SHMÚ vydal meteorologické výstrahy na BúrkyVysoké teploty Zobraziť výstrahy

Merané veličiny a metódy monitorovania

Merací program a metódy stanovenia kontinuálneho monitoringu kvality ovzdušia

Znečisťujúca látka Spôsob merania Analytická metóda stanovenia
SO2 kontinuálne meranie analyzátorom UV fluorescencia
NOx, NO2 kontinuálne meranie analyzátorom chemiluminiscencia
PM10, PM2,5 kontinuálne meranie analyzátorom oscilačná gravimetria
O3 kontinuálne meranie analyzátorom UV absorbcia
CO kontinuálne meranie analyzátorom IR spektroskopia
benzén kontinuálne meranie analyzátorom plynová chromatografia
Pb, Cd, Ni, As manuálny odber na filter samplerom
s odberovou hlavou PM10
po zmineralizovaní filtra ICP MS
Hg kontinuálne meranie analyzátorom Zeemanova atómová absorpčná spektrometria
alebo fluorescenčná spektrometria
benzo(a)pyrén záchyt na filtre GC MS

 

Merací program a metódy stanovenia monitoringu kvality ovzdušia a zrážok - EMEP

OVZDUŠIE Plynné komponenty SO2, NOx, NO3, HNO3 - 24-hodinové priemery
O3 - kontinuálne meranie analyzátorom
prchavé organické látky C2 - C6
Atmosférický aerosól
(polietavý prach)
hmotnostná koncentrácia atmosférického aerosólu - týždenné odbery
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As - mesačné priemery
SO4, NO3, NH4, Ca, Na, K, Mg - 24-hodinové priemery

ATMOSFÉRICKÉ
ZRÁŽKY

Denné zrážky pH, vodivosť, SO4, NO3,Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg
Týždenné zrážky pH, vodivosť, SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As

 

O V Z D U Š I E
Znečisťujúca látka Záchyt Stanovenie
SO2 na W40 filter impregnovaný roztokom KOH metódou iónovej chromatografie Dionex
NOx do absorbčného roztoku NaOH s guajakolom, po predradenej oxidácii spektrofotometricky-
modifikovaná Saltzmanova metóda
HNO3 na W40 filter impregnovaný roztokom KOH metódou iónovej chromatografie Dionex
O3 registrácia analyzátorom princíp - UV absorbcia
Prchavé organické látky C2- C6 do nerezového kanistra metódou plynovej chromatografie
Hmotnostná koncentrácia polietavého prachu na nitrocelulózový filter gravimetricky
Ťažké kovy -
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As
na nitrocelulózový filter po mineralizácii metódou ICP MS
SO4 (sírany) na W40 filter metódou iónovej chromatografie
NO3 (dusičnany) na W40 filter metódou iónovej chromatografie
A T M O S F É R I C K É   Z R Á Ž K Y
Znečisťujúca látka Záchyt Stanovenie
pH

"wet only"- do zrážkomerov WADOS

"bulk"- do polyetylénového NILU zberača zrážok

pH meter, sklená elektróda
vodivosť konduktometer WTW
SO4, NO3, Cl, NH4, Na, K, Ca, Mg, metódou kvapalinovej iónovej chromatografie
Pb, Cu, Zn, Cr, Ni, Cd, As metódou ICP MS

Meteorologické výstrahy:

Meteorologické výstrahy
NePoUt

Hydrologické výstrahy:

Hydrologické výstrahy

Stupne povodňovej aktivity:

Povodňová aktivita

Varovný systém kvality ovzdušia:

Varovný systém kvality ovzdušia
Legenda výstrah
Konferencia mladých odborníkov 2020 Kvalita vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach Výsledky monitorovania kvality podzemnej vody
Meteorologický časopis
Štátna hydrologická sieť
Klimatický atlas Slovenska
Spravodajstvo monitoringu sucha SHMÚ
Pre viac informácií o počasí volajte meteorológovi: 0988 500 015
cena volania 1,20 € s DPH za každú začatú minútu volania - VOP - OOÚ
24 JÚL 2021

Budúci týždeň opäť dusno, búrky, aj saharský prach

METEOROLÓGIA | ANALÝZA | MIROSLAV ŠINGER, CYRIL SIMAN
Po suchom a relatívne chladnejšom období nás opäť čakajú horúce dusné dni s búrkami, aj saharským prachom. 
22 JÚL 2021

Žatva rekordov v lete 2021: nové zápisy v evidencii historicky najdlhších horúčav na Slovensku

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Dlhé série dní s vysokými teplotami vzduchu mávajú obzvlášť negatívny účinok na prírodu aj spoločnosť, a azda najpríznačnejšie je to v súčasnej klíme práve v najteplejšej časti roka, kedy takéto série znamenajú výskyt vĺn horúčav. Rovnako ako po úvodnej vlne horúceho počasia v júni, aj s koncom druhej takejto tohtoročnej periódy ...
19 JÚL 2021

Hodnotenie hydrologickej situácie v júni 2021

HYDROLÓGIA | ANALÝZA | ÚSEK HYDROLOGICKÁ SLUŽBA, ÚSEK CENTRUM PREDPOVEDÍ A VÝSTRAH
Hodnotenie aktuálneho hydrologického stavu sa vykonáva na základe operatívnych prietokových údajov z vybraných vodomerných staníc (VS) povrchových vôd, na základe operatívnych hodnôt hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov vybraných monitorovacích objektov. Finálne spracované údaje v oboch hodnoteniach sa od operatívnych môžu líšiť.
15 JÚL 2021

Vyskytne sa silné tornádo aj u nás?

METEOROLÓGIA | SPRÁVA | IVAN GARČÁR
Meteorológ SHMÚ Miroslav Šinger pripravil článok do internetového spravodajského portálu aktuality.sk pod titulkom Vyskytne sa silné tornádo aj u nás?
14 JÚL 2021

Správa o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020

HYDROLÓGIA | SPRÁVA | JANA POÓROVÁ, RADOSLAV KANDRÍK
Slovenský hydrometeorologický ústav vypracoval na základe poverenia vydaného Ministerstvom životného prostredia SR v súlade s čl. I § 6. ods. 2 zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o kvalite vôd v chránených vodohospodárskych oblastiach za rok 2020 ...
10 JÚL 2021

Extrémny vrchol horúčav 8. – 9. júla 2021

KLIMATOLÓGIA | ANALÝZA | JOZEF PECHO, DALIBOR VÝBERČI, PAVOL FAŠKO, OLIVER BOCHNÍČEK
Od mimoriadne vysokých teplôt sme si oddýchli iba nakrátko a po vyše dvojtýždňovej vlne horúčav, ukončenej v presnom súbehu s koncom minulého mesiaca, sa na Slovensku hneď v polovici prvej júlovej dekády rozbehlo druhé takéto obdobie v rámci tohtoročného leta. V jeho priebehu sme v strede aktuálneho kalendárneho týždňa zažili ...

Rozhlas a televízia Slovenska Oddelenie meteorologie a klimatologie KAFZaM UK Bratislava Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky PriF UK Bratislava European Centre for Medium-Range Weather Forecasts - ECMWF World Meteorological Organization Výskumný ústav vodného hospodárstva EurAqua Eumetsat Meteoalarm - Alerting Europe for extreme weather