Školenie žiadateľov o odbornú spôsobilosť

Ministerstvo životného prostredia SR podľa zákona č. 309/2009 Z. z. (§ 14c ods. 6 písm. f) o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spolupráci so Slovenským hydrometeorologickým ústavom vykonalo školenie pre žiadateľov o odbornú spôsobilosť na overovanie výpočtov úspor emisií skleníkových plynov počas životného cyklu biopalív a biokvapalín.

"Právnické osoby, ktorým boli udelené osvedčenia o odbornej spôsobilosti" - podrobnosti na webe MŽP SR: