Clim4Cast

Clim4Cast - Central European Alliance for Increasing Climate Change Resilience to Combined Consequences of Drought, Heatwave, and Fire Weather through Regionally-Tuned Forecasting

Clim4CAst

Názov projektu: 

Central European Alliance for Increasing Climate Change Resilience to Combined Consequences of Drought, Heatwave, and Fire Weather through Regionally-Tuned Forecasting

Akronym projektu: 
Clim4Cast

Číslo projektu:
CE0100059

Odkaz na web:
https://www.interreg-central.eu/projects/clim4cast/

Názov programu:
Interreg Central Europe

Stručný popis projektu
V dôsledku prebiehajúcej zmeny klímy sa v strednej Európe očakáva zvýšenie frekvencie, trvanie a intenzity sucha, vĺn horúčav a požiarneho nebezpečenstva (ďalej súhrnne DHF z angl. drought, heat waves and fire weather). Nedostatok vody a sucho reprezentujú výzvy, ktoré sú už často aspoň čiastočne zahrnuté v právnych rámcoch jednotlivých krajín stredoeurópskeho regiónu, obzvlášť po posledných vlnách sucha. Na druhej strane, vlny horúčav a požiarne nebezpečenstvo zatiaľ neboli implementované do národných legislatív v dostatočnej miere a spolu so suchom neboli implementované do stratégií, ktorých úlohou je zvýšiť odolnosť voči týmto javom. Problematika DHF javov, ktoré priamo ohrozujú človeka aj životné prostredie, si urgentne vyžaduje pozornosť.
Projekt Clim4Cast si kladie za úlohu skokovú zmenu v tejto oblasti, nakoľko cieľom projektu je vytvoriť predpovedný nástroj pre DHF javy, ktorý bude integrovaný do už existujúcich monitorovacích systémov jednotlivých 7 partnerských krajín. Úlohou projektu bude aj odhad  miery vplyvu klimatickej zmeny na výskyt a parametre DHF javov. Tieto výsledky budú podkladom pre stratégiu, ktorej úlohou je zvýšiť povedomie o klimatickej zmene a s ňou súvisiacich DHF javov, ako aj osobitný akčný plán navrhujúci vhodný reakčný mechanizmus.
Inovatívnou stránkou projektu Clim4Cast je zdieľanie a spoločné využívanie už existujúcich vedomostí zúčastnených partnerov v oblasti (a) extrémnych prejavov počasia, (b) rôznych komunikačných stratégií a (c) existujúcich sietí predstaviteľov záujmových strán a užívateľov. Ďalšou inováciou je vývoj a implementácia viacdňovej predpovede DHF javov, ktorá momentálne chýba. Výstup projektu bude slúžiť ako systém včasného varovania, ktorý môže byť využívaný rôznymi zainteresovanými subjektmi a môže byť implementovaný do národných právnych rámcov.

Začiatok projektu: marec 2023

Ukončenie projektu: február 2026

Rozpočet projektu: 1 913 954.00 EUR

Rozpočet pre SHMÚ: 271 280.00 EUR

Financovanie: EDRF

Projektový partneri:
Názov inštitúcie Typ partnera
Global Change Research Institute, CAS (CZ) Hlavný partner
Masaryk University (CZ) Partner
TU Wien (AT) Partner
Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (PL) Partner
Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF; DE) Partner
Slovenian Environment Agency (SI) Partner
Croatian Meteorological and Hydrological Service (HR) Partner
Slovak Hydrometeorological Institute (SK) Partner

Pridružený partneri SHMÚ:
Lesnícka ochranárska služba (LOS)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

Kontakt:
Mgr. Katarína Mikulová, PhD.
Slovenský hydrometeorologický ústav
Jeséniova 17
833 15 Bratislava
Tel: 02/594 15 221
katarina.mikulova@shmu.sk