A-LAEF

Nový ansámblový predpovedný systéme s vysokým rozlíšením ALARO - Limited Area Ensemble Forecasting (A-LAEF) sme vyvinuli v rámci regionálnej spolupráce pre numerické modelovanie na ohraničenej oblasti v strednej Európe (RC LACE). Podrobný popis tohoto systému nájdete TU.
S hrdosťou oznamujeme, že mapové produkty A-LAEF pre oblasť Slovenska sú už verejne dostupné na našej webovej stránke. Sú zverejnené TU. Ide o aktuálne predpovede atmosférických zrážok, oblačnosti, teploty vzduchu, rýchlosti a smeru vetra, a tiež pravdepodobnostné mapy pre rôzne (vopred zvolené) hraničné hodnoty zrážok a nárazov vetra.

Na A-LAEF stránke nájdete tri typy mapových produktov:

  • štvorica máp zobrazujúca priemer ansámbla, rozptyl ansámbla, minimum ansámbla a maximum ansámbla

Tento produkt je dostupný pre celkové zrážky, oblačnosť, teplotu vo výške 2 m nad povrchom a vietor vo výške 10 m nad povrchom (štandardné meteorologické hladiny). Priemer ansámbla hovorí o najpravdepodobnejšom scenáre vývoja. Treba však brať ohľad aj na rozptyl ansámbla, ktorý signalizuje, ako dobre je daná situácia predpovedateľná. Čím vyššie sú hodnoty rozptylu daného prvku, tým je väčšia aj neurčitosť takejto predpovede (a opačne). Pri extrémnych prejavoch počasia (intenzívne zrážky, silný nárazový vietor) alebo pri prvkoch s typicky nízkou prediktabilitou (najmä oblačnosť na viac dní dopredu) bývajú spravidla hodnoty rozptylu vysoké (viď. červené oblasti v rozptyle zrážok na Obr. 1). Minimum a maximum ansámbla potom predstavujú krajné (veľmi málo pravdepodobné, ale predsa len možné) scenáre vývoja.

  • štvorica máp zobrazujúca pravdepodobnosť výskytu daného javu pre rôzne hraničné hodnoty

Tento produkt je dostupný pre celkové zrážky a nárazy vetra. Hraničné hodnoty sú vhodne zvolené tak, aby predstavovali limity pre rôzne intenzity zrážok a nárazov vetra. Hodnoty postupne narastajú od prvej mapy (vľavo hore) po poslednú mapu (vpravo dole). Prvá (najnižšia) hodnota predstavuje pravdepodobnosť výskytu daného javu ako takého - úhrn zrážok najmenej 0.1 mm/3h, resp. nárazy vetra s rýchlosťou aspoň 12 m/s. Ďalšie limitné hodnoty zhruba predstavujú úrovne, pri ktorých sa už zvyknú vydávať výstrahy na nebezpečné javy. Treba si však uvedomiť, že toto je len jeden z viacerých podkladov, na základe ktorých meteorológ v službe vydáva výstrahy. Vysoké hodnoty pravdepodobnosti pre vyššie hraničné hodnoty ešte nemusia nevyhnutne znamenať aj nutnosť vydania príslušnej výstrahy, toto je vždy na posúdení meteorológa. Príklad pravdepodobnostnej predpovede nárazov vetra je na Obr. 3.

  • matica 16-tich máp zobrazujúca rôzne predpovedné scenáre jednotlivých členov A-LAEF ansámbla

Tento produkt je dostupný len pre celkové atmosférické zrážky. Neurčitosť v predpovedi zrážok je totiž vo väčšine prípadov pomerne veľká, hlavne na dlhšie časové obdobie dopredu. V takom prípade môže byť veľmi užitočné pozrieť sa na jednotlivé predpovedné scenáre. Získame tak dodatočnú informáciu k agregovaným hodnotám z prvého a druhého typu máp.

Obr. 1 Predpoveď celkových zrážok platná na 6. júla medzi 21 až 24 UTC (úhrn v mm/3h). Vľavo hore priemer ansámbla, vpravo hore rozptyl ansámbla, vľavo dole minimum ansámbla a vpravo dole maximum ansámbla. Zároveň je na mapách zobrazené aj pole atmosférického tlaku redukovaného na hladinu mora (izobary po 2 hPa) a smer vetra (šípky) z kontrolného neperturbovaného behu A-LAEF.

Obr. 2 Predpoveď smeru a rýchlosti vetra platná na 6. júla o 21 UTC (m/s). Vľavo hore priemer ansámbla, vpravo hore rozptyl ansámbla, vľavo dole minimum ansámbla a vpravo dole maximum ansámbla. Zároveň je na mapách zobrazené aj pole atmosférického tlaku redukovaného na hladinu mora (izobary po 2 hPa) z kontrolného neperturbovaného behu A-LAEF.

Obr. 3 Pravdepodobnosť nárazov vetra platná na 6. júla o 21 UTC (%) pre rôzne hraničné hodnoty. Vľavo hore pravdepodobnosť nárazov vetra aspoň 12 m/s, vpravo hore aspoň 18 m/s, vľavo dole viac ako 23 m/s vrátane a vpravo dole pravdepodobnosť nárazov presahujúca rýchlosť až 29 m/s vrátane. Zároveň je na mapách zobrazené aj pole atmosférického tlaku redukovaného na hladinu mora (izobary po 2 hPa) z kontrolného neperturbovaného behu A-LAEF.

Obr. 4 Predpoveď celkových zrážok z 6.7.2020 00 UTC na 30 až 33 hodín dopredu pre jednotlivé členy A-LAEF ansámbla (úhrn v mm/3h). Z ľavého horného rohu od 1. člena ansámbla až po 16. člen ansámbla v pravom dolnom rohu. Zároveň je na mapách zobrazené aj pole atmosférického tlaku redukovaného na hladinu mora (izobary po 2 hPa) pre konkrétny člen A-LAEF ansámbla.