Projekt : Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd na Slovensku (2005-2008)

Názov:
Prehodnotenie zdrojov podzemných vôd na Slovensku

Fond:
Kuwaitský fond pre arabský ekonomický rozvoj

Predmet riešenia:
Projekt zabezpečoval vypracovanie metodických postupov pre kvantitatívne a kvalitatívne hodnotenie podzemných vôd na území Slovenska so zohľadením vplyvu klimatických zmien a možnosťou upraviteľnosti podzemných vôd. Riešenie kvantitatívneho hodnotenia podzemných vôd bolo založené na bilančnom hodnotení hydrogeologických štruktúr vrátane kvantifikácie skrytých vstupov a výstupov podzemných vôd medzi hodnotenými štruktúrami. Následná transpozícia navrhovaných metodických postupov bola riešená na pilotnom území horného Hrona po Banskú Bystricu.

Roky riešenia:
2005 - 2008

Postavenie SHMÚ:
koordinátor projektu

Partneri:
PM Ireland

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):