Stupeň požiarneho nebezpečenstva

Stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch

Stanovenie stupňa požiarneho nebezpečenstva v lesoch na území Slovenskej republiky

V období možného výskytu lesných požiarov (apríl - október) SHMÚ denne aktualizuje stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch. Mimo tohto obdobia je na obrazovke znázornená len mapa Slovenska s farbou stupňa 1 a nápisom VZOR cez mapu.

Výpočet indexov požiarneho nebezpečenstva v lesoch sa zakladá na báze modelu pre určenie pôdno-klimatického indexu sucha. Klasifikácia stanovuje 5 stupňov požiarneho nebezpečenstva lesov.

 1. Veľmi nízke
 2. Nízke
 3. Stredné
 4. Vysoké
 5. Veľmi vysoké

Na mape je znázornený aktuálny stav požiarneho nebezpečenstva pre daný deň v regionalizovanej forme. Rozloženie situácie nebezpečenstva vzniku lesných požiarov je vypočítané pre celé územie SR na základe údajov zo 65 klimatologických staníc a ďalších 30 zrážkomerných staníc, s použitím špeciálnych interpolačných metód. Ďalšie mapy vyjadrujú stav požiarneho nebezpečenstva v predchádzajúcich 5 dňoch. Na ilustráciu meteorologických podmienok sú znázornené aj mapy denných úhrnov zrážok a priemernej dennej teploty vzduchu pre dni, kedy prezentujeme stav požiarneho nebezpečenstva.

Výpočet stupňov požiarneho nebezpečenstva v lesoch

Model pre stanovenie stupňov požiarneho nebezpečenstva v lesoch je založený na verifikovanom výpočte pôdno-klimatického koeficienta sucha pre územie SR. Vstupnými údajmi do modelu sú meteorologické a fenologické údaje a pôdne charakteristiky. Meteorologické údaje sú: priemerná denná teplota vzduchu a denný úhrn atmosférických zrážok, fenologické údaje zahrňujú nástupy zalisťovania vybraných lesných stromov. Pôdnou charakteristikou je využiteľná vodná kapacita, určená v závislosti od hĺbky pôdneho profilu a nadmorskej výšky. Na základe výsledkov viacročných výpočtov boli stanovené hranice indexu požiarneho nebezpečenstva pre 5 stupňov, ktoré určujú stupeň požiarneho nebezpečenstva v lesoch.

Návod na ovládanie

Zvoľte si dátum - buď kliknutím na šípky alebo priamym zadaním dátumu a následným stlačením klávesy ENTER. Kliknutím si zvolíte, ktorú z troch máp chcete zobraziť:

 • Mapu indexov požiarneho nebezpečenstva v lesoch
 • Mapu denného úhrnu zrážok (od 7 h do 7 h nasledujúceho dňa)
 • Mapu priemernej dennej teploty vzduchu

Každú z týchto máp je možné ešte zobraziť vo väčšom formáte.

Popis stupňov požiarneho nebezpečenstva lesov

Požiarne nebezpečenstvo lesov je :

 1. Veľmi nízke - Kumulovaná suma atmosferických zrážok značne prevyšuje výpar, vlhkostné pomery vo vrchnej vrstve pôdneho profilu sú vlhké až mokré.
 2. Nízke - Kumulovaná suma zrážok v lese mierne prevyšuje výpar, vrchná vrstva pôdy v lese je vlhká.
 3. Stredné - Kumulovaná suma zrážok v lese je mierne nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej pôdy je mierne vlhká.
 4. Vysoké - Kumulovaná suma zrážok v lese je nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej pôdy je suchá.
 5. Veľmi vysoké - Kumulovaná suma zrážok v lese je značne nižšia ako výpar. Vrchná vrstva lesnej pôdy je presušená, stopy sucha sú viditeľné aj na poraste.

Pozn.: Riziko vzniku požiarov sa znižuje pri zalistení korún stromov a vývoji prízemnej vegetácie v lesoch.

Mapa indexu požiarneho nebezpečenstva