Projekt : ClimateWater (2008-2011)

Názov: ClimateWater (FP7-ENV-2007-1/211894) Preklenutie medzery medzi adaptačnými stratégiami na dopady klimatických zmien a európskou vodnou politikou (Bridging the gap between adaptation strategies of climate change impacts and European water policies)
Fond: Program 7. RP. EK

Predmet  riešenia: Analýza a syntéza dokumentov na vyhodnotenie údajov a informácií o možných dopadoch klimatických zmien a opatrení na zmiernenie týchto dopadov, ktoré boli prijaté alebo navrhnuté v rámci EÚ.

Roky riešenia: 2008 - 2011

Postavenie SHMÚ:
vedúci pracového balíka WP 3 (analýza a syntéza metodík pre adaptačné opatrenia)
účasť v pracovných balíkoch WP 2 (analýza a syntéza dopadov klimatických zmien súvisiacich s vodou), WP 4 (identifikácia potrieb výskumu), WP 5 (identifikácia a preklenutie medzier v politike EÚ v oblasti vôd) a WP 6 (informovanie a šírenie výsledkov).

Partneri:
VITUKI - VITUKI Environmental and Water Research Institute, Maďarsko – lead partner
UNIDEB - University of Debrecen, Faculty of Technology, Maďarsko
CNR–IRSA - Water Research Institute of the National Research Council, Taliansko
USF - Institute of Environmental Systems Research, University of Osnabrück, Nemecko
GeoEcoMar - National Institute of Marine Geology and Geo-ecology, Rumunsko
GEONARDO  Geonardo Environmental Technologies, Maďarsko
UWIEN.IECB - University of Vienna, Rakúsko
UNILEI - University of Leicester, UK
SHMU – Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovensko
SOGREAH - SOGREAH Consultants, Francúzsko
MRA - Malta Resources Authority, Malta

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka): ClimateWater_final_report / Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.