Projekt : Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (2011-2014)

Názov:
Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja


Fond:  
APVV

Predmet  riešenia:
Tvorba hydrologických scenárov extrémnych povodní a súch v SR

Roky riešenia:
2011 - 2014

Postavenie SHMÚ: 
partner

Partneri:
Ústav hydrologie SAV
Slovenská Technická Univerzita, Stavebná fakulta
Fakultu matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
Identifikácia zmien hydrologického režimu riek v povodí Dunaja (Monografia) / RNDr. Peter Škoda