Aktuality SHMÚ

Merania prietokov počas nízkej vodnosti v povodí Hrona a Ipľa (26.-27.7.2022)

29.7.2022 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | OHMPAV BANSKÁ BYSTRICA
Merania prietokov počas nízkej vodnosti v povodí Hrona a Ipľa (26.-27.7.2022)
Počas obdobia nízkej vodnosti v dňoch 26.-27.7.2022 vykonali pracovníci Regionálneho pracoviska SHMÚ v Banskej Bystrici merania prietokov vo vodomerných staniciach v povodí Hrona a Ipľa. Získané výsledky z 37 meraní budú použité na vyhodnotenie prietokov vo vodomerných staniciach.

V povodí Hrona sa väčšinou vyskytovali prietoky Q355d-Q364d a pod Q364, na Horehroní Q330d-Q355d (obr. 1). V niektorých staniciach boli zamerané doteraz najnižšie prietoky za obdobie pozorovania. Na Jasenici v Hronskej Breznici, ktorá pozoruje od roku 1992 bol zameraný prietok iba 0,008 m3.s-1, na Lutilskom potoku v Žiari nad Hronom 0,063 m3.s-1 (pozoruje od 2008), na Podlužianke v Hronských Kľačanoch 0,005 m3.s-1 (pozoruje od 1992), na Hrone v Kameníne 6,98 m3.s-1 (pozoruje od 1992).

Suchý bol Kocanský potok v Pstruši a Jabloňovka v Pečeniciach. Kocanský potok (obr. 2) bol za 32 rokov pozorovania suchý v 14–tich rokoch, Jabloňovka bola od začiatku pozorovania v roku 1986 suchá v rokoch 1990, 1992-94.

V povodí Ipľa sa väčšinou vyskytovali prietoky Q355d-Q364d a pod Q364d, na prítokoch dolného Ipľa Q330d-Q355d (Obr. 1).

Najnižší prietok za obdobie pozorovania bol zameraný na Štiavnici v Horných Semerovciach 0,073 m3.s-1 (pozoruje od 2006).

Počas meraní na hlavnom toku Ipeľ v Slovenských Ďarmotách dňa 19.7.2022 bol okamžitý prietok 0,267 m3.s-1. Tento prietok je nižší ako doteraz zaznamenané minimum za obdobie pozorovania 1978 – 2021. Taktiež vo vodomernej stanici Salka, ktorá je na území Slovenska uzáverovým profilom, bol priamym meraním 19.7.2022 zistený nižší okamžitý prietok (0,666 m3.s-1) ako doteraz zaznamenané minimum za obdobie pozorovania 2007-2021.

Suchý bol Budínsky potok v Divíne a Veľký potok v Kosihách nad Ipľom (obr. 3). Od začiatku pozorovania v roku 1969 bol Budínsky potok suchý v roku 1993, 2012, 2017, 2019, Veľký potok vo vodomernej stanici doteraz nebol suchý (pozoruje až od roku 2007).

 

Obr. 1 M-dennosť prietokov v povodí Hrona a Ipľa dňa 26.7.2022

 

Obr. 2 Suchý Kocanský potok v Pstruši

 

Obr. 3  Suchý Veľký potok v Kosihách nad Ipľom

 

Predpokladáme, že predpovedané zrážky na víkend 30.-31.7. dočasne zastavia pokles prietokov, ale ani zďaleka nedoplnia chýbajúce zásoby vody a hydrologické sucho bude pokračovať. Sledovať vývoj situácie môžete na stránke SHMÚ [TU].