Projekt : Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov stimulačných modelov disperzie v povrchových tokoch (2011-2014)

Názov:
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov a parametrov modelového prostriedku na presnosť výstupov simulačných modelov disperzie v povrchových tokoch

Fond:
Agentúra na podporu výskumu a vývoja

Predmet  riešenia:
Zhodnotenie možností, nedostatkov, silných a slabých stránok súčasnej úrovne spôsobu riešenia kvalitatívnych problémov povrchových tokov, s upriamením pozornosti hlavne na hydrodynamický prístup riešenia disperzie v povrchových tokoch (aplikácia SWOT  analýzy používania dostupných modelových prostriedkov disperzie v podmienkach Slovenska).

Roky riešenia:
2011 - 2014

Postavenie SHMÚ: 
spoluriešiteľ projektu

Partneri:
UH SAV

Záverečná správa (Názov/Meno zodp. pracovníka):
Kvantifikácia vplyvu vstupných údajov ... / Ing. Darina Fábryová, Ing. Darina Takáčová