viac o OHPaV

Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy

V rámci SHMÚ v Bratislave je hydroprognózna služba zabezpečovaná špecializovaným pracoviskom Centrum predpovedí a výstrah - odborom Hydrologické predpovede a výstrahy a oddeleniami na dislokovaných pracoviskách SHMÚ v Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Každé oddelenie vykonáva hydroprognóznu činnosť vo svojom regióne, čo podľa tokov znamená:

 • Bratislava - Dunaj, Morava, Nitra, Bebrava, Žitava, dolný Váh
 • Žilina - Váh a jeho prítoky
 • Banská Bystrica - Hron, Ipeľ, Rimava, Slaná
 • Košice - sústava Bodrog, Hornád, Torysa, Poprad

Činnosť

Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy spracúva denne údaje zo 79 hydroprognóznych staníc z celého Slovenska. Údaje obsahujú: ranné a večerné vodné stavy, rozdiel z predchádzajúceho dňa, prietok, m-denný príp. n-ročný prietok, ľadové úkazy, zrážky, počasie, teplotu vody a teplotu vzduchu. Vydáva predpovede na nasledujúci deň pre stanice na tokoch Dunaj, Morava, Bodrog, Laborec, Topľa, Hornád, Poprad a na prítokoch do nádrží Vážskej kaskády. Taktiež predpovedá vývoj hydrologickej situácie na slovenských tokoch.
Odbor Hydrologické predpovede a výstrahy zabezpečuje medzinárodnú výmenu operatívnych hydrologických informácií potrebných pre určenie stavu a vývoja hydrologickej situácie so štátmi v povodí Dunaja a so štátmi, s ktorými hydrologicky komunikuje.

Poskytované informácie

Denne - celoročne:

 • aktuálne hydrologické údaje z celej republiky a priľahlých štátov
 • hodnotenie hydrologickej situácie v povodiach všetkých slovenských riek
 • predpovede vodných stavov a prietokov
 • očakávaný vývoj hydrologickej situácie na tokoch Slovenska

Nepravidelne alebo sezónne:

 • správy o snehovej pokrývke na území Slovenska a o zásobách vody v snehu
 • spravodajstvo o teplote vody v nádržiach
 • informácie pre vodnú turistiku a rybolov
 • mimoriadne spravodajstvá počas zvýšených vodných stavov
 • situačné správy hodnotiace aktuálnu hydrologickú situáciu na základe dlhodobých charakteristík
 • komplexné správy o mimoriadnych hydrologických situáciách
 • posudky operatívneho charakteru