Z histórie merania rádioaktivity

Z histórie merania rádioaktivity

Obrovský povojnový rozvoj využívania jadrovej energie a predovšetkým vzdušné jadrové pokusy mali za následok, že v 50. a 60. rokoch dvadsiateho storočia sa výrazne zvýšila hladina umelej rádioaktivity v ovzduší. To vyvolalo potrebu monitorovnia rádioaktivity ovzdušia hygienickými a meteorologickými službami väčšiny štátov sveta.

Preto bolo v r. 1962 zriadené v Hydrometeorologickom ústave oddelenie rádioaktivity ovzdušia. V priebehu rokov meralo umelú rádioaktivitu beta atmosférickej depozície a aerosolu na vybraných meteorologických staniciach.

Rádioaktívne látky obsiahnuté v atmosfére môžeme deliť podľa pôvodu na prirodzené a umelé.

Hladina prirodzenej rádioaktivity v ovzduší je určovaná obsahom rádioaktívnych látok v pôde a lokálnymi podmienkami rozptylu. Prítomnosť prirodzene rádioaktívnych látok ovplyvňuje presnosť meraní umelej rádioaktivity ovzdušia.

Rádioaktívne látky umelého pôvodu sa do ovzdušia dostávajú pri využívaní jadrovej energie predovšetkým ako produkty skúšok jadrových zbraní v atmosfére alebo v prípade havárie jadrovoenergetického zariadenia.

Metódy odberu, spracovanie a meranie vzoriek

Dlhodobo bola rádioaktivita atmosférickej depozície meraná v mesačnom, príp. týždennom a dennom odbernom období. Mesačné a týždenné depozície sa zachytávali do zberných nádob. Po spracovaní v laboratóriu sa vzorky merali pod nízkopozaďovou GM trubicou v blízkej geometrii.

Denné vzorky depozície sa zachytávali na filtračný papier pokrytý gázou. Po spracovaní sa vzorka merala rovnako ako pri mesačnej depozícii.

Dlhodobá zložka celkovej beta rádioaktivity ovzdušia sa merala záchytom atmosférického aerosólu na filter, ktorý bol potom meraný priamo pod GM trubicou.

Namerané výsledky

Rádioaktivita ovzdušia dosahovala v Československu najvyšších hodnôt v rokoch 1962-1963 ako priamy dôsledok jadrových pokusov uskutočňovaných v atmosfére v 50. a začiatkom 60. rokov. Významné zlepšenie situácie priniesla Dohoda veľmocí o zákaze pokusov s jadrovými zbraňami podpísaná v r. 1963. Od r. 1963 sa prejavoval pokles rádioaktivity atmosférickej depozície.

Tento pokles bol prerušený v r. 1967 ako dôsledok vzdušných jadrových pokusov Číny. V ich dôsledku bolo zvýšenie zaznamenané v r. 1968-1971, 1974 a 1981. A opäť v r. 1986 ako dôsledok černobyľskej havárie.