Aktuality SHMÚ

Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci január 2024

14.2.2024 | HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci január 2024
Január 2024 sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako normálny až teplý mesiac a z hľadiska zrážok ako normálny až veľmi vlhký mesiac (1). Z hľadiska vodnosti hodnotíme tento mesiac ako extrémne vodný mesiac na strednom a východnom území Slovenska, a ako nadnormálne vodný mesiac v oblasti severného a západného Slovenska. Obr. Vodomerná stanica Moravský Ján - Morava (fotené dňa 17.1.2024)

V prvej dekáde mesiaca bol zaznamenaný opätovný vzostup hladín v slovenskej časti povodia Moravy, v povodí Nitry, horného Váhu, Hrona, čiastočne aj Ipľa a Hornádu, a to aj na úrovni 1. a 2. SPA. Počas celého mesiaca pretrvávali vysoké vodné stavy na tokoch Východoslovenskej nížiny. Aj v podzemnej vode prevládali nadpriemerné hodnoty, a preto bol január 2024 celkovo hodnotený ako nadpriemerný mesiac.

V januári 2024 boli zaznamenané najnižšie priemerné mesačné teploty vzduchu v povodí Popradu, na Lomnickom štíte, a najvyššie hodnoty priemernej mesačnej teploty na juhozápadnom území Slovenska, v Bratislave na letisku. V prvej polovici mesiaca zasiahli územie Slovenska výdatné dažde, čo je pre toto ročné obdobie veľmi výnimočné a viedlo to k rekordne vysokým denným úhrnom zrážok, čo sa prejavilo v povrchových aj v podzemných vodách (1).

Január 2024 v povrchových vodách

Na začiatku kalendárneho roka 2024 sa hodnoty priemerných mesačných prietokov (Qm) vo väčšine sledovaných vodomerných staníc (VS) zaradili do kategórie extrémne vodný mesiac (Qm > 200 % Qma,1961-2000). Výnimku tvorili hodnoty mesačných prietokov vo VS v oblasti Malých a Bielych Karpát, ktoré spadali do kategórií podnormálne, normálne až nadnormálne vodný mesiac (60 - 160 % Qma,1961-2000). V povodí horného Váhu sa hodnoty Qm v sledovaných VS miestami zaradili do kategórií normálne, nadnormálne až výrazne vodný mesiac
(80 - 200 % Qma,1961-2000, Obr. 1).

Obr.  1 Priemerné mesačné prietoky (Qm-I/2024/Qma-I/1961-2000 (%)) – január 2024

Z hľadiska posúdenia priemerných denných prietokov (Qd) v prvej dekáde mesiaca odpovedali dosiahnuté hodnoty Qd kategóriám M-dennosti* Q180-270d vo východnej časti povodia Dunajec a Poprad (VS Ždiar-Lysá Poľana – Biela Voda, Ždiar-Podspády – Javorinka a Štrbské Pleso – Poprad), miestami v povodí horného Váhu (VS Podbanské - Belá a Račková dolina - Račkový potok) a v povodí Moravy vo VS Láb - Oliva. V ostatných sledovaných VS v povodiach Slovenska boli dosiahnuté hodnoty Qd na úrovni zvýšenej vodnosti, 30 – 90-denných prietokov a  vyššie (Qd > Q30d, Obr. 2).

Obr.  2 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 1.1.2024

V druhej dekáde mesiaca pretrvali hodnoty zvýšenej vodnosti len ojedinele v povodiach Hrona, Nitry, Slanej a Bodrogu. Vo väčšine sledovaných VS hodnoty Qd dosiahli hodnoty 30 – 180-denných prietokov. V povodí horného Váhu, Popradu, miestami v povodiach Hornádu a Bodrogu, ako aj v  západnej časti územia Slovenska, v oblasti Malých a Bielych Karpát boli vo VS dosiahnuté hodnoty Qd odpovedajúce hodnotám kategórií Q180-270d a Q270-330d (Obr. 3).

Obr.  3 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 17.1.2024

V posledných dňoch mesiaca prietoky v sledovaných VS dosahovali hodnoty kategórii M-dennosti Q30-90d a Q90-180d vo väčšine povodí Slovenska. V hornej časti povodia Váhu, Hrona, východnej časti Popradu, Hornádu a miestami v povodiach Bodrogu a Moravy boli dosiahnuté hodnoty Qd odpovedajúce hodnotám kategórií Q180-2700d a Q270-330d. (Obr. 4).

* Poznámka: M-denný prietok predstavuje priemerný denný prietok dosiahnutý alebo prekročený po M dní v zvolenom období. To znamená, že napríklad 355-denný prietok (Q355d) je hodnota, ktorá by v danom profile na toku mala byť menšia v priemere len 10 dní v roku (365 dní mínus 355 dní), po zvyšné dni roka by mala byť buď rovná tejto hodnote alebo väčšia. Za hodnoty blízke minimám (obdobie sucha) považujeme najmä hodnoty odpovedajúce Q355d, Q364d.

Obr.  4 M-dennosť priemerných denných prietokov dňa 31.1.2024

Povodňové situácie v januári 2024

Vzhľadom na nadpriemerne teplé počasie aj naďalej prebiehalo topenie nahromadených snehových zásob, najmä v polohách do 1000 m n. m. v povodiach severnej polovice Slovenska, ojedinele aj inde. To v kombinácii s častými zrážkami spôsobilo opätovné vzostupy vodných hladín aj s dosiahnutím 1. a 2. stupňov povodňovej aktivity (SPA), predovšetkým na tokoch v povodí Moravy, Nitry, horného Váhu a Hrona.

Vzhľadom na nasýtenosť väčšiny povodí z predchádzajúcich týždňov prevládala na tokoch vysoká vodnosť. Zrážková činnosť v úvode nového kalendárneho roka zasiahla povodia na západe a severe územia, ich ťažiskom boli návetria pohorí v smere prúdenia. Topenie snehových zásob v spojitosti s kvapalnými zrážkami bolo zaznamenané aj v horných častiach povodia Moravy v Českej republike, čo sa postupne prejavilo aj na jej slovenskom úseku (Tab. 1). Plošné a opäť prevažne dažďové zrážky sa vyskytli počas soboty 6.1. Denné úhrny zrážok k 7.1. o 6:00 SEČ sa pohybovali od 10 do 20 mm, na juhozápade do 25 mm. V týchto dňoch vrcholil vzostup vodných hladín na tokoch v zasiahnutých povodiach, pričom vo väčšine prípadov sa jednalo o nevýznamné kulminácie, zväčša na úrovni 1- až 2-ročného prietoku. Iba v prípade VS Nové Zámky - Nitra išlo o kulmináciu na úrovni 2- až 5-ročného prietoku, bola zaznamenaná dňa 8.1. v skorých ranných hodinách na úrovni 1. SPA. S príchodom výrazného ochladenia v závere prvej dekády sa hydrologická situácia definitívne upokojila takmer vo všetkých povodiach. V ďalšom priebehu januára aj napriek občasným zrážkam ostávala pokojná.

Tab.  1 Zaznamenané SPA na monitorovaných vodomerných staniciach počas januára 2024

Ochladenie okrem poklesu vodných hladín prinieslo aj vznik ľadových úkazov na vodných tokoch, najskôr v menších horských povodiach. Spočiatku boli vodnosti tokov vysoké, nástup ľadových úkazov bol preto pozvoľný. V závere druhej dekády sa opätovne oteplilo a na tokoch s nahromadenými ľadmi sme výnimočne zaznamenali ľadové bariéry a ľadochod, napr. na prítokoch Oravy (Obr. 5).

Obr.  5 Vývoj ľadových úkazov počas januára 2024 na Veselianke v Oravskej Jasenici

Počas celého mesiaca sa vyskytovali vysoké vodné stavy, aj na úrovni SPA, na tokoch Východoslovenskej nížiny, ktoré pritekajú z ukrajinskej Zakarpatskej oblasti (Latorica a Bodrog). Ide o opakujúcu sa situáciu, ktorú pri podobnom vývoji poveternostnej situácie zaznamenávame takmer každý rok.

Január 2024 v podzemnej vode

Priaznivá situácia v podzemnej vode z predošlého mesiaca opäť pokračovala aj v mesiaci január. Začiatkom mesiaca prevládali na väčšine územia nadpriemerné hodnoty hladín podzemnej vody a výdatnosti prameňov (Obr. 6). Úroveň hladiny podzemnej vody sa nachádzala nad dlhodobým priemerom a dosahovala hodnoty dlhodobého maxima, ako tomu bolo napríklad v sonde č. 903 v Betliari (Obr. 7). Táto situácia bola odozvou na množstvo zrážok v prvej dekáde.

Obr.  6 Situácia v podzemnej vode 03.01.2024

Obr.  7 Režim podzemnej vody v porovnaní s dlhodobými hodnotami v sonde č. 903 v Betliari 03.01.2024

Slabá zrážková činnosť v druhej dekáde ovplyvnila miestami začínajúci sa výskyt mierne nadpriemerných hodnôt, hlavne v hornej časti povodia Bodrog (Obr. 8). V polovici mesiaca však napriek tomu stále prevládali na väčšine územia nadpriemerné hodnoty podzemnej vody.

Obr.  8 Situácia v podzemnej vode 17.01.2024

Nadpriemerné hodnoty hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov si zachovali svoju dominanciu aj v závere mesiaca. Miestami sa vyskytovali mierne nadpriemerné hodnoty v povodí Bodrogu, Váhu a v hornej časti povodia Slaná (Obr. 9).

Obr.  9 Situácia v podzemnej vode 31.01.2024

Záver

Podľa operatívnych údajov sa skončil január 2024 na Slovensku po teplotnej stránke na celom území ako normálny až nadnormálny mesiac. Zrážkovo bol mesiac január normálny až silne nadnormálny mesiac (1).

Z hľadiska priemerných mesačných prietokov hodnotíme mesiac január ako extrémne vodný mesiac vo väčšine povodí Slovenska, okrem oblasti Malých Karpát. V porovnaní s januárom 2023 sa na základe operatívnych údajov prejavil ako vodnejší mesiac, aj keď už minuloročný január bol nadnormálne až výrazne nadnormálne vodný mesiac (2). To potvrdzuje zaznamenané zmeny najmä po roku 2000, ktoré prisudzujeme vplyvom klimatickej zmeny. V rámci týchto zmien je január mesiacom s nárastom odtoku takmer na celom území Slovenska, a naopak apríl mesiacom s najväčším poklesom odtoku (3).

Na začiatku mesiaca dochádzalo k topeniu nahromadených snehových zásob, najmä v nižších oblastiach, do 1000 m n. m., spolu s výdatnými dažďami prispievali k vysokým vodným stavom, aj k prekročeniu 1. a 2. SPA (najmä v povodí Moravy, Nitry, Váhu a Hrona). Na konci mesiaca sme na horských tokoch s nahromadenými ľadovými úkazmi výnimočne zaznamenali ľadové bariéry a ľadochod.

Vyššie spomínané výdatné zrážky a topiaci sa sneh mali pozitívny dopad na dopĺňanie zásob podzemnej vody. V rámci celého hodnoteného územia sa vyskytli nadpriemerná a mierne nadpriemerná hladina podzemnej vody a výdatnosť prameňov. Celkovo bol mesiac január v podzemnej vode hodnotený ako nadpriemerný.

 

Odkazy

1. Predbežné zhodnotenie mesiaca JANUÁR 2024. https://www.facebook.com/shmu.sk. [Online] 01. 02. 2024. [Dátum: 05. 02. 2024.] https://www.facebook.com/shmu.sk/posts/pfbid0XZEbsgdUGJbZThWAZLk4JD5TUQAEdfi7SyYYz1q3gfvVcfG8qDixDJZiJ8ijHe4pl.

2. Úsek hydrologická služba, Úsek centrum predpovedí a výstrah. Hodnotenie hydrologickej situácie v mesiaci január 2023. shmu.sk. [Online] 16. 02. 2023. [Dátum: 5. 02. 2024.] https://www.shmu.sk/sk/?page=2049&id=1313.

3. Kolektív autorov. Úsek hydrologická služba. Úloha 3251-00: Stanovenie hydrologických charakteristík. Čiastková úloha: Hodnotenie hydrologického sucha. Časť 2: Hodnotenie zmien a trendov mesačných a ročných prietokov. Bratislava : SHMÚ, 2019.