Medzilaboratórne porovnávacie merania

Slovenský hydrometeorologický ústav, Kalibračné laboratórium, Referát medzilaboratórnych porovnávacích meraní ako orgán posudzovania zhody akreditovaný SNAS pod registračným číslom 110 s číslom osvedčenia o akreditácii T-010 pre normu ISO/IEC 17043:2010 poskytuje pre potreby zabezpečenia požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017 medzilaboratórne porovnávacie merania (MLPM) pre oblasť meraní vybraných fyzikálno-chemických vlastností ovzdušia.

Identifikačné údaje:      

Poskytovateľ:   Slovenský hydrometeorologický ústav, Kalibračné laboratórium, Referát medzilaboratórnych porovnávacích meraní, Jeséniova 17, 833 15 Bratislava
Koordinátor:     Bc. Maroš Jurčovič
Kontakt:            tel.: +421 2 59 415 170, mail: maros.jurcovic@shmu.sk

Všeobecné:

Plán programov MLPM

2022

2023

2024

  • Program MLPM: Vybrané ukazovatele kvality vonkajšieho ovzdušia
    • §  Všetky informácie a dokumenty budú včas zverejnené