Projekt : Twinning projekt, SK - Tal. (SK/05/IB/EN/01) (2006-2008)

Názov: Twinning projekt, SK – Tal., (SK/05/IB/EN/01)
Stanovenie hodnôt environmentálnych noriem kvality pre vodu a posilnenie krajských a obvodných úradov životného prostredia pri implementácii kontroly a monitoringu vôd (Establishment of the Environmental Quality standards for water and strengthening of Regional and District Environmental Offices for implementation of water controls and monitoring).
Fond: PHARE


Predmet riešenia: Určenie environmentálnych noriem kvality pre 17 látok zo zoznamu obzvlášť škodlivých látok pre SR.
Zvýšenie odbornej kvalifikácie a odborných vedomostí pracovníkov KÚŽP a ObÚŽP v oblasti implementácie WFD a smernice 76/464/EC.

Roky riešenia: 2006 - 2008

Postavenie SHMÚ: Príjemca projektu, ktorý aktívne spolupracoval s twinningovým partnerom v odbornej oblasti pri odvodení environmentálnych noriem kvality.
SHMÚ sa aktívne podieľal na analýze problémov a nedostatkov odborných poznatkov úradov ŽP. Pre dosiahnutie tohto cieľa bol vytvorený informačný systém
pre obvodné a krajské úrady.  Pracovníci SHMÚ sa zapájali pri školení pracovníkov úradov, ktorí zaškolením získali potrebné informácie v oblasti implementácie RSV.
Výsledky projektu sú podkladom pre zlepšenie legislatívneho v povoľovacom procese a sú tiež podkladom pre nové hodnotenie podľa Rámcovej smernice.

Partneri: Agency for Co-operation of Local Authorities, Turin, Italy, za SK Central Finance and Contracting Unit

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): Twinning projekt SK - TAL. (Sk/05/IB/EN/01) / Ing. Lea Mrafková, PhD.