znázornený režim prameňa Žiar. Ako je z obrázka zrejmé, v druhej dekáde mája (16.5.) dochádzalo k výraznému poklesu výdatnosti na danom prameni. Výdatnosť prameňa bola od 19.5. pod dlhodobým priemerom a v porovnaní s dlhodobým normálom referenčného obdobia 1981-2010  bola výdatnosť výrazne nižšia ako je jej dlhodobý normál.

 

 Obr. 6  Prameň č. 364 Žiar a jeho výdatnosť

V priebehu mesiaca  máj zásoby podzemnej vody klesali a na konci mesiaca prevládali na celom území hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov výrazne nižšie a nižšie ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia 1981-2010 (obr. 7).

 

Obr.7  Situácia v podzemnej vode dňa 31.5.2022

Záver

Máj 2022 hodnotíme z hydrologického hľadiska v povrchových vodách na základe mesačnej vodnosti v prevažnej časti hodnotených vodomerných staniciach ako suchý až extrémne suchý. Len v oblasti severného Slovenska (horné časti povodí Váh, Hron, Slaná, Hornád a Poprad) sa priemerné mesačné hodnoty priblížili dlhodobým priemerným hodnotám.

Nerovnomerné rozloženie zrážok a ich nedostatočné množstvo či dokonca absencia nielen v tomto, ale aj predošlých mesiacoch, nevytváralo podmienky na dopĺňanie zásob podzemnej vody. Tak ako predošlé mesiace, aj mesiac máj je v podzemnej vode hodnotený ako podpriemerný mesiac s prevládajúcim výskytom hladiny podzemnej vody a výdatnosťou prameňov výrazne nižšou a nižšou ako je ich dlhodobý normál referenčného obdobia na takmer celom území Slovenska (obr. 3, červená, oranžová farba). Od konca apríla do konca mája došlo k poklesom v 72 sondách v rozmedzí od 0,01 až 0,63 m. Výdatnosť poklesla na 23 hodnotených prameňoch.

Z pohľadu povodňových situácii neboli v máji vo vodomerných staniciach zaznamenané dosiahnuté stupne povodňovej aktivity. Počas búrok sa lokálne vyskytli povodňové javy predovšetkým v intravilánoch obcí (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie dvorov, pivníc a cestných úsekov), mimo nami monitorovaných vodomerných staníc.

Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc povrchových vôd, na základe operatívnych údajov hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť. Hodnotenie na základe operatívnych údajov je on-line prezentované na internetovej stránke SHMÚ – monitoring sucha. Podrobnejšie informácie o povodňových situáciách prinášajú povodňové správy zverejnené na webovej stránke SHMÚ.  Zrážkové úhrny v tomto mesiaci nájdete podrbnejšie zhodnotené (TU).